Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH T.M.A
(Đ/c: 05 Đường s 1, Khu nhà ở Chánh Hưng, P.5, Q.8, TP Hồ Chí Minh)

Liên quan đến đề nghị của Công ty về việc cung cấp bản dịch công văn số 18/TCHQ-GSQL ngày 02/01/2018 của Tổng cục Hải quan trả lời vướng mắc một số C/O mẫu D cấp cho Công ty, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 13 Phụ lục 8 Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA, được nội luật hóa tại Khoản 2 Điều 13 Phụ lục 7 Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương (thời điểm hiệu lực áp dụng cho các trường hợp C/O gặp vướng mắc) hướng dẫn khi C/O bị từ chối, C/O sẽ được đánh dấu vào ô số 4 và cơ quan hải quan ghi rõ lý do từ chối không cho hưởng ưu đãi (bằng tiếng Anh), C/O bị từ chối được trả lại cho Tổ chức cấp C/O để cơ quan này xử lý theo thẩm quyền.

Đề nghị Công ty căn cứ công văn 18/TCHQ-GSQL ngày 02/01/2018 để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha