Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong 353.344 văn bản.

Loại: Quyết định Số hiệu: 280/QĐ-QLD Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 18/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 59/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/09/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 4107/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 18/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 53798/CT-TTHT Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 18/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 2207/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 18/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 816/QĐ-BXD Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 18/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 13/2020/TT-BCT Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 03/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 01/2020/TT-TANDTC Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 7330/BTC-CST Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 18/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 850/QĐ-TTg Ngày ban hành: 17/06/2020 Ngày hiệu lực: 17/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công điện Số hiệu: 733/CĐ-TTg Ngày ban hành: 17/06/2020 Ngày hiệu lực: 17/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 808/QĐ-BXD Ngày ban hành: 17/06/2020 Ngày hiệu lực: 17/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 19/2020/QĐ-TTg Ngày ban hành: 17/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 702/QĐ-LĐTBXH Ngày ban hành: 17/06/2020 Ngày hiệu lực: 17/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực