Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 121 đến 151 trong 440.855 văn bản

Quyết định 3165/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan quản lý liệt sỹ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình liên thông với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày 17/11/2022, Quyết định 3165/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan quản lý liệt sỹ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình liên thông với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3165/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 4464/KH-SGDĐT về tổ chức kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 17/11/2022, Kế hoạch 4464/KH-SGDĐT về tổ chức kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 4464/KH-SGDĐT Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 2700/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1129/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày 17/11/2022, Kế hoạch 2700/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1129/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 2700/KH-UBND Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 2695/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” do tỉnh Gia Lai ban hành
Ngày 17/11/2022, Kế hoạch 2695/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” do tỉnh Gia Lai ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 2695/KH-UBND Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày 17/11/2022, Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 625/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
Ngày 17/11/2022, Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 626/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2222/QĐ-UBND năm 2022 Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn
Ngày 17/11/2022, Quyết định 2222/QĐ-UBND năm 2022 Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2222/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3537/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 17/11/2022, Quyết định 3537/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3537/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2766/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
Ngày 17/11/2022, Quyết định 2766/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2766/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4891/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 17/11/2022, Công văn 4891/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4891/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 12066/BTC-ĐT năm 2022 về đính chính Thông tư 108/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 17/11/2022, Công văn 12066/BTC-ĐT năm 2022 về đính chính Thông tư 108/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 12066/BTC-ĐT Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4460/SGDĐT-GDTXCNĐH năm 2022 hướng dẫn thực hiện báo cáo công tác Giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 17/11/2022, Công văn 4460/SGDĐT-GDTXCNĐH năm 2022 hướng dẫn thực hiện báo cáo công tác Giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4460/SGDĐT-GDTXCNĐH Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 55897/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ kiểm tra, phân loại linh kiện điện tử cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 17/11/2022, Công văn 55897/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ kiểm tra, phân loại linh kiện điện tử cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 55897/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1442/QĐ-TTg năm 2022 bãi bỏ Quyết định 512/QĐ-TTg về thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 17/11/2022, Quyết định 1442/QĐ-TTg năm 2022 bãi bỏ Quyết định 512/QĐ-TTg về thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1442/QĐ-TTg Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 905/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Đề án
Ngày 17/11/2022, Quyết định 905/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Đề án được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 905/QĐ-BNV Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1435/QĐ-TTg năm 2022 thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 17/11/2022, Quyết định 1435/QĐ-TTg năm 2022 thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1435/QĐ-TTg Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3730/QĐ-BGDĐT năm 2022 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltđ (Australia) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 17/11/2022, Quyết định 3730/QĐ-BGDĐT năm 2022 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltđ (Australia) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3730/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3731/QĐ-BGDĐT năm 2022 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 17/11/2022, Quyết định 3731/QĐ-BGDĐT năm 2022 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3731/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 36/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Ngày 16/11/2022, Quyết định 36/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 36/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 41/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 60/2021/QĐ-UBND
Ngày 16/11/2022, Quyết định 41/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 60/2021/QĐ-UBND được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 41/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2022 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày 16/11/2022, Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2022 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 710/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7674/BNN-TT về báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 7674/BNN-TT về báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7674/BNN-TT Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, năm 2023
Ngày 16/11/2022, Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, năm 2023 được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 242/KH-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2022 về Hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 16/11/2022, Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2022 về Hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 220/KH-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7720/VPCP-TH về xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 7720/VPCP-TH về xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7720/VPCP-TH Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3101/QĐ-UBND năm 2022 ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế Vân Phong và khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Ngày 16/11/2022, Quyết định 3101/QĐ-UBND năm 2022 ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế Vân Phong và khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3101/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 12017/BGTVT-PC năm 2022 về đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất đối với diện tích đất thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt, công trình công nghiệp đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 12017/BGTVT-PC năm 2022 về đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất đối với diện tích đất thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt, công trình công nghiệp đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 12017/BGTVT-PC Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 54/2022/QĐ-UBND quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 16/11/2022, Quyết định 54/2022/QĐ-UBND quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 54/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Ngày 16/11/2022, Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 184/KH-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 1060/CĐBVN-QLVT,PT&NL năm 2022 về cấp lại giấy phép lái xe bị mất qua hệ thống pakn.dichvucong.gov.vn do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 1060/CĐBVN-QLVT,PT&NL năm 2022 về cấp lại giấy phép lái xe bị mất qua hệ thống pakn.dichvucong.gov.vn do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1060/CĐBVN-QLVT,PT&NL Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 1060/CĐBVN-QLVT,PT&NL năm 2022 về cấp lại giấy phép lái xe bị mất qua hệ thống pakn.dichvucong.gov.vn do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 1060/CĐBVN-QLVT,PT&NL năm 2022 về cấp lại giấy phép lái xe bị mất qua hệ thống pakn.dichvucong.gov.vn do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1060/CĐBVN-QLVT,PT&NL Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 1060/CĐBVN-QLVT,PT&NL năm 2022 về cấp lại giấy phép lái xe bị mất qua hệ thống pakn.dichvucong.gov.vn do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 1060/CĐBVN-QLVT,PT&NL năm 2022 về cấp lại giấy phép lái xe bị mất qua hệ thống pakn.dichvucong.gov.vn do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1060/CĐBVN-QLVT,PT&NL Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực: