Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 241 đến 254 trong 254 văn bản

Luật Biên giới Quốc gia 2003
Ngày 17/06/2003, Luật Biên giới Quốc gia 2003 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 06/2003/QH11 Ngày ban hành: 17/06/2003 Hiệu lực:
Bộ Luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng và bổ sung sửa đổi 2002 của Solas (ISPS)
Ngày 12/12/2002, Bộ Luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng và bổ sung sửa đổi 2002 của Solas (ISPS) được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/12/2002 Hiệu lực:
Luật di sản văn hóa 2001
Ngày 29/06/2001, Luật di sản văn hóa 2001 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 28/2001/QH10 Ngày ban hành: 29/06/2001 Hiệu lực:
Luật phòng cháy và chữa cháy 2001
Ngày 29/06/2001, Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 27/2001/QH10 Ngày ban hành: 29/06/2001 Hiệu lực:
Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000
Ngày 09/12/2000, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 24/2000/QH10 Ngày ban hành: 09/12/2000 Hiệu lực:
Luật Dầu khí sửa đổi 2000
Ngày 09/06/2000, Luật Dầu khí sửa đổi 2000 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 19/2000/QH10 Ngày ban hành: 09/06/2000 Hiệu lực:
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999
Ngày 21/12/1999, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 16/1999/QH10 Ngày ban hành: 21/12/1999 Hiệu lực:
Luật thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993
Ngày 10/07/1993, Luật thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 23-L/CTN Ngày ban hành: 10/07/1993 Hiệu lực:
Luật Dầu khí 1993
Ngày 06/07/1993, Luật Dầu khí 1993 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 18-L/CTN Ngày ban hành: 06/07/1993 Hiệu lực:
Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989
Ngày 30/06/1989, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 21-LCT/HĐNN8 Ngày ban hành: 30/06/1989 Hiệu lực:
Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế của Ủy ban liên hiệp quốc về Luật thương mại quốc tế năm 1985
Ngày 21/06/1985, Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế của Ủy ban liên hiệp quốc về Luật thương mại quốc tế năm 1985 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/06/1985 Hiệu lực:
Model Law on International Commercial Arbitration 1985
Ngày 21/06/1985, Model Law on International Commercial Arbitration 1985 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/06/1985 Hiệu lực:
Luật về quyền tự do hội họp 1957
Ngày 20/05/1957, Luật về quyền tự do hội họp 1957 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 101-SL/L.003 Ngày ban hành: 20/05/1957 Hiệu lực:
Luật về quyền lập hội 1957
Ngày 20/05/1957, Luật về quyền lập hội 1957 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 102-SL/L-004 Ngày ban hành: 20/05/1957 Hiệu lực: