Hệ thống pháp luật

Danh sách án lệ đã công bố

 • Số án lệ: 52/2021/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2021-11-25 00:00:00
 • Công bố: 2021-12-31 00:00:00
 • Áp dụng: 2021-12-31 00:00:00
 • Số án lệ: 51/2021/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2021-11-25 00:00:00
 • Công bố: 2021-12-31 00:00:00
 • Áp dụng: 2021-12-31 00:00:00
 • Số án lệ: 50/2021/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2021-11-25 00:00:00
 • Công bố: 2021-12-31 00:00:00
 • Áp dụng: 2021-12-31 00:00:00
 • Số án lệ: 49/2021/AL
 • Lĩnh vực: Hành chính
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2021-11-25 00:00:00
 • Công bố: 2021-12-31 00:00:00
 • Áp dụng: 2021-12-31 00:00:00
 • Số án lệ: 48/2021/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2021-11-25 00:00:00
 • Công bố: 2021-12-31 00:00:00
 • Áp dụng: 2021-12-31 00:00:00
 • Số án lệ: 47/2021/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2021-11-25 00:00:00
 • Công bố: 2021-12-31 00:00:00
 • Áp dụng: 2021-12-31 00:00:00
 • Số án lệ: 46/2021/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2021-11-25 00:00:00
 • Công bố: 2021-12-31 00:00:00
 • Áp dụng: 2021-12-31 00:00:00
 • Số án lệ: 45/2021/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2021-11-25 00:00:00
 • Công bố: 2021-12-31 00:00:00
 • Áp dụng: 2021-12-31 00:00:00
 • Số án lệ: 44/2021/AL
 • Lĩnh vực: Kinh doanh
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2021-11-25 00:00:00
 • Công bố: 2021-12-31 00:00:00
 • Áp dụng: 2021-12-31 00:00:00
 • Số án lệ: 43/2021/AL
 • Lĩnh vực: Kinh doanh
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2021-02-24 00:00:00
 • Công bố: 2021-03-12 00:00:00
 • Áp dụng: 2021-04-15 00:00:00
 • Số án lệ: 42/2021/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2021-02-24 00:00:00
 • Công bố: 2021-12-03 00:00:00
 • Áp dụng: 2021-04-15 00:00:00
 • Số án lệ: 41/2021/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2021-02-23 00:00:00
 • Công bố: 2021-03-12 00:00:00
 • Áp dụng: 2021-04-15 00:00:00
 • Số án lệ: 40/2021/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2021-02-23 00:00:00
 • Công bố: 2021-03-12 00:00:00
 • Áp dụng: 2021-04-15 00:00:00
 • Số án lệ: 39/2020/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2020-08-13 00:00:00
 • Công bố: 2020-10-02 00:00:00
 • Áp dụng: 2020-11-15 00:00:00
 • Số án lệ: 38/2020/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2020-08-13 00:00:00
 • Công bố: 2020-10-02 00:00:00
 • Áp dụng: 2020-11-15 00:00:00
 • Số án lệ: 37/2020/AL
 • Lĩnh vực: Kinh doanh
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2020-05-02 00:00:00
 • Công bố: 2020-02-25 00:00:00
 • Áp dụng: 2020-04-15 00:00:00
 • Số án lệ: 36/2020/AL
 • Lĩnh vực: Kinh doanh
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2020-05-02 00:00:00
 • Công bố: 2020-02-25 00:00:00
 • Áp dụng: 2020-04-15 00:00:00
 • Số án lệ: 35/2020/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2020-02-05 00:00:00
 • Công bố: 2020-02-25 00:00:00
 • Áp dụng: 2020-04-15 00:00:00
 • Số án lệ: 34/2020/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2020-02-05 00:00:00
 • Công bố: 2020-02-25 00:00:00
 • Áp dụng: 2020-04-15 00:00:00
 • Số án lệ: 33/2020/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2020-02-05 00:00:00
 • Công bố: 2020-02-25 00:00:00
 • Áp dụng: 2020-04-15 00:00:00
 • Số án lệ: 32/2020/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2020-02-05 00:00:00
 • Công bố: 2020-02-25 00:00:00
 • Áp dụng: 2020-04-15 00:00:00
 • Số án lệ: 31/2020/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2020-02-05 00:00:00
 • Công bố: 2020-02-25 00:00:00
 • Áp dụng: 2020-04-15 00:00:00
 • Số án lệ: 30/2020/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2020-02-05 00:00:00
 • Công bố: 2020-02-25 00:00:00
 • Áp dụng: 2020-04-15 00:00:00
 • Số án lệ: 29/2019/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2019-08-22 00:00:00
 • Công bố: 2019-09-09 00:00:00
 • Áp dụng: 2019-10-10 00:00:00
 • Số án lệ: 28/2019/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2019-08-22 00:00:00
 • Công bố: 2019-09-09 00:00:00
 • Áp dụng: 2019-10-10 00:00:00
 • Số án lệ: 27/2019/AL
 • Lĩnh vực: Hành chính
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2019-08-22 00:00:00
 • Công bố: 2019-09-09 00:00:00
 • Áp dụng: 2019-10-10 00:00:00
 • Số án lệ: 26/2018/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2018-10-17 00:00:00
 • Công bố:
 • Áp dụng: 2018-12-03 00:00:00
 • Số án lệ: 25/2018/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2018-10-17 00:00:00
 • Công bố:
 • Áp dụng: 2018-12-03 00:00:00
 • Số án lệ: 24/2018/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2018-10-17 00:00:00
 • Công bố:
 • Áp dụng: 2018-12-03 00:00:00
 • Số án lệ: 23/2018/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2018-10-17 00:00:00
 • Công bố:
 • Áp dụng: 2018-12-03 00:00:00
 • Số án lệ: 22/2018/AL
 • Lĩnh vực: Lao động
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2018-10-17 00:00:00
 • Công bố:
 • Áp dụng: 2018-12-03 00:00:00
 • Số án lệ: 21/2018/AL
 • Lĩnh vực: Kinh doanh
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2018-10-17 00:00:00
 • Công bố:
 • Áp dụng: 2018-12-03 00:00:00
 • Số án lệ: 20/2018/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2018-10-17 00:00:00
 • Công bố:
 • Áp dụng: 2018-12-03 00:00:00
 • Số án lệ: 19/2018/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2018-10-17 00:00:00
 • Công bố:
 • Áp dụng: 2018-12-03 00:00:00
 • Số án lệ: 18/2018/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2018-10-17 00:00:00
 • Công bố:
 • Áp dụng: 2018-12-03 00:00:00
 • Số án lệ: 17/2018/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2018-10-17 00:00:00
 • Công bố:
 • Áp dụng: 2018-12-03 00:00:00
 • Số án lệ: 16/2017/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2017-12-14 00:00:00
 • Công bố: 2018-02-15 00:00:00
 • Áp dụng: 2018-02-15 00:00:00
 • Số án lệ: 15/2017/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2017-12-14 00:00:00
 • Công bố: 2018-02-15 00:00:00
 • Áp dụng: 2018-02-15 00:00:00
 • Số án lệ: 14/2017/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2017-12-14 00:00:00
 • Công bố: 2018-02-15 00:00:00
 • Áp dụng: 2018-02-15 00:00:00
 • Số án lệ: 13/2017/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2017-12-14 00:00:00
 • Công bố: 2018-02-15 00:00:00
 • Áp dụng: 2018-02-15 00:00:00
 • Số án lệ: 12/2017/AL
 • Lĩnh vực: Kinh doanh
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2017-12-14 00:00:00
 • Công bố: 2018-02-15 00:00:00
 • Áp dụng: 2018-02-15 00:00:00
 • Số án lệ: 11/2017/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2017-12-14 00:00:00
 • Công bố: 2018-02-15 00:00:00
 • Áp dụng: 2018-02-15 00:00:00
 • Số án lệ: 10/2016/AL
 • Lĩnh vực: Hành chính
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2016-07-10 00:00:00
 • Công bố: 2016-10-17 00:00:00
 • Áp dụng: 2016-10-17 00:00:00
 • Số án lệ: 09/2016/AL
 • Lĩnh vực: Kinh doanh
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2016-07-10 00:00:00
 • Công bố: 2016-10-17 00:00:00
 • Áp dụng: 2016-12-01 00:00:00
 • Số án lệ: 05/2016/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2016-04-06 00:00:00
 • Công bố: 2016-04-06 00:00:00
 • Áp dụng: 2016-05-25 00:00:00
 • Số án lệ: 08/2016/AL
 • Lĩnh vực: Kinh doanh
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2016-07-10 00:00:00
 • Công bố: 2016-10-17 00:00:00
 • Áp dụng: 2016-12-01 00:00:00
 • Số án lệ: 07/2016/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2016-07-10 00:00:00
 • Công bố: 2016-07-10 00:00:00
 • Áp dụng: 2016-12-01 00:00:00
 • Số án lệ: 06/2016/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2016-04-06 00:00:00
 • Công bố: 2016-04-06 00:00:00
 • Áp dụng: 2016-05-25 00:00:00
 • Số án lệ: 04/2016/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2016-04-06 00:00:00
 • Công bố: 2016-05-25 00:00:00
 • Áp dụng: 2016-05-25 00:00:00
 • Số án lệ: 03/2016/AL
 • Lĩnh vực: Hôn nhân
 • Trạng thái: 1
 • Thông qua: 2016-04-06 00:00:00
 • Công bố: 2016-04-06 00:00:00
 • Áp dụng: 2016-05-25 00:00:00