Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 440.838 văn bản

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 2021
Ngày 12/11/2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 2021 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 01/2021/QH15 Ngày ban hành: 12/11/2021 Hiệu lực:
Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự 2021
Ngày 12/11/2021, Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự 2021 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 02/2021/QH15 Ngày ban hành: 12/11/2021 Hiệu lực:
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020
Ngày 16/11/2020, Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 71/2020/QH14 Ngày ban hành: 16/11/2020 Hiệu lực:
Luật Thỏa thuận quốc tế 2020
Ngày 13/11/2020, Luật Thỏa thuận quốc tế 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 70/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực:
Luật cư trú 2020
Ngày 13/11/2020, Luật cư trú 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 68/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực:
Luật Biên phòng Việt Nam 2020
Ngày 11/11/2020, Luật Biên phòng Việt Nam 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 66/2020/QH14 Ngày ban hành: 11/11/2020 Hiệu lực:
Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020
Ngày 19/06/2020, Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 65/2020/QH14 Ngày ban hành: 19/06/2020 Hiệu lực:
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
Ngày 18/06/2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 64/2020/QH14 Ngày ban hành: 18/06/2020 Hiệu lực:
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
Ngày 18/06/2020, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 63/2020/QH14 Ngày ban hành: 18/06/2020 Hiệu lực:
Luật Doanh nghiệp 2020
Ngày 17/06/2020, Luật Doanh nghiệp 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 59/2020/QH14 Ngày ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực:
Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020
Ngày 17/06/2020, Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 60/2020/QH14 Ngày ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực:
Luật Đầu tư 2020
Ngày 17/06/2020, Luật Đầu tư 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 61/2020/QH14 Ngày ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực:
Luật Xây dựng sửa đổi 2020
Ngày 17/06/2020, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 62/2020/QH14 Ngày ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực:
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020
Ngày 16/06/2020, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 58/2020/QH14 Ngày ban hành: 16/06/2020 Hiệu lực:
Luật Thanh niên 2020
Ngày 16/06/2020, Luật Thanh niên 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 57/2020/QH14 Ngày ban hành: 16/06/2020 Hiệu lực:
Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020
Ngày 10/06/2020, Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 56/2020/QH14 Ngày ban hành: 10/06/2020 Hiệu lực:
Luật Chứng khoán 2019
Ngày 26/11/2019, Luật Chứng khoán 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 54/2019/QH14 Ngày ban hành: 26/11/2019 Hiệu lực:
Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019
Ngày 26/11/2019, Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 55/2019/QH14 Ngày ban hành: 26/11/2019 Hiệu lực:
Luật Lực lượng dự bị động viên 2019
Ngày 26/11/2019, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 53/2019/QH14 Ngày ban hành: 26/11/2019 Hiệu lực:
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
Ngày 25/11/2019, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 52/2019/QH14 Ngày ban hành: 25/11/2019 Hiệu lực:
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
Ngày 25/11/2019, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 51/2019/QH14 Ngày ban hành: 25/11/2019 Hiệu lực:
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019
Ngày 25/11/2019, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 50/2019/QH14 Ngày ban hành: 25/11/2019 Hiệu lực:
Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
Ngày 22/11/2019, Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 47/2019/QH14 Ngày ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực:
Luật Dân quân tự vệ 2019
Ngày 22/11/2019, Luật Dân quân tự vệ 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 48/2019/QH14 Ngày ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực:
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019
Ngày 22/11/2019, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 49/2019/QH14 Ngày ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực:
Luật Thư viện 2019
Ngày 21/11/2019, Luật Thư viện 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 46/2019/QH14 Ngày ban hành: 21/11/2019 Hiệu lực:
Bộ luật Lao động 2019
Ngày 20/11/2019, Bộ luật Lao động 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 45/2019/QH14 Ngày ban hành: 20/11/2019 Hiệu lực:
Luật Thi hành án hình sự 2019
Ngày 14/06/2019, Luật Thi hành án hình sự 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 41/2019/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực:
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019
Ngày 14/06/2019, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 44/2019/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực:
Luật giáo dục 2019
Ngày 14/06/2019, Luật giáo dục 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 43/2019/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực:
Luật giáo dục 2019
Ngày 14/06/2019, Luật giáo dục 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 43/2019/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực:
Luật giáo dục 2019
Ngày 14/06/2019, Luật giáo dục 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 43/2019/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: