Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 91 đến 120 trong 254 văn bản

Luật kế toán 2015
Ngày 20/11/2015, Luật kế toán 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 88/2015/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2015 Hiệu lực:
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015
Ngày 20/11/2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 87/2015/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2015 Hiệu lực:
Luật an toàn thông tin mạng 2015
Ngày 19/11/2015, Luật an toàn thông tin mạng 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 86/2015/QH13 Ngày ban hành: 19/11/2015 Hiệu lực:
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015
Ngày 25/06/2015, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 85/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực:
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015
Ngày 25/06/2015, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 82/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực:
Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015
Ngày 25/06/2015, Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 84/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực:
Luật ngân sách nhà nước 2015
Ngày 25/06/2015, Luật ngân sách nhà nước 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 83/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực:
Luật Kiểm toán nhà nước 2015
Ngày 24/06/2015, Luật Kiểm toán nhà nước 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 81/2015/QH13 Ngày ban hành: 24/06/2015 Hiệu lực:
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
Ngày 22/06/2015, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 80/2015/QH13 Ngày ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực:
Luật nghĩa vụ quân sự 2015
Ngày 19/06/2015, Luật nghĩa vụ quân sự 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 78/2015/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực:
Luật thú y 2015
Ngày 19/06/2015, Luật thú y 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 79/2015/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực:
Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
Ngày 19/06/2015, Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 77/2015/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực:
Luật tổ chức Chính phủ 2015
Ngày 19/06/2015, Luật tổ chức Chính phủ 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 76/2015/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực:
Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015
Ngày 09/06/2015, Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 75/2015/QH13 Ngày ban hành: 09/06/2015 Hiệu lực:
Law amending and supplementing a number of articles of the Law on officers of the Vietnam people’s Army
Ngày 27/11/2014, Law amending and supplementing a number of articles of the Law on officers of the Vietnam people’s Army được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 72/2014/QH13 Ngày ban hành: 27/11/2014 Hiệu lực:
Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014
Ngày 27/11/2014, Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 74/2014/QH13 Ngày ban hành: 27/11/2014 Hiệu lực:
Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014
Ngày 27/11/2014, Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 72/2014/QH13 Ngày ban hành: 27/11/2014 Hiệu lực:
Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014
Ngày 26/11/2014, Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 71/2014/QH13 Ngày ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực:
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014
Ngày 26/11/2014, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 70/2014/QH13 Ngày ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực:
Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014
Ngày 26/11/2014, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 69/2014/QH13 Ngày ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực:
Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014
Ngày 25/11/2014, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 64/2014/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2014 Hiệu lực:
Luật Nhà ở 2014
Ngày 25/11/2014, Luật Nhà ở 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 65/2014/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2014 Hiệu lực:
Luật Kinh doanh bất động sản 2014
Ngày 25/11/2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 66/2014/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2014 Hiệu lực:
Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014
Ngày 24/11/2014, Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 62/2014/QH13 Ngày ban hành: 24/11/2014 Hiệu lực:
Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014
Ngày 24/11/2014, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 63/2014/QH13 Ngày ban hành: 24/11/2014 Hiệu lực:
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014
Ngày 21/11/2014, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 61/2014/QH13 Ngày ban hành: 21/11/2014 Hiệu lực:
Luật Tổ chức Quốc hội 2014
Ngày 20/11/2014, Luật Tổ chức Quốc hội 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 57/2014/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2014 Hiệu lực:
Luật Căn cước công dân 2014
Ngày 20/11/2014, Luật Căn cước công dân 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 59/2014/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2014 Hiệu lực:
Luật Hộ tịch 2014
Ngày 20/11/2014, Luật Hộ tịch 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 60/2014/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2014 Hiệu lực:
Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Ngày 20/11/2014, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 58/2014/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2014 Hiệu lực: