Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/KH-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, đặc biệt là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác PCTN.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng; quan tâm thu hồi tài sản tham nhũng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 16/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo.

2. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích.

3. Công tác phát hiện tham nhũng

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chủ động tổ chức tự kiểm tra, đôn đốc đơn vị trực thuộc việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý mà thường xuyên, trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác nhằm kịp thời phát hiện,ngăn chặn, xử lý tham nhũng.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp thời các đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện xử lý tham nhũng. Thường xuyên rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; chỉ đạo xử lý vi phạm qua công tác giải quyết tố cáo.

4. Nâng cao hiệu quả công tác xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác PCTN. Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về PCTN. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tham nhũng vặt. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

6. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác PCTN; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.

8. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, người dân trong công tác đấu tranh PCTN.

9. Thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

10. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ tổng quan

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2020 của đơn vị mình để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN theo quy định (qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ).

2. Một số nhiệm vụ cụ thể

2.1. Giao Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác PCTN. Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

- Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để phòng ngừa tham nhũng.

2.2. Các sở, ban, ngành tỉnh rà soát các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ công tác trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tự kiểm tra nội bộ việc chấp hành chế độ, định mức để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

2.3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính.

2.4. Giao Sở Nội vụ:

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức để PCTN; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

- Thanh tra, kiểm tra công vụ việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của các đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức.

2.5. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh)kết quả thực hiện.

2.6. Giao Thanh tra tỉnh:

- Đôn đốc kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2020 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền.

2.7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp các tổ chức đoàn thể giám sát việc thực hiện Kế hoạch công tác PCTN năm 2020 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- Cục PCTN - Thanh tra Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp nhà nước;
- Cổng Thông tin điện tử;
- NC (A);
- Lưu: VT, L04/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi