Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/KH-UBND

Hà Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019-2021”

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đối tượng tập trung ưu tiên gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp; người lao động và học sinh, sinh viên; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng kết hợp tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng (PCTN) gắn với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; tập trung vào các điểm mới của Luật PCTN năm 2018; chú trọng các hiện tượng, vấn đề liên quan đến tham nhũng mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận;

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN;

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hướng mạnh về cơ sở; chú trọng đối tượng là người dân tộc thiểu số; đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong thực hiện;

- Bảo đảm tính khả thi; kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết của đơn vị mình đảm bảo đồng bộ, khả thi mang tính thực tế, tránh qua loa hình thức.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN;

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính;

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN;

- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN;

- Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực tư; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực tư trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam;

- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN;

- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN;

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN;

- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính;

- Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng

2.1. Tổ chức Hội nghị

- Hội nghị ở cấp tỉnh:

+ Giao cơ quan Ủy ban Kiểm tra -Thanh tra tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh làm công tác, phòng, chống tham nhũng. Tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ Hội nghị.

+ Giao Sở Tư pháp phối hợp với cơ quan Ủy ban Kiểm tra -Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của tỉnh.

- Hội nghị ở cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp cơ quan Ủy ban Kiểm tra -Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật do mình quản lý.

Thời gian thực hiện: Năm 2020, 2021.

2.2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trên các phương tiện thông tin, truyền thông

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở; hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước; thư điện tử công vụ và mạng xã hội.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

2.3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật”

Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào dịp triển khai “Ngày Pháp luật” hàng năm. Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào dịp triển khai “Ngày Pháp luật” tại cơ quan, địa phương mình.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

2.4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống, nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng, tuyên truyền lưu động. Tổ chức các cuộc thi hoặc các giải thưởng sáng tác văn học, kịch bản sân khấu, sáng tác tranh, ảnh cổ động, biếm họa có chủ đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

2.5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng: Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tham gia thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính do cấp trên tổ chức.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

2.6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thông qua các hoạt động chuyên môn, cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan và các hình thức khác

Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nhân dân trên các địa bàn dân cư. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính.

UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai tại cơ sở, tùy theo tình hình thực tế tại địa phương lựa chọn hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính đảm bảo hiệu quả.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

3. Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

UBND huyện Bắc Quang xây dựng và thực hiện mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

Tiêu chí lựa chọn điểm: Xây dựng mô hình điểm tại một phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện quản lý các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng hoặc, tiêu cực.

Nội dung thực hiện:

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho “nhóm nòng cốt” tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư.

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, đối thoại về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo tại địa bàn dân cư (có thể lồng ghép trong các cuộc họp thôn, tổ dân phố).

- Xây dựng panô, áp phích về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn cấp xã; phát hành tờ rơi, tờ gấp.

- Tổ chức các buổi thông tin lưu động, chiếu tiểu phẩm, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tổ chức các cuộc thi dưới hình thức sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Sở Tài chính căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cả giai đoạn 2019 - 2021; Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019 và năm 2020 trước ngày 15/10/2019; Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021 (ban hành trước ngày 15/12/2020) để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh chỉ đạo triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong tổ chức của mình và các đơn vị trực thuộc.

3. Giao Cơ quan Ủy ban Kiểm tra -Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan định kỳ hàng năm đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch của các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố.

4. Chế độ thông tin, báo cáo: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Đề án hằng năm trước ngày 20/11 của năm thực hiện về UBND tỉnh (qua Cơ quan UBKT- Thanh tra tỉnh) để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua cơ quan Ủy ban Kim tra - Thanh tra tỉnh) để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- Cục I, Cục IV- Thanh tra Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Nội Chính Tỉnh ủy;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo, Đài PT-TH tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH-HĐND- UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT UBND tỉnh, UBKT-TT tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn