Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 61 đến 90 trong 254 văn bản

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
Ngày 20/06/2017, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 10/2017/QH14 Ngày ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực:
Luật Trợ giúp pháp lý 2017
Ngày 20/06/2017, Luật Trợ giúp pháp lý 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 11/2017/QH14 Ngày ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực:
Luật Du lịch 2017
Ngày 19/06/2017, Luật Du lịch 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 09/2017/QH14 Ngày ban hành: 19/06/2017 Hiệu lực:
Luật Thủy lợi 2017
Ngày 19/06/2017, Luật Thủy lợi 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 08/2017/QH14 Ngày ban hành: 19/06/2017 Hiệu lực:
Luật Chuyển giao công nghệ 2017
Ngày 19/06/2017, Luật Chuyển giao công nghệ 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 07/2017/QH14 Ngày ban hành: 19/06/2017 Hiệu lực:
Luật Đường sắt 2017
Ngày 16/06/2017, Luật Đường sắt 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 06/2017/QH14 Ngày ban hành: 16/06/2017 Hiệu lực:
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
Ngày 12/06/2017, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 04/2017/QH14 Ngày ban hành: 12/06/2017 Hiệu lực:
Luật Quản lý ngoại thương 2017
Ngày 12/06/2017, Luật Quản lý ngoại thương 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 05/2017/QH14 Ngày ban hành: 12/06/2017 Hiệu lực:
Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016
Ngày 18/11/2016, Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 02/2016/QH14 Ngày ban hành: 18/11/2016 Hiệu lực:
Luật đấu giá tài sản 2016
Ngày 17/11/2016, Luật đấu giá tài sản 2016 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 01/2016/QH14 Ngày ban hành: 17/11/2016 Hiệu lực:
Luật điều ước quốc tế 2016
Ngày 09/04/2016, Luật điều ước quốc tế 2016 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 108/2016/QH13 Ngày ban hành: 09/04/2016 Hiệu lực:
Luật Dược 2016
Ngày 06/04/2016, Luật Dược 2016 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 105/2016/QH13 Ngày ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực:
Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016
Ngày 06/04/2016, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 106/2016/QH13 Ngày ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực:
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
Ngày 06/04/2016, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 107/2016/QH13 Ngày ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực:
Luật tiếp cận thông tin 2016
Ngày 06/04/2016, Luật tiếp cận thông tin 2016 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 104/2016/QH13 Ngày ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực:
Luật Báo chí 2016
Ngày 05/04/2016, Luật Báo chí 2016 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 103/2016/QH13 Ngày ban hành: 05/04/2016 Hiệu lực:
Luật trẻ em 2016
Ngày 05/04/2016, Luật trẻ em 2016 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 102/2016/QH13 Ngày ban hành: 05/04/2016 Hiệu lực:
Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Ngày 27/11/2015, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 101/2015/QH13 Ngày ban hành: 27/11/2015 Hiệu lực:
Bộ luật hình sự 2015
Ngày 27/11/2015, Bộ luật hình sự 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 100/2015/QH13 Ngày ban hành: 27/11/2015 Hiệu lực:
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
Ngày 26/11/2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 99/2015/QH13 Ngày ban hành: 26/11/2015 Hiệu lực:
Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015
Ngày 26/11/2015, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 98/2015/QH13 Ngày ban hành: 26/11/2015 Hiệu lực:
Bộ luật tố tụng dân sự 2015
Ngày 25/11/2015, Bộ luật tố tụng dân sự 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 92/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2015 Hiệu lực:
Luật phí và lệ phí 2015
Ngày 25/11/2015, Luật phí và lệ phí 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 97/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2015 Hiệu lực:
Luật trưng cầu ý dân 2015
Ngày 25/11/2015, Luật trưng cầu ý dân 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 96/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2015 Hiệu lực:
Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015
Ngày 25/11/2015, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 95/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2015 Hiệu lực:
Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015
Ngày 25/11/2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 94/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2015 Hiệu lực:
Luật tố tụng hành chính 2015
Ngày 25/11/2015, Luật tố tụng hành chính 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 93/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2015 Hiệu lực:
Bộ luật dân sự 2015
Ngày 24/11/2015, Bộ luật dân sự 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 91/2015/QH13 Ngày ban hành: 24/11/2015 Hiệu lực:
Luật khí tượng thủy văn 2015
Ngày 23/11/2015, Luật khí tượng thủy văn 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 90/2015/QH13 Ngày ban hành: 23/11/2015 Hiệu lực:
Luật thống kê 2015
Ngày 23/11/2015, Luật thống kê 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 89/2015/QH13 Ngày ban hành: 23/11/2015 Hiệu lực: