Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 447/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đến hết ngày 31/12/2014 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, PC.(200b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

DANH MỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-BTC ngày 10/3/2015 của Bộ Tài chính)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

1

Thông tư

64/2013/TT-BTC

15/05/2013

Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/06/2014

2

Thông tư

61/2013/TT-BTC

09/05/2013

Thông tư số 61/2013/TT-BTC ngày 09/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà

bị thay thế bởi Thông tư 110/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà

01/10/2014

3

Thông tư

04/2013/TT-BTC

09/01/2013

Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phà

bị thay thế bởi Thông tư 110/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà

01/10/2014

4

Thông tư

197/2012/TT-BTC

15/11/2012

Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

bị thay thế bởi Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

01/11/2014

5

Thông tư

134/2012/TT-BTC

13/08/2012

Thông tư số 134/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 87/2014/TT-BTC ngày 4/7/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51

20/08/2014

6

Thông tư

123/2012/TT-BTC

27/07/2012

Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

bị thay thế bởi Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

02/08/2014

7

Thông tư

60/2012/TT-BTC

12/04/2012

Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

bị thay thế bởi Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

01/10/2014

8

Thông tư

182/2011/TT-BTC

15/12/2011

Thông tư số 182/2011/TT-BTC ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần

bị thay thế bởi Thông tư số 35/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần

08/05/2014

9

Thông tư

114/2011/TT-BTC

12/08/2011

Thông tư số 114/2011/TT-BTC ngày 12/8/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y

bị thay thế bởi Thông tư số 34/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y

08/05/2014

10

Thông tư

66/2011/TT-BTC

18/05/2011

Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô.

bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

17/02/2014

11

Thông tư

170/2010/TT-BTC

01/11/2010

Thông tư số 170/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

thay thế bởi Thông tư số 141/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

10/11/2014

12

Thông tư

116/2010/TT-BTC

04/08/2010

Thông tư số 116/2010/TT-BTC ngày 04/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mội số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

01/10/2014

13

Thông tư

106/2010/TT-BTC

26/07/2010

Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

17/02/2014

14

Thông tư

08/2010/TT-BTC

14/01/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

01/10/2014

15

Thông tư

232/2009/TT-BTC

09/12/2009

Thông tư số 232/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế

01/03/2014

16

Thông tư

154/2009/TT-BTC

30/07/2009

Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 74/2014/TT-BTC ngày 11/6/2014 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo

01/08/2014

17

Thông tư liên tịch

150/2009/TTLT/BTC-BTP

22/07/2009

Thông tư liên tịch 150/2009/TTLT/BTC-BTP ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/6/2005 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 206/2014/TTLT-BTC-BQP ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

01/01/2015

18

Thông tư

137/2009/TT-BTC

03/07/2009

Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

01/10/2014

19

Thông tư

134/2009/TT-BTC

01/07/2009

Thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 01/7/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

10/07/2014

20

Thông tư

84/2009/TT-BTC

28/04/2009

Thông tư số 84/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

bị thay thế bởi Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

10/08/2014

21

Thông tư

82/2009/TT-BTC

27/04/2009

Thông tư số 82/2009/TT-BTC ngày 27/4/2009 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần

bị thay thế bởi Thông tư số 09/2014/TT-BTC ngày 16/01/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán

01/04/2014

22

Thông tư

74/2009/TT-BTC

13/04/2009

Thông tư số 74/2009/TT-BTC ngày 13/4/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

bị thay thế bởi Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

10/08/2014

23

Thông tư

31/2009/TT-BTC

16/02/2009

Thông tư số 31/2009/TT-BTC ngày 16/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2014/TT-BTC ngày 08/02/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60

01/04/2014

24

Thông tư

20/2009/TT-BTC

04/02/2009

Thông tư số 20/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 73/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

15/07/2014

25

Thông tư

131/2008/TT-BTC

26/12/2008

Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

bị thay thế bởi Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

10/08/2014

26

Quyết định

90/2008/QĐ-BTC

24/10/2008

Quyết định 90/2008/QĐ-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 181/2014/TT-BTC ngày 27/11/2014 của Bộ Tài chính quy định phí thư viện áp dụng tại Thư viện quốc gia

15/01/2015

27

Thông tư

07/2008/TT-BTC

15/01/2008

Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú

bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

17/02/2014

28

Thông tư

97/2006/TT-BTC

16/10/2006

Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

17/02/2014

29

Quyết định

46/2005/QĐ-BTC

14/07/2005

Quyết định số 46/2005/QĐ-BTC ngày 14/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy, quốc lộ 1A, tỉnh Nghệ An

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 51/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1

08/06/2014

30

Thông tư liên tịch

43/2005/TTLT/BTC-BQP

02/06/2005

Thông tư liên tịch 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/6/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 206/2014/TTLT-BTC-BQP ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

01/01/2015

31

Quyết định

07/2005/QĐ-BTC

18/01/2005

Quyết định 07/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ Tài chính quy định mức thu, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 181/2014/TT-BTC ngày 27/11/2014 của Bộ Tài chính quy định phí thư viện áp dụng tại Thư viện quốc gia

15/01/2015

32

Quyết định

16/2001/QĐ-BTC

23/03/2001

Quyết định số 16/2001/QĐ-BTC ngày 23/3/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí qua cầu Hồ Kiều 2

bị bãi bỏ bởi Thông tư 113/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định số 16/2001/QĐ-BTC ngày 23/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí qua cầu Hồ Kiều 2

05/10/2014

33

Quyết định

77/BVGCP-CNTDDV

11/08/1998

Quyết định 77/BVGCP-CNTDDV ngày 11/8/1998 của Ban Vật giá Chính phủ về ban hành Bảng giá đánh giá Hệ thống quản lý an toàn cho công ty và tàu biển theo Bộ luật quản lý an toàn quốc tế

bị thay thế bởi Thông tư 165/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực đăng kiểm tàu biển, công trình biển; phí đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh tàu biển, công trình biển và phí phê duyệt, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải thuộc phạm vi giám sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam

01/01/2014

HẢI QUAN

1

Thông tư

59/2013/TT-BTC

08/05/2013

Thông tư số 59/2013/TT-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 94/2014/TT-BTC ngày 17/7/2014 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng

30/08/2014

2

Thông tư

58/2012/TT-BTC

12/04/2012

Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (đã được đính chính bởi Quyết định 1317/QĐ-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

bị thay thế bởi Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

01/07/2014

3

Thông tư

117/2011/TT-BT

15/08/2011

Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

bị thay thế bởi Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

10/03/2014

4

Thông tư

118/2009/TT-BTC

09/06/2009

Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ Tài chính quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam

01/04/2014

5

Thông tư

121/2007/TT-BTC

17/10/2007

Thông tư 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/04/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

bị thay thế bởi Thông tư 212/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/01/2015

6

Thông tư

32/2006/TT-BTC

10/4/2006

Thông tư 32/2006/TT-BTC ngày 10/04/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

bị thay thế bởi Thông tư 212/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/01/2015

HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

1

Thông tư liên tịch

27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

24/2/2012

Thông tư liên tịch 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

23/11/2014

2

Thông tư

88/2011/TT-BTC

17/06/2011

Thông tư 88/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia

bị thay thế bởi Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia

05/01/2015

3

Thông tư

61/2011/TT-BTC

12/05/2011

Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 10/2005/NĐ-CP ngày 31/01/2005 của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan (đã được đính chính bởi Quyết định 1413/QĐ-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan

03/04/2014

4

Thông tư liên tịch

192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP

02/12/2010

Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

bị thay thế bởi Thông tư số liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

01/09/2014

5

Thông tư liên tịch

73/2010/TTLT-BTC-BTP

14/05/2010

Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP hết hiệu lực toàn bộ bởi:

- bị thay thế các quy định về lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bởi Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

- bị bãi bỏ các quy định về nội dung chi, mức chi phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở bởi Thông tư liên tịch 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/07/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

- 14/3/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP)

- 15/9/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch 100/2014/TTLT-BTC-BTP)

6

Thông tư liên tịch

125/2009/TTLT-BTC-BCT

17/06/2009

Thông tư số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương

08/04/2014

7

Thông tư liên tịch

57/2008/TTLB-BTC-BCA

25/06/2008

Thông tư liên tịch số 57/2008/TTLB-BTC-BCA ngày 25/6/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy

bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch 96/2014/TTLT-BTC-BCA ngày 17/7/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015

01/09/2014

8

Thông tư

01/2008/TT-BTC

03/01/2008

Thông tư 01/2008/TT-BTC ngày 03/01/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, Dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

15/12/2014

9

Thông tư liên tịch

142/2007/TTLT/BTC-BCT

30/11/2007

Thông tư liên tịch 142/2007/TTLT/BTC-BCT ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Công thương hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 45/2014/TTLT/BCT-BTC-BKHĐT ngày 28/11/2014 của Bộ Công thương, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015

12/01/2015

10

Thông tư liên tịch

71/2007/TTLT-BTC-BNV

26/06/2007

Thông tư liên tịch 71/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 26/6/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

18/07/2014

11

Thông tư liên tịch

66/2007/TTLT-BTC-BTP

19/06/2007

Thông tư liên tịch số 66/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 19/06/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 191/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

01/02/2015

12

Thông tư liên tịch

31/2006/TTLT/BTC-BVHTT

07/04/2006

Thông tư liên tịch 31/2006/TTLT/BTC-BVHTT ngày 07/04/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTT&DL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

15/11/2014

13

Thông tư liên tịch

03/2006/TTLT-BTC-BNV

17/01/2006

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

18/07/2014

14

Thông tư

41/2005/TT-BTC

26/05/2005

Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 10/2005/NĐ-CP ngày 31/01/2005 của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan

03/04/2014

15

Thông tư liên tịch

61/1999/TTLB BTC-BCA

03/06/1999

Thông tư liên tịch số 61/1999/TTLB-BTC-BCA ngày 03/6/1999 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm

bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch 95/2014/TTLT-BTC-BCA ngày 17/7/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015

01/09/2014

ĐẦU

1

Thông tư

17/2013/TT-BTC

19/02/2013

Thông tư số 17/2013/TT-BTC ngày 19/02/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 1 Điều 6 Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước

bị thay thế bởi Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ

20/02/2014

2

Thông tư

172/2011/TT-BTC

01/12/2011

Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

bị thay thế bởi Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

15/08/2014

3

Thông tư

10/2011/TT-BTC

26/01/2011

Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước

bị thay thế bởi Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ

20/02/2014

4

Quyết định

56/2008/QĐ-BTC

17/07/2008

Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

bị thay thế bởi Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước

16/02/2014

QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1

Nghị định

120/2010/NĐ-CP

30/12/2010

Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

bị thay thế bởi Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

01/07/2014

2

Nghị định

121/2010/NĐ-CP

30/12/2010

Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

bị thay thế bởi Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/07/2014

3

Nghị định

44/2008/NĐ-CP

09/04/2008

Nghị định 44/2008/NĐ-CP ngày 09/04/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

bị thay thế bởi Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

01/07/2014

4

Nghị định

142/2005/NĐ-CP

14/11/2005

Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

bị thay thế bởi Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/07/2014

5

Nghị định

198/2004/NĐ-CP

03/12/2004

Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

bị thay thế bởi Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

01/07/2014

6

Thông tư

15/2014/TT-BTC

27/01/2014

Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan

05/02/2015

7

Thông tư

14/2013/TT-BTC

05/02/2013

Thông tư số 14/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

bị bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

01/03/2014

8

Thông tư

179/2011/TT-BTC

08/12/2011

Thông tư số 179/2011/TT-BTC ngày 08/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan tại cảng biển mà chưa có người đến nhận quy định tại Điều 45 Luật Hải quan và hàng hóa không có người nhận khác

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan

15/03/2014

9

Thông tư

123/2011/TT-BTC

31/08/2011

Thông tư 123/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước

bị bãi bỏ bởi Thông tư 184/2014/TT-BTC ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước

15/01/2015

10

Thông tư

93/2011/TT-BTC

29/06/2011

Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

01/08/2014

11

Thông tư

94/2011/TT-BTC

29/06/2011

Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị đinh số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

bị thay thế bởi Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/08/2014

12

Thông tư

195/2010/TT-BTC

06/12/2010

Thông tư số 195/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan

15/03/2014

13

Thông tư

166/2009/TT-BTC

18/08/2009

Thông tư 166/2009/TT-BTC ngày 18/08/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

12/12/2014

14

Quyết định

32/2008/QĐ-BTC

29/05/2008

Quyết định 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/05/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

bị thay thế Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

01/01/2015

15

Thông tư

141/2007/TT-BTC

30/11/2007

Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

bị thay thế bởi Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/08/2014

16

Thông tư

70/2006/TT-BTC

02/08/2006

Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

01/08/2014

17

Thông tư

120/2005/TT-BTC

30/12/2005

Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

bị thay thế bởi Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/08/2014

18

Thông tư

117/2004/TT-BTC

07/12/2004

Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

01/08/2014

19

Thông tư

33/2004/TT-BTC

15/04/2004

Thông tư số 33/2004/TT-BTC ngày 15/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa, hành lý, tài sản tồn đọng không có người nhận tại các cảng hàng không Việt Nam

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan

15/03/2014

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

1

Thông tư

109/2011/TT-BTC

01/08/2011

Thông tư số 109/2011/TT-BTC ngày 01/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS

bị thay thế bởi Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc

27/06/2014

2

Thông tư liên Bộ

40/TT-LB

25/07/1996

Thông tư liên Bộ số 40/TT-LB ngày 25/7/1996 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn công tác bảo vệ an ninh và an toàn tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 187/2014/TTLT-BTC-BCA ngày 09/12/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

01/02/2015

DỰ TRỮ QUỐC GIA

1

Thông tư

204/2011/TT-BTC

30/12/2011

Thông tư số 204/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc

bị thay thế bởi Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia

03/11/2014

2

Thông tư

195/2009/TT-BTC

05/10/2009

Thông tư 195/2009/TT-BTC ngày 05/10/2009 của Bộ Tài chính quy định về giao nhận, quản lý, phân phối, sử dụng hàng xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia không thu tiền để cứu trợ, hỗ trợ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh

bị bãi bỏ bởi Thông tư 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ

13/02/2014

3

Thông tư

143/2009/TT-BTC

15/07/2009

Thông tư 143/2009/TT-BTC ngày 15/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ

bị bãi bỏ bởi Thông tư 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ

13/02/2014

4

Thông tư liên tịch

69/2008/TTLT-BTC-BNV

23/07/2008

Thông tư liên tịch số 69/2008/TTLT-BTC-BNV ngày 23/7/2008 cửa Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 77/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề dự trữ quốc gia

bị thay thế bởi Thông tư số 33/2014/TT-BTC ngày 14/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia

01/05/2014

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1

Thông tư

108/2014/TT-BTC

11/8/2014

Thông tư 108/2014/TT-BTC ngày 11/8/2014 của Bộ Tài chính quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

bị thay thế bởi Thông tư số 189/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

11/12/2014

2

Thông tư

161/2013/TT-BTC

14/11/2013

Thông tư số 161/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

bị thay thế bởi Thông tư 108/2014/TT-BTC ngày 11/8/2014 của Bộ Tài chính quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

11/08/2014

3

Thông tư

126/2013/TT-BTC

3/9/2013

Thông tư 126/2013/TT-BTC ngày 03/9/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 77/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

bị thay thế bởi Thông tư 108/2014/TT-BTC ngày 11/8/2014 của Bộ Tài chính quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

11/08/2014

4

Thông tư

77/2013/TT-BTC

04/06/2013

Thông tư số 77/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

bị thay thế bởi Thông tư 108/2014/TT-BTC ngày 11/8/2014 của Bộ Tài chính quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

11/08/2014

5

Thông tư

29/2010/TT-BTC

04/03/2010

Thông tư 29/2010/TT-BTC ngày 04/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán

bị thay thế bởi Thông tư 188/2013/TT-BTC ngày 09/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

01/02/2014

6

Thông tư

229/2009/TT-BTC

08/12/2009

Thông tư số 229/2009/TT-BTC ngày 08/12/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2008/TT-BTC ngày 08/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

bị thay thế bởi Thông tư số 41/2014/TT-BTC ngày 08/4/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

25/05/2014

7

Thông tư

62/2008/TT-BTC

08/07/2008

Thông tư số 62/2008/TT-BTC ngày 08/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

bị thay thế bởi Thông tư số 41/2014/TT-BTC ngày 08/4/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

25/05/2014

8

Quyết định

07/2008/QĐ-BTC

29/01/2008

Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương

bị thay thế bởi Thông tư số 42/2014/TT-BTC ngày 08/4/2014 của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương

23/05/2014

9

Thông tư

139/2007/TT-BTC

29/11/2007

Thông tư số 139/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư Phát triển địa phương

bị thay thế bởi Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25/02/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

12/04/2014

10

Thông tư

112/2007/TT-BTC

19/09/2007

Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với công ty xổ số kiến thiết

bị thay thế bởi Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

01/03/2014

11

Thông tư

93/2004/TT-BTC

29/9/2004

Thông tư 93/2004/TT-BTC ngày 29/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

bị thay thế bởi Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

25/11/2014

12

Thông tư

11/2000/TT-BTC

1/2/2000

Thông tư 11/2000/TT-BTC ngày 01/02/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty chứng khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn

bị thay thế bởi Thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

21/11/2014

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1

Nghị định

17/2006/NĐ-CP

27/01/2006

Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

bị thay thế bởi Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

01/07/2014

2

Quyết định

152/2005/QĐ-TTg

20/06/2005

Quyết định 152/2005/QĐ-TTg 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

bị bãi bỏ bởi Nghị định 57/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

06/08/2014

3

Thông tư liên tịch

68/2011/TTLT-BGTVT-BTC

30/12/2011

Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGTVT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 25/4/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

16/06/2014

4

Thông tư

202/2011/TT-BTC

30/12/2011

Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ

bị thay thế bởi Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

20/10/2014

5

Thông tư

47/2007/TT-BTC

15/05/2007

Thông tư số 47/2007/TT-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

bị bãi bỏ bởi Thông tư 118/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

09/10/2014

6

Thông tư

104/TC-GTBĐ

07/12/1994

Thông tư số 104/TC/GTBĐ ngày 07/12/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc kinh phí tham gia tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO)

bị thay thế bởi Thông tư số 60/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO)

10/07/2014

KINH DOANH BẢO HIỂM

1

Quyết định

153/2003/QĐ-BTC

22/09/2003

Quyết định 153/2003/QĐ-BTC ngày 22/9/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm

bị thay thế bởi Thông tư 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm

01/02/2015

QUẢN LÝ GIÁ

1

Thông tư

78/2012/TT-BTC

18/05/2012

Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

bị thay thế bởi Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

24/04/2014

2

Thông tư

154/2010/TT-BTC

01/10/2010

Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ

bị thay thế bởi Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ

15/04/2014

3

Thông tư liên tịch

129/2010/TTLT-BTC-BGTVT

27/08/2010

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

01/12/2014

4

Thông tư

122/2010/TT-BTC

12/08/2010

Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

14/06/2014

5

Thông tư

234/2009/TT-BTC

09/12/2009

Thông tư 234/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 của Bộ Công thương và Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ - CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

01/11/2014

6

Thông tư

104/2008/TT-BTC

13/11/2008

Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

14/06/2014

7

Quyết định

87/2008/QĐ-BTC

22/10/2008

Quyết định 87/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

bị thay thế bởi Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

15/02/2015

8

Quyết định

55/2008/QĐ-BTC

15/07/2008

Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá

bị thay thế bởi Thông tư số 46/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá

01/06/2014

9

Thông tư

17/2006/TT-BTC

13/03/2006

Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

15/05/2014

KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

1

Thông tư

244/2009/TT-BTC

31/12/2009

Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp

bị thay thế bởi Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

05/02/2015

2

Thông tư

213/2009/TT-BTC

10/11/2009

Thông tư số 213/2009/TT-BTC ngày 10/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Dự trữ nhà nước

bị thay thế bởi Thông tư số 142/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia

01/01/2015

3

Thông tư

139/2009/TT-BTC

08/07/2009

Thông tư 139/2009/TT-BTC ngày 08/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ

bị thay thế bởi Thông tư số 170/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ

01/01/2015

4

Quyết định

15/2006/QĐ-BTC

20/03/2006

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

bị thay thế bởi Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

05/02/2015

HỢP TÁC QUỐC T

1

Thông tư

63/2012/TT-BTC

23/04/2012

Thông tư 63/2012/TT-BTC ngày 23/04/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

bị thay thế bởi Thông tư số 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Úc-Niu Dilân giai đoạn 2015-2018

01/01/2015

2

Thông tư

45/2012/TT-BTC

16/03/2012

Thông tư 45/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2012-2014

bị thay thế bởi Thông tư số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2015-2018

01/01/2015

3

Thông tư

44/2012/TT-BTC

16/03/2012

Thông tư 44/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân giai đoạn 2012-2014

bị thay thế bởi Thông tư số 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Úc-Niu Dilân giai đoạn 2015-2018

01/01/2015

4

Thông tư

163/2011/TT-BTC

17/11/2011

Thông tư 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014

bị thay thế bởi Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018

01/01/2015

5

Thông tư

162/2011/TT-BTC

17/11/2011

Thông tư 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2012-2014

bị thay thế bởi Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2015-2018

01/01/2015

6

Thông tư

161/2011/TT-BTC

17/11/2011

Thông tư 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012-2014

bị thay thế bởi Thông tư số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018

01/01/2015

TÀI CHÍNH KHÁC

1

Nghị định

84/2006/NĐ-CP

18/08/2006

Nghị định 84/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

bị hết hiệu lực toàn bộ bởi:

- Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về việc quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

- Nghị định 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động công nghệ, chuyển giao công nghệ-Nghị định 103/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- 15/01/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực theo Nghị định 192/2013/NĐ-CP)

- 15/8/2013 (đối với nội dung hết hiệu lực theo Nghị định 64/2013/NĐ-CP)

- 23/7/2007 (đối với nội dung bị bãi bỏ theo Nghị định 103/2007/NĐ-CP)

- 01/11/2014 (đối với nội dung bị bãi bỏ theo Nghị định 84/2014/NĐ-CP)

2

Nghị định

68/2006/NĐ-CP

18/07/2006

Nghị định 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

bị bãi bỏ bởi Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

01/11/2014

3

Thông tư

76/2006/TT-BTC

22/08/2006

Thông tư 76/2006/TT-BTC ngày 22/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

bị thay thế bởi Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

25/01/2014

4

Quyết định

196/2003/QĐ-BTC

02/12/2003

Quyết định 196/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của ngành Tài chính

bị thay thế bởi Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính.

01/01/2015

Tổng số: 125 văn bản

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

1

Luật

45/2009/QH12

25/11/2009

Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

- Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2

- Sửa đổi khoản 5 Điều 9

bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế

01/01/2015

2

Luật

27/2008/QH12

14/11/2008

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

- Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 2; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3, đoạn đầu Điều 6, Điều 7 bởi Luật số 70/2014/QH13

- bãi bỏ nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại Điều 6 bởi Luật số 71/2014/QH13

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

- bị bãi bỏ bởi Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế

- 01/01/2016 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Luật 70/2014/QH13)

- 01/01/2015 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Luật 71/2014/QH13)

3

Luật

số 14/2008/QH12 và số 32/2013/QH13

03/6/2008 và 19/6/2013

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

Sửa đổi khoản 2 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4, điểm a khoản 1 Điều 9, điểm d khoản 2 Điều 13, khoản 5 Điều 13; Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9; Bổ sung điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 13, khoản 3a sau khoản 3 Điều 13, bãi bỏ nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại Điều 8 và khoản 3 Điều 9 Luật 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 32/2013/QH13;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Luật số 32/2013/QH13

bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế

01/01/2015

4

Luật

13/2008/ QH12 và 31/2013/ QH13

03/6/2008

19/6/2013

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13:

- bổ sung khoản 3a sau khoản 3 Điều 5

- Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8

- Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8; bãi bỏ nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại khoản 3 Điều 7

bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế

01/01/2015

5

Luật

04/2007/QH11 và 26/2012/QH13

21/11/2007 và 22/11/2012

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 và Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 26/2012/QH13:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 23;

- Sửa đổi điểm c khoản 6 Điều 3, Điều 10, Điều 13, Điều 14;

- Bổ sung khoản 15 và 16 vào Điều 4

- Bãi bỏ nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại khoản 1 Điều 6; bãi bỏ các quy định liên quan đến xác định thuế đối với cá nhân kinh doanh tại khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 1 Điều 21

bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế

01/01/2015

6

Luật

78/2006/QH11 và 21/2012/QH13

29/11/2006 và 20/11/2012

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 1a và khoản 6 Điều 31, Điều 43, khoản 1 Điều 106

- Bổ sung khoản 11 Điều 7

- Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 49

bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế

01/01/2015

7

Luật

45/2005/QH11

14/06/2005

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11

Bãi bỏ nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại khoản 3 Điều 9 và Điều 14

bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế

01/01/2015

8

Nghị định

218/2013/NĐ-CP

26/12/2013

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 2 Điều 3, khoản 3 Điều 4, khoản 9 Điều 4, điểm a khoản 1 Điều 9, điểm đ khoản 2 Điều 9, khoản 3 Điều 16

- Bổ sung khoản 5a Điều 19, khoản 5b Điều 19

- Sửa đổi các điểm 2, 3, 4, 5, 32, 37 danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

15/11/2014

9

Nghị định

209/2013/NĐ-CP

18/12/2013

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3

- Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 9, điểm c khoản 1 Điều 9

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

15/11/2014

10

Nghị định

83/2013/NĐ-CP

22/07/2013

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

- Sửa đổi khoản 5 Điều 5, điểm b khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 12, khoản 2 Điều 12, khoản 3 Điều 31 Bổ sung khoản 3a Điều 7, khoản 1a Điều 26

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

15/11/2014

11

Nghị định

65/2013/NĐ-CP

27/06/2013

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

- Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 3

- Sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 30

- Bổ sung điểm e khoản 5 Điều 30

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

15/11/2014

12

Nghị định

51/2010/ NĐ-CP

14/05/2010

Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

- Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 6, Điều 22; sửa đổi, bổ sung Điều 5, khoản 2 Điều 8, khoản 2 Điều 10 bởi Nghị định 04/2014/NĐ-CP

- Bị thay thế Chương V bởi Nghị định 109/2013/NĐ-CP

- Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

- Bị thay thế bởi Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

- 01/3/2014 (đối với nội dung sửa đổi, bổ sung bởi theo Nghị định 04/2014/NĐ-CP)

- 09/11/2013 (đối với nội dung bị thay thế theo Nghị định 109/2013/NĐ-CP)

13

Thông tư

78/2014/TT-BTC

18/06/2014

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 5; khoản 1 Điều 6; điểm đ khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC

- Sửa đổi, bổ sung tiết e, điểm 2.2 và điểm 2.31 khoản 2 Điều 6; khoản 14 Điều 7; khoản 3 Điều 8; khoản 9 Điều 8; điểm e và điểm g khoản 5 Điều 18; khoản 3 Điều 20; khoản 8 Điều 23 bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC

- Thay thế cụm từ "Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh" bằng cụm từ "Khu công nghiệp nằm trên địa bàn quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2001"

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

- 01/09/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC)

- 15/11/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC)

14

Thông tư

69/2014/TT-BTC

26/05/2014

Thông tư số 69/2014/TT-BTC ngày 26/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trên Hành lang kinh tế Đông Tây theo mô hình “một cửa, một lần dừng”

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 182/2014/TT-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 69/2014/TT-BTC ngày 26/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trên hành lang kinh tế Đông Tây theo mô hình “Một cửa, một lần dừng”

01/12/2014

15

Thông tư

39/2014/TT-BTC

31/03/2014

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3, Điều 4, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

- Sửa đổi khổ thứ hai Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

01/09/2014

16

Thông tư

219/2013/TT-BTC

31/12/2013

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính: hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

- Bổ sung điểm g khoản 7 Điều 5; sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7, khoản 3, 4 Điều 12, khoản 1 Điều 13; Bổ sung ví dụ số 58a tại khoản 4 Điều 14; Sửa đổi, bổ sung Điều 15, khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 Điều 4, khoản 3 Điều 14, điểm c khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

- 01/09/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC)

- 15/11/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC)

17

Thông tư

164/2013/TT-BTC

15/11/2013

Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế

- Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi bởi Thông tư 17/2014/TT-BTC

- Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng bột cacbonat canxi, mã hàng 2517.49.00 và bổ sung mặt hàng bột cacbonat canxi có tráng phủ axit steric, mã hàng 3824.90.99 vào Danh mục Biểu thuế xuất khẩu quy định tại Phụ lục I bởi Thông tư 30/2014/TT-BTC

- Sửa đổi, bổ sung Mục I, Mục II tại Chương 98 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi bởi Thông tư 122/2014/TT-BTC

- Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi bởi Thông tư 131/2014/TT-BTC

- Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I bởi Thông tư 111/2014/TT-BTC

- Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi bởi Thông tư 139/2014/TT-BTC

- Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi bởi Thông tư 173/2014/TT-BTC

- Sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi bởi Thông tư 185/2014/TT-BTC

- Sửa đổi, bổ sung Mục I Chương 98; bổ sung Mục II Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi bởi Thông tư 186/2014/TT-BTC

- bị sửa đổi bởi Thông tư số 17/2014/TT-BTC ngày 08/02/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính

- bị sửa đổi bởi Thông tư số 30/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- bị sửa đổi Thông tư 131/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013

- bị sửa đổi bởi Thông tư 111/2014/TT-BTC ngày 18/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013

- bị sửa đổi bởi Thông tư 139/2014/TT-BTC ngày 23/9/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính

- bị sửa đổi bởi Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015

- bị sửa đổi bởi Thông tư số 185/2014/TT-BTC ngày 05/12/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 186/2014/TT-BTC ngày 08/12/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính

- 25/03/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 17/2014/TT-BTC)

- 21/4/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 30/2014/TT-BTC)

- 11/10/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 122/2014/TT-BTC)

- 25/10/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 131/2014/TT-BTC)

- 02/10/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 111/2014/TT-BTC)

- 07/11/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 139/2014/TT-BTC)

- 01/01/2015 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 173/2014/TT-BTC)

- 06/12/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 185/2014/TT-BTC)

- 22/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 186/2014/TT-BTC)

18

Thông tư

156/2013/TT-BTC

06/11/2013

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

- bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 01/TKTH-SDDPNN, Mẫu số 02/TSDĐ, Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bởi Thông tư 76/2014/TT-BTC

- bãi bỏ Mẫu số 01/TMĐN, Mẫu số 02/TMĐN, Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bởi Thông tư 77/2014/TT-BTC

- Sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 10; sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 11; Sửa đổi Điều 12; bổ sung Điều 12b; sửa đổi, bổ sung tiết a.3, điểm a khoản 1 Điều 16; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23; sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 31; thay thế mẫu biểu 02/TNDN, 03/TNDN, 03-5/TNDN, 04/TNDN, 02-1/TNDN bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC

- Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu tại các Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại Thông tư bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC

- bị bãi bỏ bởi Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

- bị bãi bỏ bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

- 01/08/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 76/2014/TT-BTC và Thông tư 77/2014/TT-BTC)

- 15/11/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC)

- 01/9/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC)

19

Thông tư

122/2013/TT-BTC

28/08/2013

Thông tư số 122/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 122/2013/TT-BTC

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 36/2014/TT-BTC ngày 15/9/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 122/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính

31/10/2014

20

Thông tư

111/2013/TT-BTC

15/08/2013

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

- Sửa đổi, bổ sung các khổ 1, 2, 3, 4 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC

- Sửa đổi, bổ sung tiết đ.1, điểm đ, khoản 2, Điều 2; điểm c khoản 2 Điều 26; khoản 5 Điều 30 Thông tư 111/2013/TT-BTC bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

- 01/09/2014 (đối với nội dung bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC)

- 15/11/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC)

21

Thông tư

111/2012/TT-BTC

04/07/2012

Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư số 111/2012/TT-BTC

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 80/2014/TT-BTC ngày 23/6/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

07/08/2014

22

Thông tư

38/2011/TT-BTC

16/03/2011

Thông tư 38/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán

Sửa đổi điểm 5 Biểu phí hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư 38/2011/TT-BTC

bị sửa đổi bởi Thông tư 216/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán

15/02/2014

23

Thông tư

146/2009/TT-BTC

20/07/2009

Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch

Bãi bỏ khoản 4 Điều 2 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 146/2009/TT-BTC

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 93/2014/TT-BTC ngày 14/7/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước

29/08/2014

HẢI QUAN

1

Luật

54/2014/QH13

23/06/2014

Luật Hải quan 54/2014/QH13

Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại khoản 4 Điều 86

bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế

01/01/2015

2

Thông tư

190/2013/TT-BTC

12/12/2013

Thông tư 190/3013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Bãi bỏ quy định tại Điều 25

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

01/10/2014

3

Thông tư

128/2013/TT-BTC

10/09/2013

Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

thay thế quy định tại Điều 22 về địa điểm, hình thức nộp thuế

bị thay thế bởi Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/10/2014

4

Thông tư

215/2010/TT-BTC

29/12/2010

Thông tư số 215/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điểm 1, mục II Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại

bãi bỏ nội dung liên quan đến nhập khẩu xe gắn máy theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ Tài chính quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam

01/04/2014

5

Thông tư

205/2010/TT-BTC

15/12/2010

Thông tư 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (được đính chính Quyết định số 251/QĐ-BTC ngày 09/2/2011 của Bộ Tài chính)

- Sửa đổi khoản 8 Điều 2; bổ sung khoản 18, khoản 19, khoản 20 Điều 2; Sửa đổi, bổ sung tiết 1.2.5.1 điểm 1.2.5 khoản 1 Điều 14; Điều 21; Điều 22, Điều 23, Điều 24, khoản 2 Điều 27; Thay thế các cụm từ, các mẫu; bãi bỏ Điều 26, điểm 2.2 khoản 2 Điều 10 Thông tư số 205/2010/TT-BTC và mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 205/2010/TT-BTC bởi Thông tư 29/2014/TT-BTC

- Quy định về thời hạn nộp thuế tại khoản 2 Điều 4, khoản 1 Điều 11, điểm 1.2.5.4 và điểm 1.2.6 khoản 1 Điều 14 Thông tư 205/2010/TT-BTC thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

12/4/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 29/2014/TT-BTC)

6

Thông tư

16/2008/TT-BTC

13/02/2008

Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại

bãi bỏ Điểm 2.2.c, mục I Thông tư 16/2008/TT-BTC

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ luật Dân sự quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam

 

7

Thông tư

02/2001/TT-TCHQ

29/05/2001

Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo chế độ phi mậu dịch

- bãi bỏ Điểm 1.1, mục I bởi Thông tư 20/2014/TT-BTC

- bị bãi bỏ nội dung quy định nhập khẩu ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao bởi Thông tư 19/2014/TT-BTC

- bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ Tài chính quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam

- bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

- 01/04/2014 (đối với nội dung bị bãi bỏ bởi Thông tư 20/2014/TT-BTC)

- 28/03/2014 (đối với nội dung bị bãi bỏ bởi Thông tư 19/2014/TT-BTC)

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1

Quyết định

33/2008/QĐ-BTC

02/06/2008

Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

- Bổ sung Tiểu mục và hướng dẫn hạch toán Mục, Tiểu mục được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ; bổ sung mã số Chương trình, mục tiêu được quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC bởi Thông tư 104/2014/TT-BTC

- Bổ sung, sửa tên Tiểu mục được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC bởi Thông tư 192/2014/TT-BTC

- được bổ sung Thông tư 104/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ Tài chính quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

- được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

- 20/09/2014, riêng bổ sung mã số dự án tại khoản 2 Điều 1 áp dụng từ năm ngân sách 2015 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 104/2014/TT-BTC)

- 01/02/2015 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 192/2014/TT-BTC)

HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

1

Nghị định

69/2008/NĐ-CP

30/05/2008

Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

- Sửa đổi khoản 1 Điều 1

- Sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 6, khoản 9 Điều 18

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 4 và khoản 3 Điều 18

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

01/08/2014

2

Thông tư

141/2011/TT-BTC

20/10/2011

Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

- Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 2

- Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 2

- Sửa đổi tiết b điểm 2.1 khoản 2 Điều 4

- Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 5

- Sửa đổi tiêu đề điểm a khoản 2 Điều 5

- Bổ sung khoản 4 Điều 6

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 57/2014/TT-BTC ngày 06/5/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

01/07/2014

3

Thông tư

160/2010/TT-BTC

19/10/2010

Thông tư 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động

bị bãi bỏ các quy định hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTT&DL

- bị bãi bỏ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo cho cuộc vận động quyên góp đột xuất ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, trợ giúp quốc tế, theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bởi Thông tư liên tịch số 174/2014/TT-BTC

- bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTT&DL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

- bị bãi bỏ bởi Thông tư 174/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động

- 15/11/2014 (đối với nội dung bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC- BVHTT&DL)

- 01/01/2015 (đối với nội dung bị bãi bỏ bởi Thông tư 174/2014/TT-BTC)

4

Thông tư liên tịch

09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV

04/05/2010

Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV ngày 04/05/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

bãi bỏ các nội dung liên quan đến nguồn kinh phí chi trả, lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán tiền bồi dưỡng giám định tư pháp quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV

bị bãi bỏ bởi Thông tư 137/2014/TT-BTC ngày 18/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

15/11/2014

5

Thông tư

45/2010/TTLT-BTC-BTNMT

30/03/2010

Thông tư 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

bãi bỏ điểm d khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 2

bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, Dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

15/12/2014

6

Thông tư liên tịch

71/2007/TTLT-BTC-BNV

26/06/2007

Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 26/6/2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Bãi bỏ các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính

bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

18/07/2014

7

Thông tư liên tịch

03/2006/TTLT-BTC-BNV

17/01/2006

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Bãi bỏ các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính

bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC -BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

18/07/2014

8

Thông tư liên tịch

02/2002/TTLT-BTC-MTTW

10/01/2002

Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTC-MTTW ngày 10/01/2002 của Bộ Tài chính và Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam phát động

- bị bãi bỏ các quy định hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTT&DL bị bãi bỏ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo cho cuộc vận động quyên góp đột xuất ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, trợ giúp quốc tế, theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bởi Thông tư liên tịch số 174/2014/TT-BTC

- bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTT&DL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" bị bãi bỏ bởi Thông tư 174/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động

- 15/11/2014 (đối với nội dung bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTT&DL)

- 01/01/2015 (đối với nội dung bị bãi bỏ bởi Thông tư 174/2014/TT-BTC)

QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1

Quyết định

140/2008/QĐ-TTg

21/10/2008

Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1

bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

15/02/2015

2

Thông tư

135/2008/TT-BTC

31/12/2008

Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục I, Mục IV, Mục V, điểm e khoản 5 Mục XIII, và một số nội dung tại Mục XIV

- bãi bỏ khoản 3 Mục III, điểm b khoản 5 Mục XIII

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

15/12/2014

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

1

Thông tư

08/2013/TT-BTC

10/01/2013

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (đã được đính chính bởi Quyết định 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính)

Sửa đổi mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS và C1-03/NS) tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

01/09/2014

2

Thông tư

85/2011/TT-BTC

17/06/2011

Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 2, Phần I; tiết c điểm 2.2 Khoản 2 Điều 3, Phần I; Khoản 4 Điều 3, Phần I; tiết b điểm 8.1 Khoản 8 Điều 3, Phần I; điểm 8.2 Khoản 8 Điều 3, Phần I; gạch đầu dòng thứ hai, tiết a điểm 1.1 Khoản 1 Điều 5, Chương I, Phần II; gạch đầu dòng thứ hai Khoản 1 Điều 8, Chương I, Phần II; Sửa đổi mẫu Bảng kê giấy nộp tiền vào NSNN (Mẫu số C1-06/NS), Bảng kê thu tiền phạt (Mẫu số 02/BKTP), Bảng kê chứng từ nộp ngân sách (Mẫu số 04/BK-CTNNS) bởi Thông tư 32/2014/TT-BTC

- thay thế các quy định về địa điểm, hình thức nộp thuế, kê khai nộp thuế, chuyển tiền, chuyển thông tin, đối chiếu số liệu và xử lý sai sót đối chiếu số liệu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Điều 16 Thông tư số 85/2011/TT-BTC bởi Thông tư số 126/2014/TT-BTC

- Sửa đổi mẫu Bảng kê nộp thuế (01/BKNT) ban hành kèm theo Thông tư số 85/2011/TT-BTC bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC)

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2014/TT-BTC ngày 11/3/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại

- bị thay thế bởi Thông 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

- 01/05/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 32/2014/TT-BTC)

- 01/10/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 126/2014/TT-BTC)

- 01/9/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC)

3

Thông tư

128/2008/TT-BTC

28/01/2009

Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

thay thế các quy định về địa điểm, hình thức nộp thuế, kê khai nộp thuế, chuyển tiền, chuyển thông tin, đối chiếu số liệu và xử lý sai sót đối chiếu số liệu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

bị thay thế bởi Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/10/2014

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1

Thông tư

75/2013/TT-BTC

04/06/2013

Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

- Sửa đổi khoản 1 Điều 39

- Sửa đổi khoản 3 Điều 40

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 112/2014/TT-BTC ngày 19/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

03/10/2014

2

Thông tư

127/2012/TT-BTC

08/08/2012

Thông tư 127/2012/TT-BTC ngày 08/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

- Sửa đổi điểm b và điểm d khoản 1 Điều 3, khoản 4 Điều 6, khoản 1 Điều 7, điểm b khoản 1 Điều 9, khoản 4 Điều 11, Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 4

- Bổ sung Phụ lục 5

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 205/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 127/2012/TT-BTC ngày 08/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

09/02/2015

3

Thông tư

131/2009/TT-BTC

29/06/2009

Thông tư số 131/2009/TT-BTC ngày 29/6/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 và Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 của Bộ Tài chính

thay thế Điều 2 Thông tư 131/2009/TT-BTC

bị thay thế bởi Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

01/03/2014

4

Thông tư

24/2005/TT-BTC

01/04/2005

Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ Tướng Chính phủ

- Sửa đổi điểm 2.4, khoản 2, mục V, chương II

- Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 5, điểm 2.5, khoản mục V, chương II

- Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai, điểm 2.6, khoản 2, mục V, chương II

- Bãi bỏ quy định điểm 2.4, khoản 2, mục VI, Chương II

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 102/2014/TT-BTC ngày 05/8/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ

25/09/2014

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1

Thông tư

11/2009/TT-BTC

21/01/2009

Thông tư 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi

thay thế các nội dung quy định về đặt hàng, giao kế hoạch quy định tại Thông tư 11/2009/TT-BTC

bị thay thế Thông tư số 178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi

11/01/2015

KINH DOANH BẢO HIỂM

1

Nghị định

45/2007/NĐ-CP

27/03/2007

Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 68/2014/NĐ-CP ngày 09/7/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

25/08/2014

2

Thông tư

151/2012/TT-BTC

12/09/2012

Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và 12/09/2012 mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 151/2012/TT-BTC

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC và Thông tư số 103/2009/TT-BTC

25/05/2014

3

Thông tư

124/2012/TT-BTC

30/07/2012

Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

- Bổ sung tiết đ, điểm 1.2, khoản 1 Điều 5; tiết g khoản 2 Điều 12; khoản 2 Điều 37; điểm 3.6 khoản 3 và khoản 6 Điều 41

- Sửa đổi khoản 7 Điều 7, khoản 3 Điều 11, khoản 2 Điều 13, điểm c khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 15, khoản 2 Điều 16, khoản 5 Điều 17, khoản 3 Điều 21, khoản 4 Điều 32, khoản 1 Điều 35, khoản 5 Điều 39, khoản 3 Điều 57, khoản 4 Điều 59

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 28, Điều 34, khoản 2 Điều 40, Điều 49

- Bãi bỏ Điều khoản 6 Điều 4, Điều 48

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 194/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

01/02/2015

4

Thông tư

125/2012/TT-BTC

30/07/2012

Thông tư 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

- Sửa đổi, bổ sung tiết a, điểm 3.1 và tiết a điểm 3.2 khoản 3 Điều 4; khoản 3 và gạch đầu dòng thứ hai tiết b điểm 4.1 khoản 4 Điều 8; gạch đầu dòng thứ hai điểm h khoản 1 Điều 19

- Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất tiết b điểm 1.1 khoản 1 và tiết b điểm 2.4 khoản 2 Điều 12

- Sửa đổi, bổ sung tiết c và bổ sung tiết d, tiết đ điểm 1.1 khoản 1 Điều 18

- Bổ sung Mục 7a sau Mục 7; điểm 1.6 khoản 1 Điều 29;

- Bãi bỏ tiết c điểm 3.2 Điều 4; khoản 4 Điều 11

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 194/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

01/02/2015

5

Thông tư

103/2009/TT-BTC

25/05/2009

Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4; Khoản 7 Điều 6

- Bãi bỏ Khoản 3 Điều 4, Khoản 2 Điều 13

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC và Thông tư số 103/2009/TT-BTC

25/05/2014

6

Thông tư

126/2008/TT-BTC

22/12/2008

Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Sửa đổi, bổ sung Điểm 14.11, Khoản 14, Mục II Thông tư số 126/2008/TT-BTC

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC và Thông tư số 103/2009/TT-BTC

25/05/2014

QUẢN LÝ GIÁ

1

Quyết định

77/2005/QĐ-BTC

01/11/2005

Quyết định 77/2005/QĐ-BTC ngày 01/11/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)

Tiêu chuẩn số 02 - Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá tài sản và Tiêu chuẩn số 06 - Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá tài sản

hết hiệu lực bởi Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04

01/01/2015

2

Quyết định

24/2005/QĐ-BTC

18/04/2005

Quyết định 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

Tiêu chuẩn số 01 - Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá tài sản và Tiêu chuẩn 03 - Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá tài sản

hết hiệu lực bởi Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04

01/01/2015

QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

1

Thông tư

120/2012/TT-BTC

24/07/2012

Thông tư số 120/2012/TT-BTC ngày 24/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số suất chi đào tạo của học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam

Sửa đổi khoản 1 Điều 6, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 120/2012/TT-BTC

bị sửa đổi bởi Thông tư số 140/2014/TT-BTC ngày 24/9/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điều của Thông tư số 120/2012/TT-BTC ngày 24/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số suất chi đào tạo của học sinh Lào và học sinh Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam

01/12/2014

TÀI CHÍNH KHÁC

1

Thông tư

153/2013/TT-BTC

31/10/2013

Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

- Sửa đổi khoản 3 Điều 4

- Sửa đổi khoản 5, khoản 6 Điều 4

- Sửa đổi khoản 2 Điều 5

- Bổ sung khoản 2a sau khoản 2 Điều 5

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 5

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 11

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

01/10/2014

Tổng số: 59 văn bản

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 447/QĐ-BTC năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đến hết ngày 31/12/2014

  • Số hiệu: 447/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 10/03/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Trương Chí Trung
  • Ngày công báo: 01/04/2015
  • Số công báo: Từ số 399 đến số 400
  • Ngày hiệu lực: 10/03/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản