Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 181 đến 211 trong 440.855 văn bản

Chỉ thị 5660/CT-CHK năm 2022 về tăng cường công tác bảo đảm hoạt động bay trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
Ngày 15/11/2022, Chỉ thị 5660/CT-CHK năm 2022 về tăng cường công tác bảo đảm hoạt động bay trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 5660/CT-CHK Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 295/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 926/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 15/11/2022, Kế hoạch 295/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 926/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 295/KH-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 296/KH-UBND năm 2022 về khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 15/11/2022, Kế hoạch 296/KH-UBND năm 2022 về khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 296/KH-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2022 về ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Ngày 15/11/2022, Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2022 về ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 698/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2022 về ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Ngày 15/11/2022, Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2022 về ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 699/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ Quyết định 666/QĐ-UBND về ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Ngày 15/11/2022, Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ Quyết định 666/QĐ-UBND về ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 700/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025
Ngày 15/11/2022, Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 744/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Ngày 15/11/2022, Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 196/KH-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 217/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 858/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ngày 15/11/2022, Kế hoạch 217/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 858/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 217/KH-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2370/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 15/11/2022, Quyết định 2370/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2370/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3091/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
Ngày 15/11/2022, Quyết định 3091/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3091/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2305/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
Ngày 15/11/2022, Quyết định 2305/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2305/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thư, tiếp công dân, giải quyết tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh
Ngày 15/11/2022, Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thư, tiếp công dân, giải quyết tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2306/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động 116-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW
Ngày 15/11/2022, Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động 116-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 235/KH-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3920/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2022
Ngày 15/11/2022, Quyết định 3920/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3920/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 897/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 15/11/2022, Quyết định 897/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 897/QĐ-BNV Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1238/QĐ-UBND năm 2022 Quy chế phối hợp về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Ngày 15/11/2022, Quyết định 1238/QĐ-UBND năm 2022 Quy chế phối hợp về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1238/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2935/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045
Ngày 15/11/2022, Quyết định 2935/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2935/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Thông báo 7405/TB-BHXH năm 2022 về ban hành mới Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 15/11/2022, Thông báo 7405/TB-BHXH năm 2022 về ban hành mới Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 7405/TB-BHXH Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1420/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 15/11/2022, Quyết định 1420/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1420/QĐ-TTg Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 55347/CTHN-TTHT năm 2022 hướng dẫn kê khai thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 15/11/2022, Công văn 55347/CTHN-TTHT năm 2022 hướng dẫn kê khai thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 55347/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 55346/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 15/11/2022, Công văn 55346/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 55346/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 426/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2022 về phân công đơn vị làm Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm tại các Cụm thi đua Tòa án nhân dân năm 2023 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 15/11/2022, Quyết định 426/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2022 về phân công đơn vị làm Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm tại các Cụm thi đua Tòa án nhân dân năm 2023 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 426/QĐ-TANDTC-TĐKT Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4404/SGDĐT-CTTT năm 2022 về tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 15/11/2022, Công văn 4404/SGDĐT-CTTT năm 2022 về tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4404/SGDĐT-CTTT Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4407/SGDĐT-CTTT năm 2022 hướng dẫn báo cáo công tác giáo dục chính trị, học sinh sinh viên; hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 15/11/2022, Công văn 4407/SGDĐT-CTTT năm 2022 hướng dẫn báo cáo công tác giáo dục chính trị, học sinh sinh viên; hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4407/SGDĐT-CTTT Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 427/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 15/11/2022, Quyết định 427/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 427/QĐ-TANDTC-TĐKT Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 152/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
Ngày 15/11/2022, Nghị quyết 152/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 152/NQ-CP Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
Ngày 15/11/2022, Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 95/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 28/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
Ngày 14/11/2022, Quyết định 28/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 28/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 3844/KH-UBND năm 2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do tỉnh Kon Tum ban hành
Ngày 14/11/2022, Kế hoạch 3844/KH-UBND năm 2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do tỉnh Kon Tum ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 3844/KH-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 3844/KH-UBND năm 2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do tỉnh Kon Tum ban hành
Ngày 14/11/2022, Kế hoạch 3844/KH-UBND năm 2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do tỉnh Kon Tum ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 3844/KH-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 3844/KH-UBND năm 2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do tỉnh Kon Tum ban hành
Ngày 14/11/2022, Kế hoạch 3844/KH-UBND năm 2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do tỉnh Kon Tum ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 3844/KH-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực: