Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong 353.259 văn bản.

Loại: Quyết định Số hiệu: 872/QĐ-TTg Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 1625/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 100/TANDTC-HTQT Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 2189/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 6828/SXD-KTXD Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 60/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 03/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 870/QĐ-TTg Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 4954/VPCP-CN Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 4148/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 4140/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 59/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/09/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực