Hệ thống pháp luật

Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 61 đến 91 trong 468.283 văn bản

Loại: Luật   Số hiệu: 24/2018/QH14 Ngày ban hành: 12/06/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 23/2018/QH14 Ngày ban hành: 12/06/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 25/2018/QH14 Ngày ban hành: 12/06/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 22/2018/QH14 Ngày ban hành: 08/06/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 21/2017/QH14 Ngày ban hành: 24/11/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 20/2017/QH14 Ngày ban hành: 23/11/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 18/2017/QH14 Ngày ban hành: 21/11/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 19/2017/QH14 Ngày ban hành: 21/11/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 17/2017/QH14 Ngày ban hành: 20/11/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 16/2017/QH14 Ngày ban hành: 15/11/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 15/2017/QH14 Ngày ban hành: 21/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 11/2017/QH14 Ngày ban hành: 20/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 12/2017/QH14 Ngày ban hành: 20/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 14/2017/QH14 Ngày ban hành: 20/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 10/2017/QH14 Ngày ban hành: 20/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 13/2017/QH14 Ngày ban hành: 20/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 09/2017/QH14 Ngày ban hành: 19/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 07/2017/QH14 Ngày ban hành: 19/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 08/2017/QH14 Ngày ban hành: 19/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 06/2017/QH14 Ngày ban hành: 16/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 04/2017/QH14 Ngày ban hành: 12/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 05/2017/QH14 Ngày ban hành: 12/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 02/2016/QH14 Ngày ban hành: 18/11/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 01/2016/QH14 Ngày ban hành: 17/11/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 108/2016/QH13 Ngày ban hành: 09/04/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 104/2016/QH13 Ngày ban hành: 06/04/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 106/2016/QH13 Ngày ban hành: 06/04/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 107/2016/QH13 Ngày ban hành: 06/04/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 105/2016/QH13 Ngày ban hành: 06/04/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 103/2016/QH13 Ngày ban hành: 05/04/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra