Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 267/KH-UBND

Hà Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI NĂM 2019 VÀ 2020

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Văn bản số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2019 và 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng kết hợp tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về PCTN với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức;

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác - tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN;

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, học viên, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho đơn vị mình đảm bảo đồng bộ, khả thi mang tính thực tế, tránh hình thức.

- Bảo đảm tính khả thi; kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN:

Tập trung tuyên truyền các nội dung: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN; Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN; Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN; Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN; Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN; Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính; Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

2. Các phương thc thực hiện:

- Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; giáo viên, giảng viên là những người tình nguyện giảng dạy ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này.

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và đạo đức liêm chính tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống truyền thanh cơ sở; hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước; thư điện tử công vụ và mạng xã hội.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng.

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính, biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính.

- Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị.

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: Cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành luật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức, cá nhân tình nguyện, nhóm tự giác trong cơ quan, đơn vị, trên địa bàn dân cư và trên mạng xã hội.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế PCTN - 09/12 hằng năm.

3. Thi gian thực hiện: Từ Quý IV/2019 đến hết năm 2020.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh chủ trì:

- Liên hệ với Thanh tra Chính phủ tiếp nhận tài liệu, thông tin có nội dung: Pháp luật về PCTN; hệ thống hóa các văn bản chính sách, pháp luật về PCTN; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và sự tham gia của Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về PCTN; giáo dục đạo đức liêm chính cho thanh, thiếu niên; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; vai trò của xã hội trong PCTN; bảo vệ người tố cáo tham nhũng; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; hỏi - đáp pháp luật về PCTN; Phát hành tờ rơi bằng tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh để chuyển tải kiến thức phổ thông về pháp luật PCTN phục vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện nội dung, hình thức chuyên trang PCTN trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và bổ sung chuyên trang PCTN trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh theo hướng cập nhật các văn bản chính sách, pháp luật, các tài liệu tuyên truyền cơ bản; các sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng về PCTN; các thông tin chính thức về vụ án, vụ việc tham nhũng.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị: tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTN;

- Hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của các cơ quan, đơn vị; tổ chức các sự kiện tuyên truyền tập trung cấp tỉnh; phát hành, quảng bá trên phạm vi toàn tỉnh, ảnh, khẩu hiệu cổ động về PCTN trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế PCTN - 09/12 hằng năm.

2. STư pháp chủ trì:

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị về minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng pháp luật; PCTN trong xây dựng chính sách, pháp luật;

- Nghiên cứu đưa nội dung, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 hằng năm.

- Lồng ghép các nội dung, quy định của pháp luật về PCTN trong các Hội nghị tập huấn và cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh.

3. SGiáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưng Chính trị tỉnh và các Trung tâm chính trị huyện

- Tiếp tục đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng;

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc, Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính trong thi cử và học tập;

4. Ban Tổ chc - Nội vụ chủ trì:

- Tổ chức và thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về PCTN, minh bạch và trách nhiệm giải trình, xử lý xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ.

5. S Văn hóa, Ththao và Du lịch chủ trì

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; liêm chính trong hoạt động văn hóa - thể thao;

- Tổ chức nghệ thuật sân khấu có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính”. Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau: “Tổ chức các cuộc thi, hội thi, liên hoan ... thông qua các hình thức như: Phim, kịch, thi tuyên truyền lưu động... có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính”.

- Tổ chức các cuộc thi hoặc các giải thưởng sáng tác văn học, kịch bản sân khấu, sáng tác tranh, ảnh cổ động, biếm họa có nội dung, chủ đề PCTN.

6. SThông tin và Truyền thông chủ trì

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thông số.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên;

- Tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về báo chí cách mạng với TCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; phát huy vai trò của truyền thông hiện đại trong PCTN;

- Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và đạo đức liêm chính tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông.

7. Sở Kế hoch và Đầu tư chủ trì:

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật, kinh nghiệm về PCTN cho lãnh đạo và người lao động các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp về trách nhiệm PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội.

8. Các s, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì

- Chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN: UBND huyện Bắc Quang, lựa chọn 01 đơn vị phòng, ban chuyên môn hoặc xã, thị trấn để xây dựng và thực hiện mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

- Tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hội doanh nghiệp, hội ngành nghề, cơ quan báo chí và người dân về trách nhiệm PCTN, xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội;

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về PCTN, minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

9. Đài Phát thanh-Truyền hình chủ trì:

- Tổ chức hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính cho các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

- Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính;

- Xây dựng mới hoặc lồng ghép nội dung PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính vào các chương trình phát thanh, truyền hình;

- Quảng bá các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính;

- Tổ chức liên hoan truyền hình toàn tỉnh có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

10. Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ nDoanh nhân tỉnh Hà Giang

Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho doanh nghiệp, doanh nhân; thực hiện các chương trình hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và PCTN; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật, kinh nghiệm về PCTN cho lãnh đạo và người lao động; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về trách nhiệm PCTN, xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính của doanh nghiệp, doanh nhân; bình chọn, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân liêm chính toàn tỉnh; trao giải thưởng “Doanh nghiệp, doanh nhân liêm chính của năm”;

11. Hội Nhà báo Hà Giang

Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho hội viên Hội Nhà báo Hà Giang; tổ chức các hội thảo tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề và cuộc thi báo chí có nội dung, chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

12. Hội Luật gia, Đoàn Luật sư Hà Giang

Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các chi hội luật gia, luật sư; tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý.

13. Đnghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang, các tổ chc chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hưng dẫn các đơn vị trực thuộc

- Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; Tổ chức các cuộc thi: tìm hiểu pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, tranh, ảnh cổ động về đề tài PCTN; đề xuất ý tưởng, sáng kiến về PCTN; sáng tác, trình diễn tiểu phẩm nghệ thuật về PCTN; tuyên truyền viên giỏi về PCTN; hùng biện, thuyết trình về đề tài PCTN.

- Tổ chức các hội nghị, cuộc gặp mặt biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; bình chọn “Hiệp sỹ chống tham nhũng của năm”, “Gương mặt liêm chính của năm”;

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong PCTN; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động PCTN;

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ chức tự quản của nhân dân.

14. Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh:

Tổ chức và chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong toàn ngành, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định pháp luật về PCTN trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

IV. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này trong dự toán ngân sách hằng năm được cấp có thẩm quyền giao.

Khuyến khích việc huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí hợp pháp ngoài ngân sách để triển khai thực hiện;

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện kế hoạch trong dự toán ngân sách địa phương hằng năm, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp theo quy định của Luật ngân sách nhà nước;

3. Các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/ 2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ; các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ bố trí từ nguồn kinh phí tự chủ để triển khai, thực hiện Chương trình;

4. Các doanh nghiệp bố trí kinh phí để triển khai thực hiện được hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm:

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Đề án "Tuyên truyền, phbiến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch này xong trước ngày 30/10/2019 (gửi về UBND tỉnh, qua cơ quan UBKT-Thanh tra tỉnh để tổng hợp);

- Xây dựng kế hoạch hàng năm xong trước ngày 15/12 hàng năm để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị.

- Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị. Báo cáo theo định kỳ kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua cơ quan UBKT-Thanh tra tỉnh để tổng hợp;

- Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, thanh tra, sơ kết, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh để tổng hợp.

2. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; có biện pháp động viên, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch; trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ khi cần thiết; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể được giao chủ trì các nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan UBKT-Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để tiếp nhận sự chỉ đạo hướng dẫn, rà soát, điều phối hoạt động phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong trên địa bàn tỉnh; sử dụng hợp lý các nguồn lực đầu tư. Cơ quan, tổ chức được giao chủ trì các nhiệm vụ của Kế hoạch này chủ động phối hợp với cơ quan UBKT-Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện.

4. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh, căn cứ vào nhu cầu thực tế phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; bảo đảm kinh phí thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị; phối hợp với cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai thực hiện Kế hoạch này;

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai thực hiện Kế hoạch này trong tổ chức của mình.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, và các sở, ban, ngành chỉ đạo toàn ngành lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong hoạt động nghiệp vụ; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

8. Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố là cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này của Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.

9. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020" trên địa bàn tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- Cục I, Cục IV- Thanh tra Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Ban thuộc Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các tổ chức Chính trị - xã hội tỉnh;
- Các tổ chức Xã hội- nghề nghiệp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các DN Nhà nước thuộc tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Báo, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn