Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 550/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu D điện tử

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 211/HQHCM-GSQL ngày 23/1/2018 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc thiếu thông tin trên C/O mẫu D điện tử số tham chiếu KL-201801-CCF-LL06781-003321 cấp ngày 9/1/2018. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O mẫu D điện tử số tham chiếu KL-201801-CCF-LL06781-003321 cấp ngày 9/1/2018: Trường hợp C/O thiếu các thông tin khai báo tại ô số 1, 2, 7 và 8, C/O được cấp không đúng quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương. Đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục từ chối theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha