Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 548/GSQL-GQ4
V/v vướng mc C/O mẫu D điện tử

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX DV& TM Huỳnh Thành.
(Đ/c: 717 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7, TP Hồ Chí Minh)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số HQ06-18HT/HQ ngày 19/1/2018 của Công ty TNHH SX DV & TM Huỳnh Thành vướng mắc C/O mẫu D điện tử. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điều 25 Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 19/1/2018 của Bộ Công Thương quy định sự tương đương giữa C/O giấy và C/O điện tử. Vì vậy, trong trường hợp C/O không được cấp điện tử thông qua hệ thống một cửa ASEAN thì Công ty nộp C/O bản giấy cho cơ quan hải để được xem xét áp dụng mức thuế suất ưu đãi theo quy định.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha