Hệ thống pháp luật
Quy định về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 82 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về quy trình và phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Quy định này nhằm đảm bảo rằng các tranh chấp được giải quyết một cách công bằng, minh bạch và theo đúng pháp luật.

Quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 81 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp các bên liên quan gây ra thiệt hại trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên bị thiệt hại và đảm bảo tính công bằng trong các giao dịch.

Quy định về bảo vệ môi trường trong kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về bảo vệ môi trường trong kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 80 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về các yêu cầu bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Quy định này nhằm đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh bất động sản không gây hại đến môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường hiện hành.

Quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan quản lý nhà nước về bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan quản lý nhà nước về bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 79 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về quyền và nghĩa vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giám sát và quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản. Quy định này nhằm đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về bất động sản.

Quy định về xử lý vi phạm trong kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về xử lý vi phạm trong kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 78 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về các hình thức xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Các quy định này nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Quy định về quản lý và phát triển thị trường bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về quản lý và phát triển thị trường bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 77 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về việc quản lý và phát triển thị trường bất động sản, bao gồm các biện pháp quản lý, chính sách phát triển và vai trò của các cơ quan nhà nước trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường.

Quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 76 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về các hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản, bao gồm các loại hình dịch vụ, điều kiện kinh doanh và quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan.

Quy định về đầu tư kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về đầu tư kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 75 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về các điều kiện và quy trình đầu tư kinh doanh bất động sản, nhằm đảm bảo rằng các hoạt động đầu tư được thực hiện đúng pháp luật và mang lại lợi ích kinh tế cho các bên liên quan.

Quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 74 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về các điều kiện cần thiết để thực hiện kinh doanh bất động sản. Các quy định này nhằm đảm bảo rằng chỉ những cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn mới được phép tham gia vào thị trường kinh doanh bất động sản, góp phần tạo nên một môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững.

Quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 73 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về việc chuyển nhượng dự án bất động sản, bao gồm các điều kiện, quy trình và quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan.

Quy định về quyền và nghĩa vụ của bên thuê bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về quyền và nghĩa vụ của bên thuê bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 71 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của bên thuê bất động sản, nhằm đảm bảo rằng quyền lợi của cả bên thuê và bên cho thuê đều được bảo vệ trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng thuê.

Quy định về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 70 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê bất động sản, nhằm đảm bảo rằng quyền lợi của cả bên cho thuê và bên thuê đều được bảo vệ trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng thuê.

Quy định về bảo hiểm bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về bảo hiểm bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 69 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về việc bảo hiểm bất động sản, bao gồm các loại bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện, quy trình tham gia bảo hiểm và quyền lợi của các bên tham gia bảo hiểm.

Quy định về thẩm định giá bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về thẩm định giá bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 68 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về việc thẩm định giá bất động sản, bao gồm quy trình và tiêu chí thẩm định giá. Quy định này nhằm đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong việc xác định giá trị bất động sản, giúp các bên liên quan có cơ sở đáng tin cậy cho các giao dịch.

Quy định về bảo hành bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về bảo hành bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 67 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về việc bảo hành bất động sản, bao gồm thời gian bảo hành và các điều kiện liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của bên bán và bên mua trong hợp đồng kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quyền và nghĩa vụ của bên bán và bên mua trong hợp đồng kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 66 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của bên bán và bên mua trong hợp đồng kinh doanh bất động sản. Quy định này đảm bảo rằng các giao dịch bất động sản được thực hiện công bằng, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên.

Quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 65 Luật kinh doanh bất động sản 2023 quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản, bao gồm các yêu cầu và điều kiện cơ bản của hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 64 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Quy định này đảm bảo rằng các doanh nghiệp hoạt động minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Thù lao hoa hồng môi giới bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Thù lao hoa hồng môi giới bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 63 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về việc trả thù lao và hoa hồng cho các cá nhân hành nghề môi giới bất động sản.

Nội dung môi giới bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Nội dung môi giới bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 nêu rõ nội dung và các hoạt động cụ thể mà một cá nhân hoặc tổ chức môi giới bất động sản có thể thực hiện.

TCVN 13934:2024: Phương pháp xác định khả năng ức chế ăn mòn thép trong bê tông của phụ gia bằng điện trở phân cực trong nước chiết hồ xi măng

TCVN 13934:2024: Phương pháp xác định khả năng ức chế ăn mòn thép trong bê tông của phụ gia bằng điện trở phân cực trong nước chiết hồ xi măng

TCVN 13934:2024 là một tiêu chuẩn quốc gia quan trọng trong ngành xây dựng, quy định phương pháp xác định khả năng ức chế ăn mòn thép trong bê tông của phụ gia bằng điện trở phân cực trong nước chiết hồ xi măng. Được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ASTM G180-21, tiêu chuẩn này được biên soạn bởi Viện Vật liệu xây dựng, thuộc Bộ Xây dựng, và được thẩm định bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, sau đó công bố bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Kinh doanh Bất động sản 2023

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Kinh doanh Bất động sản 2023

Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc điều chỉnh và quản lý các hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng được mở rộng và cụ thể hóa hơn so với Luật 2014, luật mới này hứa hẹn mang lại sự minh bạch và hiệu quả cao hơn trong việc quản lý và tham gia vào thị trường bất động sản.

Tại sao nhiều nhà ở Hà Nội chưa được cấp sổ hồng?

Tại sao nhiều nhà ở Hà Nội chưa được cấp sổ hồng?

Tình trạng nhiều nhà ở Hà Nội chưa được cấp sổ hồng đã trở thành một vấn đề nan giải, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người dân. Dưới đây là những lý do chính dẫn đến tình trạng này

10 Điểm mới được áp dụng trong Luật căn cước từ 01/07/2024

10 Điểm mới được áp dụng trong Luật căn cước từ 01/07/2024

Luật Căn cước 2023 được thông qua với 10 thay đổi có hiệu lực kể từ 01/07/2024 toàn bộ người dân Việt Nam cần biết về những thay đổi mới và những lợi ích của việc sử dụng Căn cước mới.

Lịch nghỉ tết giáp thìn 2024 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Lịch nghỉ tết giáp thìn 2024 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Lịch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Lịch nghỉ tết nguyên đán 2024 của học sinh các tỉnh, thành

Lịch nghỉ tết nguyên đán 2024 của học sinh các tỉnh, thành

Hàng chục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của học sinh các cấp.

Những chính sách nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 7

Những chính sách nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 7

Tăng lương cơ sở, lương hưu, giảm thuế VAT và bắt đầu thí điểm đấu giá biển số xe là những chính sách nổi bật hiệu lực từ tháng 7.

Các địa phương được tự quyết khu vực phân lô, bán nền

Các địa phương được tự quyết khu vực phân lô, bán nền

UBND các tỉnh sẽ được quy định những khu vực được chuyển nhượng đất dưới hình thức phân lô, bán nền mà không cần ý kiến Bộ Xây dựng.

Bỏ khung giá đất trong Dự thảo luật Đất đai sửa đổi

Bỏ khung giá đất trong Dự thảo luật Đất đai sửa đổi

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi bỏ quy định khung giá đất của Chính phủ, chuyển sang xác định giá đất phù hợp với giá phổ biến trên thị trường.

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi: Giao đất, cho thuê đất sẽ được thực hiện chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi: Giao đất, cho thuê đất sẽ được thực hiện chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi năm 2022 có nhiều điểm mới và được nhiều người quan tâm, trong đó có quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Cấm cải tạo xe 16 chỗ thành xe Limousine chở khách từ 01/9/2022

Cấm cải tạo xe 16 chỗ thành xe Limousine chở khách từ 01/9/2022

Nội dung trên được nêu trong Nghị định 47/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/7/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Xác định dân tộc cho con khi làm giấy khai sinh

Xác định dân tộc cho con khi làm giấy khai sinh

Khi người dân thực hiện việc làm giấy khai sinh cho con, việc xác định dân tộc cho con sẽ căn cứ theo quy định pháp luật như sau

Từ 1/8/2022: Rút tiết kiệm trước thời hạn một phần vẫn được hưởng lãi cao

Từ 1/8/2022: Rút tiết kiệm trước thời hạn một phần vẫn được hưởng lãi cao

Thông tư 04/2022/TT-NHNN ban hành ngày 16/06/2022 quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài sẽ có hiệu lực từ 1.8 đem đến tin vui cho người dân khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Quy định về điều kiện kết hôn

Quy định về điều kiện kết hôn

Điều kiện kết hôn là đòi hỏi về mặt pháp lí đối với nam, nữ và chỉ khi thoả mãn những đòi hỏi đó thì nam, nữ mới có quyền kết hôn. Kết hôn hay đăng ký kết hôn là một thủ tục không thể thiếu khi nam, nữ muốn trở thành vợ chồng hợp pháp. Bài viết sau đây sẽ giúp người đọc có cái nhìn tổng quan hơn về các điều kiện này.

Thay đổi điều kiện kinh doanh bất động sản từ ngày 01/3/2022

Thay đổi điều kiện kinh doanh bất động sản từ ngày 01/3/2022

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022, có hiệu lực từ ngày 01/3/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 với nhiều nội dung mới tác động đến hoạt động kinh doanh của thị trường bất động sản.

Có thể làm hộ chiếu online và nhận tại nhà từ ngày 1/6/2022

Có thể làm hộ chiếu online và nhận tại nhà từ ngày 1/6/2022

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử tại Quyết định 06/QĐ-TTg và Quyết định 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các đơn vị tiếp tục nghiên cứu thực hiện dịch vụ cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến mức độ 4 cho công dân Việt Nam.

Thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Ngày 15/7/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1399/QĐ-TCHQ về việc ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Điều kiện chuyển quyền sử dụng đất

Điều kiện chuyển quyền sử dụng đất

Theo pháp luật Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân với Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Người sử dụng đất tuy không thể mua bán đất đai như một loại hàng hóa thông thường nhưng có thể thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất khi thỏa mãn các điều kiện nhất định.

Từ ngày 25/8/2022: Vứt rác, đổ nước thải trên vỉa hè, lòng đường sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng

Từ ngày 25/8/2022: Vứt rác, đổ nước thải trên vỉa hè, lòng đường sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2022.

Hình thức của hợp đồng lao động

Hình thức của hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động về mặt bản chất vẫn là một loại hợp đồng, và vẫn phải tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự bao gồm chủ thể, ý chí, nội dung và hình thức. Bài viết sau sẽ tập trung làm rõ yếu tố về mặt hình thức để hợp đồng lao động có hiệu lực.

Phân biệt giữa hình thức giao đất và cho thuê đất

Phân biệt giữa hình thức giao đất và cho thuê đất

Đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Hiện nay, giao đất và cho thuê đất là hai hình thức phổ biến mà Nhà nước tiến hành trao quyền sử dụng đất cho các chủ thể để thực hiện các hoạt động sử dụng đất phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Những điểm mới của nội quy lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2019

Những điểm mới của nội quy lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2019

Để thực hiện quyền giám sát, quản lý người lao động, người sử dụng lao động sẽ ban hành một hệ thống các quy tắc xử sự ràng buộc đối người lao động trong quá trình làm việc, hay còn gọi là nội quy lao động.

Những điểm mới của nội quy lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2019

Những điểm mới của nội quy lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2019

Để thực hiện quyền giám sát, quản lý người lao động, người sử dụng lao động sẽ ban hành một hệ thống các quy tắc xử sự ràng buộc đối người lao động trong quá trình làm việc, hay còn gọi là nội quy lao động.

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

Điều kiện thứ nhất là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam

Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa khi nhu cầu việc làm ngày càng tăng cao thì các tranh chấp xảy ra trong lĩnh vực lao động càng trở nên phổ biến. Tranh chấp lao động luôn là vấn đề không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia khác đều có sự quan tâm đặc biệt.

Căn cứ ly hôn theo pháp luật hiện hành

Căn cứ ly hôn theo pháp luật hiện hành

Nếu như kết hôn là khởi đầu để xác lập nên quan hệ vợ chồng thì ly hôn có thể coi là điểm cuối của hôn nhân khi quan hệ này thực sự tan rã. Khi đời sống hôn nhân không thể duy trì được nữa thì ly hôn là một giải pháp cần thiết cho cả đôi bên vợ chồng cũng như cho xã hội.

Vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực cụ thể

Vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực cụ thể

Bài viết sau đây sẽ trình bày về vấn đề vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực công chứng, chứng thực

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực công chứng, chứng thực

Công chứng, chứng thực bản chất là một hoạt động được nhà nước ủy quyền. Hoạt động này được quản lý bởi các chế định của nhà nước trong đó có các chế định xử phạt vi phạm hành chính.

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua nhà, công trình xây dựng

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua nhà, công trình xây dựng

Bản chất của chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà là việc mua bán toàn bộ quyền và nghĩa vụ thông qua văn bản chuyển nhượng hợp đồng

2 cách phân biệt sổ đỏ thật, sổ đỏ giả

2 cách phân biệt sổ đỏ thật, sổ đỏ giả

Gần đây xảy ra nhiều vụ đánh tráo sổ đỏ, lừa bán nhà, đất bằng sổ đỏ giả.Tình trạng này khiến những người có nhu cầu chuyển nhượng tài sản nhà đất thấy rất hoang mang.Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hoặc người thân một số cách phân biệt sổ đỏ thật, sổ đỏ giả.