Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 506/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2014 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 506/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1.

Quyết định

134/2008/QĐ-TTg ngày 02/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

01/11/2008 (sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực ngày 28/4/2014, bị thay thế bởi Quyết định số 21/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

2.

Nghị định

105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

01/01/2010

Hết hiệu lực ngày 25/12/2014, bị thay thế bởi Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

3.

Quyết định

25/2011/QĐ-TTg ngày 18/4/2011

Sửa đổi, bổ sung một số Điểm của các Khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 2 Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

15/6/2011

Hết hiệu lực ngày 28/4/2014, bị thay thế bởi Quyết định số 21/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

4.

Thông tư

08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007

Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

11/9/2007 (sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực ngày 17/7/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

5.

Thông tư

09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007

Hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

22/9/2007 (sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực ngày 05/7/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính

6.

Quyết định

20/2007/QĐ-BTNMT ngày 07/12/2007

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

08/01/2008 (sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực ngày 11/9/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

7.

Quyết định

22/2007/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2007

Ban hành quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

13/01/2008 (sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực ngày 17/7/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

8.

Quyết định

23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2007

Ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

13/01/2008 (sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực ngày 17/7/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

9.

Thông tư

14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009

Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

16/11/2009

Hết hiệu lực ngày 17/7/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

10.

Thông tư

19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009

Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

17/12/2009

Hết hiệu lực ngày 17/7/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

11.

Thông tư liên tịch

02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010

Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

22/02/2010

Hết hiệu lực ngày 13/8/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

12.

Thông tư liên tịch

04/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 02/02/2010

Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất

19/3/2010

Hết hiệu lực ngày 20/11/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

13.

Thông tư

13/2011/TT-BTNMT ngày 15/4/2011

Quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

30/5/2011

Hết hiệu lực ngày 17/7/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

14.

Thông tư

15/2012/TT-BTNMT ngày 26/11/2012

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất

14/01/2013

Hết hiệu lực một phần ngày 09/02/2014 bởi Thông tư số 49/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

15.

Thông tư

55/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013

Quy định về thành lập bản đồ địa chính

14/02/2014

Hết hiệu lực ngày 05/7/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về bản đồ địa chính

II

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

16.

Quyết định

67/2000/QĐ-TTg ngày 15/6/2000

Thành lập Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

30/6/2000 (sau 15 ngày kể từ ngày ký)

Hết hiệu lực ngày 02/4/2014, bị thay thế bởi Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 02/4/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

17.

Quyết định

99/2001/QĐ-TTg ngày 28/6/2001

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

28/6/2001

Hết hiệu lực ngày 02/4/2014, bị thay thế bởi Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 02/4/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

18.

Quyết định

17/2006/QĐ-BTNMT ngày 10/12/2006

Quy định về cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất

12/01/2004 (sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực ngày 26/8/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất

19.

Thông tư

36/2011/TT-BTNMT ngày 15/9/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất

01/11/2011

Hết hiệu lực ngày 26/8/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất

III

LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ

20.

Quyết định

26/2011/QĐ-TTg ngày 04/5/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

01/7/2011

Hết hiệu lực ngày 10/4/2014, bị thay thế bởi  Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2014 nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

IV

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ

21.

Quyết định

35/2008/QĐ-TTg ngày 03/3/2008

Về tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam

25/3/2014

Hết hiệu lực ngày 25/3/2014, bị thay thế bởi Quyết định số 02/2014/QĐ-TTg ngày 13/01/2014 về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam

22.

Quyết định

132/2008/QĐ-TTg ngày 30/9/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

01/11/2008 (sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực ngày 15/5/2014, bị thay thế bởi Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25/3/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

23.

Thông tư liên tịch

12/2007/TTLT-BTNMT-BNV ngày 27/12/2007

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 81/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

28/01/2008 (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực một phần (bãi bỏ Mục II) ngày 20/11/2014 bởi Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

24.

Thông tư liên tịch

45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010

Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

14/5/2010 (sau 45 ngày kể từ ngày ký)

Hết hiệu lực một phần ngày 15/12/2014 bởi Thông tư liên tịch số 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29/10/2014 hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

V

LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ

25.

Quyết định

264/2006/QĐ-TTg ngày 16/11/2006

Ban hành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần

15/12/2006 (sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực ngày 01/10/2014, bị thay thế bởi Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

26.

Quyết định

133/2009/QĐ-TTg ngày 03/11/2009

Ban hành Quy chế thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển

20/12/2009

Hết hiệu lực ngày 01/10/2014, bị thay thế bởi Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

27.

Quyết định

17/2011/QĐ-TTg ngày 14/3/2011

Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

01/05/2011

Hết hiệu lực ngày 01/10/2014, bị thay thế bởi Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

28.

Thông tư

12/2010/TT-BTNMT ngày 26/7/2010

Quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto

10/9/2010

Hết hiệu lực ngày 07/5/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24/3/2014 quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto

29.

Thông tư

15/2011/TT-BTNMT ngày 28/4/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BTNMT ngày 26/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto

27/6/2011

Hết hiệu lực ngày 07/5/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24/3/2014 quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto

VI

LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

30.

Quyết định

12/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

22/01/2009 (sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực ngày 03/11/2014, bị hủy bỏ bởi Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 08 năm 2014 quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

VII

LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ

31.

Quyết định

116/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

26/9/2008 (sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực ngày 15/9/2014, bị thay thế bởi Quyết định số 43/2014/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

32.

Thông tư liên tịch

03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp

17/8/2008 (sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực ngày 20/11/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

33.

Thông tư liên tịch

26/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 05/11/2010

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

20/12/2010 (sau 45 ngày kể từ ngày ký)

Hết hiệu lực ngày 20/11/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

VIII

LĨNH VỰC KHÁC

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

34.

Quyết định

07/2006/QĐ-BTNMT ngày 15/6/2006

Ban hành quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

15/7/2006 (sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực ngày 20/8/2011, bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2011/TT-BTNMT ngày 07/7/2011 ban hành quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

35.

Quyết định

21/2007/QĐ-BTNMT ngày 10/12/2007

Ban hành quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

04/01/2008 (sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực ngày 16/9/2014 bởi Thông tư số 46/2014/TT-BTNMT ngày 01/8/2014 quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

36.

Thông tư liên tịch

07/2011/TTLT-BTNMT-BNV ngày 30/01/2011

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của trung tâm công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

15/3/2011

Hết hiệu lực ngày 20/11/2014, bị thay thế bởi Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 506/QĐ-BTNMT năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2014

  • Số hiệu: 506/QĐ-BTNMT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 05/03/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
  • Ngày công báo: 04/04/2015
  • Số công báo: Từ số 463 đến số 464
  • Ngày hiệu lực: 05/03/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản