Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương Đảng, pháp luật của Nhà nước.

1.2. Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

2.1. Thực hiện nghiêm, hiệu quả các quy định về phòng, chống tham nhũng gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm , kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí.

2.2. Công tác phòng, chống tham nhũng của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tránh hình thức, chiếu lệ; các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng

1.1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (Gọi chung là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị) tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quán triệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thông tin, giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước nhằm phát hiện, giám sát việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng.

1.3. Các cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, nhằm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, học viên.

2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị có trọng tâm, trọng điểm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, phạm vi quản lý. Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích, chuyển đổi vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xã hội thuộc thẩm quyền của tỉnh để đảm bảo các quy định chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, không tạo kẽ hở dễ phát sinh tiêu cực; đồng thời đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2.2. Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi “tham nhũng vặt”, nhất là ở các khâu, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm nhằm răn đe, ngăn ngừa vi phạm.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác PCTN

3.1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đề cao trách nhiệm nêu gương và tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, hiệu tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương.

3.2. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng

4.1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra nội bộ; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm chủ động ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

4.2. Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Công tác thanh tra, kiểm tra cần chú trọng việc phát hiện chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm (nếu có); kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

4.3. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là tố cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin phản ánh về tham nhũng, tố cáo tham nhũng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo, bảo vệ người làm chứng trong tố giác và phát hiện tham nhũng.

4.4. Tập trung xác minh, điều tra làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham nhũng, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tăng cường mối quan hệ phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng. Xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động công vụ, giải quyết kịp thời những kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; phối hợp và tạo điều kiện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông và nhân dân giám sát hoạt động đối với các cơ quan hành chính nhà nước và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 để tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định (qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ).

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Nội vụ tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của các đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức, tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

4. Sở Tài chính tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách; quản lý vốn và tài sản nhà nước; thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

6. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.

7. Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tập trung điều tra làm rõ và phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; định kỳ (hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) hoặc đột xuất phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng với Ủy ban nhân dân tỉnh, (đồng gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp).

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy; báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; thực hiện
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng HCTC, THCB;
- Lưu VT, NC. (P.Hà)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn