Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 181 đến 210 trong 254 văn bản

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010
Ngày 17/06/2010, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 50/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2010 Hiệu lực:
Luật bưu chính 2010
Ngày 17/06/2010, Luật bưu chính 2010 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 49/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2010 Hiệu lực:
Luật Trọng tài thương mại 2010
Ngày 17/06/2010, Luật Trọng tài thương mại 2010 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 54/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2010 Hiệu lực:
Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010
Ngày 17/06/2010, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 48/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2010 Hiệu lực:
Luật người khuyết tật 2010
Ngày 17/06/2010, Luật người khuyết tật 2010 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 51/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2010 Hiệu lực:
Luật nuôi con nuôi 2010
Ngày 17/06/2010, Luật nuôi con nuôi 2010 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 52/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2010 Hiệu lực:
Luật các tổ chức tín dụng 2010
Ngày 16/06/2010, Luật các tổ chức tín dụng 2010 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 47/2010/QH12 Ngày ban hành: 16/06/2010 Hiệu lực:
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010
Ngày 16/06/2010, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 46/2010/QH12 Ngày ban hành: 16/06/2010 Hiệu lực:
Luật thuế tài nguyên năm 2009
Ngày 25/11/2009, Luật thuế tài nguyên năm 2009 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 45/2009/QH12 Ngày ban hành: 25/11/2009 Hiệu lực:
Luật người cao tuổi năm 2009
Ngày 23/11/2009, Luật người cao tuổi năm 2009 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 39/2009/QH12 Ngày ban hành: 23/11/2009 Hiệu lực:
Luật viễn thông năm 2009
Ngày 23/11/2009, Luật viễn thông năm 2009 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 41/2009/QH12 Ngày ban hành: 23/11/2009 Hiệu lực:
Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009
Ngày 23/11/2009, Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 40/2009/QH12 Ngày ban hành: 23/11/2009 Hiệu lực:
Luật tần số vô tuyến điện năm 2009
Ngày 23/11/2009, Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 42/2009/QH12 Ngày ban hành: 23/11/2009 Hiệu lực:
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
Ngày 19/06/2009, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 36/2009/QH12 Ngày ban hành: 19/06/2009 Hiệu lực:
Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009
Ngày 18/06/2009, Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 33/2009/QH12 Ngày ban hành: 18/06/2009 Hiệu lực:
Luật Điện ảnh sửa đổi 2009
Ngày 18/06/2009, Luật Điện ảnh sửa đổi 2009 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 31/2009/QH12 Ngày ban hành: 18/06/2009 Hiệu lực:
Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009
Ngày 18/06/2009, Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 32/2009/QH12 Ngày ban hành: 18/06/2009 Hiệu lực:
Luật Lý lịch tư pháp 2009
Ngày 17/06/2009, Luật Lý lịch tư pháp 2009 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 28/2009/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2009 Hiệu lực:
Luật Quy hoạch đô thị 2009
Ngày 17/06/2009, Luật Quy hoạch đô thị 2009 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 30/2009/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2009 Hiệu lực:
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008
Ngày 14/11/2008, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 27/2008/QH12 Ngày ban hành: 14/11/2008 Hiệu lực:
Luật bảo hiểm y tế 2008
Ngày 14/11/2008, Luật bảo hiểm y tế 2008 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 25/2008/QH12 Ngày ban hành: 14/11/2008 Hiệu lực:
Luật thi hành án dân sự 2008
Ngày 14/11/2008, Luật thi hành án dân sự 2008 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 26/2008/QH12 Ngày ban hành: 14/11/2008 Hiệu lực:
Luật Quốc tịch Việt Nam 2008
Ngày 13/11/2008, Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 24/2008/QH12 Ngày ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực:
Luật Công nghệ cao 2008
Ngày 13/11/2008, Luật Công nghệ cao 2008 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 21/2008/QH12 Ngày ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực:
Luật đa dạng sinh học 2008
Ngày 13/11/2008, Luật đa dạng sinh học 2008 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 20/2008/QH12 Ngày ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực:
Luật cán bộ, công chức 2008
Ngày 13/11/2008, Luật cán bộ, công chức 2008 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 22/2008/QH12 Ngày ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực:
Luật giao thông đường bộ 2008
Ngày 13/11/2008, Luật giao thông đường bộ 2008 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 23/2008/QH12 Ngày ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực:
Luật Thuế giá trị gia tăng 2008
Ngày 03/06/2008, Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 13/2008/QH12 Ngày ban hành: 03/06/2008 Hiệu lực:
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
Ngày 03/06/2008, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 14/2008/QH12 Ngày ban hành: 03/06/2008 Hiệu lực:
Luật năng lượng nguyên tử 2008
Ngày 03/06/2008, Luật năng lượng nguyên tử 2008 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 18/2008/QH12 Ngày ban hành: 03/06/2008 Hiệu lực: