Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O hàng than nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của Công ty cổ phần Thuận Hải tại công văn số 1217/TH-TCHQ liên quan đến quy định nộp C/O tại công văn số 15203/BTC-TCHQ ngày 09/11/2017 đối với mặt hàng than. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với lô hàng than từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan, người khai hải quan đã nộp C/O hợp lệ theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 1537/BTC-TCHQ ngày 29/12/2017 để chứng minh xuất xứ hàng hóa không thuộc diện cấm giao dịch theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cơ quan hải quan sau khi kiểm tra chấp nhận C/O, hàng hóa được lưu giữ tách biệt với các lô hàng khác và chịu sự giám sát của cơ quan hải quan theo quy định; khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu nhiều lần vào khu chế xuất, người khai hải quan không phải xuất trình lại C/O để chứng minh xuất xứ hàng hóa không thuộc diện cấm giao dịch theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Thuận Hải (Tầng 10, tòa nhà Vinamilk, số 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Q7, Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh