Dich vu doanh nghiep so

Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 220 văn bản

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020
Ngày 16/11/2020, Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 71/2020/QH14 Ngày ban hành: 16/11/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Thỏa thuận quốc tế 2020
Ngày 13/11/2020, Luật Thỏa thuận quốc tế 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 70/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật cư trú 2020
Ngày 13/11/2020, Luật cư trú 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 68/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020
Ngày 19/06/2020, Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 65/2020/QH14 Ngày ban hành: 19/06/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
Ngày 18/06/2020, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 63/2020/QH14 Ngày ban hành: 18/06/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
Ngày 18/06/2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 64/2020/QH14 Ngày ban hành: 18/06/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Doanh nghiệp 2020
Ngày 17/06/2020, Luật Doanh nghiệp 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 59/2020/QH14 Ngày ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020
Ngày 17/06/2020, Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 60/2020/QH14 Ngày ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Xây dựng sửa đổi 2020
Ngày 17/06/2020, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 62/2020/QH14 Ngày ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Thanh niên 2020
Ngày 16/06/2020, Luật Thanh niên 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 57/2020/QH14 Ngày ban hành: 16/06/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020
Ngày 16/06/2020, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 58/2020/QH14 Ngày ban hành: 16/06/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020
Ngày 10/06/2020, Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 56/2020/QH14 Ngày ban hành: 10/06/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Lực lượng dự bị động viên 2019
Ngày 26/11/2019, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 53/2019/QH14 Ngày ban hành: 26/11/2019 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Chứng khoán 2019
Ngày 26/11/2019, Luật Chứng khoán 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 54/2019/QH14 Ngày ban hành: 26/11/2019 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019
Ngày 26/11/2019, Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 55/2019/QH14 Ngày ban hành: 26/11/2019 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
Ngày 25/11/2019, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 51/2019/QH14 Ngày ban hành: 25/11/2019 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019
Ngày 25/11/2019, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 50/2019/QH14 Ngày ban hành: 25/11/2019 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
Ngày 25/11/2019, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 52/2019/QH14 Ngày ban hành: 25/11/2019 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019
Ngày 22/11/2019, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 49/2019/QH14 Ngày ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
Ngày 22/11/2019, Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 47/2019/QH14 Ngày ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Dân quân tự vệ 2019
Ngày 22/11/2019, Luật Dân quân tự vệ 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 48/2019/QH14 Ngày ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Thư viện 2019
Ngày 21/11/2019, Luật Thư viện 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 46/2019/QH14 Ngày ban hành: 21/11/2019 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật giáo dục 2019
Ngày 14/06/2019, Luật giáo dục 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 43/2019/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019
Ngày 14/06/2019, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 42/2019/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Thi hành án hình sự 2019
Ngày 14/06/2019, Luật Thi hành án hình sự 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 41/2019/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Kiến trúc 2019
Ngày 13/06/2019, Luật Kiến trúc 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 40/2019/QH14 Ngày ban hành: 13/06/2019 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Đầu tư công 2019
Ngày 13/06/2019, Luật Đầu tư công 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 39/2019/QH14 Ngày ban hành: 13/06/2019 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Quản lý thuế 2019
Ngày 13/06/2019, Luật Quản lý thuế 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 38/2019/QH14 Ngày ban hành: 13/06/2019 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Công an nhân dân 2018
Ngày 20/11/2018, Luật Công an nhân dân 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 37/2018/QH14 Ngày ban hành: 20/11/2018 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
Ngày 20/11/2018, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 36/2018/QH14 Ngày ban hành: 20/11/2018 Hiệu lực: Còn hiệu lực