Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 690/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 386/HQAG-NV ngày 01/3/2018 của Cục Hải quan tỉnh An Giang vướng mắc về C/O mẫu D. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với C/O mẫu D số tham chiếu ID2013-0045650 cấp ngày 12/3/2013; C/O mẫu D số tham chiếu D2017-0144438 cấp 24/5/2017; C/O mẫu D số tham chiếu D2017-0196875 cấp ngày 12/7/2017: Tổng cục Hải quan cần tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O về tính hợp lệ và sẽ hướng dẫn cụ thể bằng văn bản sau khi có trả lời từ cơ quan cấp C/O có liên quan.

2. Đối với C/O mẫu D số tham chiếu D2017-0154971 cấp ngày 01/06/2017; C/O mẫu D số tham chiếu D2017-0168670 cấp ngày 14/6/2017: Căn cứ quy định tại điểm c, Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của các C/O này, đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang xem xét chấp nhận các C/O này.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh An Giang được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha