Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 547/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2813/HQĐNa-GSQL của đơn vị nêu kiến nghị và tình hình rà soát các trường hợp C/O gặp vướng mắc, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với 10 trường hợp TK của Công ty TNHH TM MTV DK Đồng Tháp: Tổng cục Hải quan đang trình Lãnh đạo Bộ Tài chính để có chỉ đạo thực hiện thống nhất.

2. Dùng chung C/O cho nhiều tờ khai loại hình khác nhau:

Ngày 15/1/2018, TCHQ có công văn số 230/TCHQ-GSQL hướng dẫn đơn vị về nội dung này. Đề nghị đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

3. Vướng mắc đối với C/O mẫu VK có thể thức chưa đáp ứng quy định:

Đối với 02 C/O mẫu VK số tham chiếu 001-16-0342516 và 001-16-0419135: Cục Giám sát quản lý cần tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O liên quan và thông báo khi nhận được kết quả.

4. Vướng mắc đối với C/O mẫu AK có thể thức chưa đúng với mẫu C/O theo hướng dẫn của Hiệp định:

Đề nghị đơn vị thực hiện theo hướng dẫn công văn số 8382/TCHQ-GSQL ngày 25/12/2017. Đối với C/O mẫu AK được cấp trước ngày 11/10/2017, cơ quan hải quan vẫn xem xét chấp nhận.

5. Liên quan đến việc khai báo nộp bổ sung C/O: TCHQ đã có công văn số 116/TCHQ-GSQL ngày 09/01/2018 trả lời Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Do đó đề nghị đơn vị căn cứ hướng dẫn để thực hiện.

6. Về vướng mắc đối với C/O mẫu D do Singapore phát hành: Tổng cục Hải quan cần tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O liên quan và thông báo khi có kết quả.

7. Đối với hàng hóa làm thủ tục hải quan theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ (hàng hóa không được nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào nội địa): Tổng cục Hải quan đang tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền có ý kiến xử lý thống nhất.

8. Các trường hợp mẫu E có nghi ngờ về việc thừa ủy quyền: do hồ sơ gửi kèm công văn chỉ có tờ khai và bản sao C/O, vận tải đơn không có bản sao hóađơn thương mại nên Cục Giám sát quản lý không đủ cơ sở để xử lý, tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O Trung Quốc.

Đề nghị đơn vị gửi lại đầy đủ hồ sơ của các trường hợp gặp vướng mắc.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha