Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

An Giang, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác PCTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là của người đứng đầu; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN.

Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; từng bước đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc thực hiện công tác PCTN phải gắn với việc thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN trên địa bàn tỉnh...

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, công chính, liêm minh, có năng lực, chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, trọng tâm là Luật PCTN năm 2018, các văn bản hướng dẫn thi hành và nhất là những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập. Chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức, địa phương mình, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021; Kế hoạch số 704/KH-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN năm 2020 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm tiếp tục đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên.

2. Triển khai và thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp về phòng, chống tham nhũng

Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật; các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy về công tác PCTN, nhất là Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ; Kế hoạch số 475/KH- UBND ngày 26/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, công chức, viên chức...

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai minh bạch trên các lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản… Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, các văn bản quy phạm pháp luật về PCTN để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ... nhằm mục đích phòng ngừa tham nhũng.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Luật PCTN năm 2018.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, liêm khiết; quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN. Tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN theo Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, nhất là các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo quy định của pháp luật về PCTN và pháp luật liên quan với phương châm "giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu"; đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra, nhất là ở lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận quan tâm về đất đai, môi trường, khoáng sản; tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; chương trình mục tiêu quốc gia; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức... Tăng cường việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển cơ quan cảnh sát điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Tập trung giải quyết kịp thời, có chất lượng các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh về tham nhũng, nhất là tố cáo, báo cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng.

Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra trách nhiệm về PCTN của các cơ quan thanh tra nhà nước (tập trung vào những nơi có đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến). Kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Tăng cường phối hợp với cơ quan đảng, cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh PCTN, nhất là đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra và thu hồi hiệu quả tài sản tham nhũng.

Tăng cường công tác giám định tư pháp theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 696-CV/TU ngày 04/01/2019, trong đó tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức giám định tư pháp; nâng cao chất lượng đội ngũ giám định viên tư pháp nhất là trong lĩnh vực tài chính - kế toán, tín dụng - ngân hàng, xây dựng để phục vụ tích cực việc giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế.

5. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên nâng cao vai trò phản biện, giám sát việc thực hiện pháp luật PCTN; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về PCTN, tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, báo cáo, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị có dấu hiệu tham nhũng.

Tạo điều kiện phát huy vai trò của cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình, chuyên trang, chuyên mục PCTN về định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về CPTN. Các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động PCTN và vụ việc, vụ án tham nhũng.

6. Tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước

Lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật PCTN năm 2018, các văn bản hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với người lao động, thành viên, hội viên của mình nhằm xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng.

Tăng cường công tác tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức mình theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp, tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước; Lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, căn cứ Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

2. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh (Bộ chỉ số PACA); sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tổng kết Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng khi có yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN trên địa bàn tỉnh (dự kiến trong quý II năm 2020) nhằm ban hành quy định về công tác PCTN phù hợp với pháp luật PCTN hiện hành.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện hiệu quả Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021 theo Kế hoạch số 693/KH- UBND ngày 01/11/2019 và Kế hoạch số 704/KH-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng; việc định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN gắn với thực hiện Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh thực hiện hiệu quả Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021 theo Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 01/11/2019 và Kế hoạch số 704/KH-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ. Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản thay thế các quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cho phù hợp với quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Trường Cao đẳng nghề An Giang, Trường Cao đẳng Y tế An Giang tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường trung học phổ thông nâng cao chất lượng đưa nội dung giảng dạy PCTN, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh; chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác PCTN.

6. Sở Thông tin và Truyền Thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa tin rộng rãi các nội dung liên quan đến công tác PCTN, nêu gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong PCTN. Phối hợp tích cực với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp thực hiện hiệu quả Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021 theo Kế hoạch số 693/KH- UBND ngày 01/11/2019 và Kế hoạch số 704/KH-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước triển khai và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Đề nghị các cấp lãnh đạo Đảng, Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ quan thông tin, báo chí và nhân dân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục IV - Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình