Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 676/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 322/HQHT-NV ngày 05/03/2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D điện tử, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 25, Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương quy định sự tương đương giữa C/O giấy và C/O điện tử. Theo đó, trong trường hợp C/O không được cấp điện tử thì cơ quan hải quan tiếp nhận C/O bản giấy để kiểm tra xử lý theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha