Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu AANZ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 2276/HQĐNg-GSQL ngày 27/12/2017 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng trình bày vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AANZ số tham chiếu 11.2017.51054 do cơ quan có thẩm quyền của Niu Di-lân cấp ngày 18/10/2017, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp thông tin khai báo tại ô số 13 C/O không đúng quy định đã được hướng dẫn tại điểm 2.3 (c) công văn số 8382/TCHQ-GSQL ngày 25/12/2017 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵng căn cứ hướng dẫn nêu trên để xác định tính hợp lệ của C/O số tham chiếu 11.2017.51054.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn