Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/KH-UBND

Cà Mau, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021”

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019 - 2021”, UBND tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Đề án; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức học tập, tìm hiểu, chấp hành pháp luật về PCTN; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đi vào nề nếp, có chiều sâu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải bám sát nội dung của Đề án, kết hợp tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về PCTN với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; tập trung vào các điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực.

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Bảo đảm tính khả thi, kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

3. Phạm vi và đối tượng

Kế hoạch này được triển khai ở tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp và địa phương từ năm 2019 đến hết năm 2021 cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn tỉnh. Trong đó, đối tượng tập trung ưu tiên gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp; người lao động và học sinh, sinh viên.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gồm:

- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN.

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.

- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.

- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN.

- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.

2. Mục tiêu, tiến độ thực hiện

2.1. Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính.

2.2. Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.

2.3. Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức.

2.4. Đến hết năm 2019 có 90%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

2.5. Đến hết năm 2019 có 85%, đến hết năm 2021 có 100% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

2.6. Đến hết năm 2019 có 75%, đến hết năm 2021 có 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

2.7. Đến hết năm 2019 có 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có 70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

2.8. Hình thành trên phạm vi toàn quốc văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

III. NHIỆM VỤ

1. Các nhiệm vụ chung

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này.

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, Cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng.

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính.

- Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị.

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với những hình thức, như: thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

2.1. Thanh tra tỉnh

- Tiếp nhận và triển khai các tài liệu (do Thanh tra Chính phủ biên soạn) có nội dung: pháp luật về PCTN; hệ thống hóa các văn bản chính sách, pháp luật về PCTN; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và sự tham gia của Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về PCTN; giáo dục đạo đức liêm chính cho thanh, thiếu niên; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; vai trò của xã hội trong PCTN; bảo vệ người tố cáo tham nhũng; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; hỏi - đáp pháp luật về - phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện chuyên trang PCTN trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh theo hướng cập nhật các văn bản chính sách, pháp luật, các tài liệu tuyên truyền cơ bản; các sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng về PCTN; các thông tin chính thức về vụ án, vụ việc tham nhũng.

- Hướng dẫn, đôn đốc thanh tra sở, ban, ngành, địa phương tham mưu tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTN.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên từ năm 2019 - 2021.

- Tham mưu UBND tỉnh tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021”, tổ chức Hội nghị toàn tỉnh biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN.

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tại UBND thành phố Cà Mau.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2.2. Sở Tư pháp

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

- Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 09 tháng 11 hằng năm). Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

- Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật PCTN theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2.3. Sở Nội vụ

- Thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về PCTN, minh bạch và trách nhiệm giải trình, xử lý xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2020.

2.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trong hoạt động văn hóa - thể thao.

- Tổ chức cuộc thi sáng tác tranh, ảnh cổ động, biếm họa có chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về báo chí cách mạng với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; phát huy vai trò của truyền thông hiện đại trong PCTN.

- Tổ chức kiểm tra việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình của tỉnh, báo, cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

2.6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Trường Cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh

- Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc, triển khai dạy và học pháp luật trong các nhà trường đảm bảo phù hợp với các quy định mới theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính; liêm chính trong thi cử và học thuật.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

2.7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Xây dựng mới hoặc lồng ghép nội dung PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính vào các chương trình phát thanh, truyền hình.

- Quảng bá trên các kênh phát thanh, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

2.8. UBND các huyện, thành phố Cà Mau

- Chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN: Mỗi UBND huyện, thành phố chọn chỉ đạo điểm 01 địa phương trực thuộc. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về PCTN và xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

2.9. Đề nghị Hội Nhà báo tỉnh

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho hội viên Hội nhà báo tỉnh.

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về báo chí Cách mạng với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức cuộc thi báo chí viết về đề tài PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

2.10. Đề nghị Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý.

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phát huy vai trò của xã hội trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho luật gia, luật sư.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

2.11. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính trong doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

- Chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện các chương trình hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và PCTN.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật, kinh nghiệm về PCTN cho lãnh đạo và người lao động các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về trách nhiệm PCTN, xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nhân.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

2.12 Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể

Chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc:

- Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong PCTN; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động PCTN.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ chức tự quản của nhân dân.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị và địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này, ban hành Kế hoạch cả giai đoạn 2019-2021 trong quý IV năm 2019 và Kế hoạch thực hiện hàng năm chậm nhất là ngày 31/12 của năm trước.

Định kỳ hàng năm kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo).

2. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Kế hoạch và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định báo cáo UBND bố trí kinh phí.

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau chủ động cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Giao Thanh tra tỉnh là cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch, tham mưu báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Cục PCTN - Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- BTT UBMTTQ VN tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (thực hiện);
- UBND huyện, thành phố (thực hiện);
- Hội Nhà báo tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- NC (A);
- Lưu: VT, M.A04/10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân