Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021”

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng đã được xác định trong Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng;

- Quán triệt tinh thần và những nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật PCTN của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền pháp luật về PCTN phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc quán triệt, phổ biến phải kịp thời, đầy đủ các nội dung của Luật PCTN năm 2018 quy định;

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, đồng bộ. Việc quán triệt, phổ biến Luật PCTN năm 2018 cần gắn với việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật;

- Bảo đảm tính khả thi, kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.

2. Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức.

3. Đến hết năm 2019, có 90%; đến hết năm 2021, có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

4. Đến hết năm 2019, có 60% đến 70%; đến hết năm 2021, có 70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

5. Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gồm các nội dung như sau:

- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN.

- Ý nghĩa, tâm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.

- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.

- Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.

- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN.

- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.

2. Các nhiệm vụ chung

Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này.

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng.

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tiếp nhận tài liệu, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính.

- Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị.

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với những hình thức như: thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3. Các nhiệm vụ cụ thể

a) Thanh tra tỉnh:

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các Hội nghị triển khai quán triệt Luật PCTN năm 2018 gắn với việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTN, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật;

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của các sở, ban, ngành và địa phương; nhất là cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 - 2021.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị toàn tỉnh biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN.

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của UBND các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh:

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam - 09 tháng 11 hằng năm.

- Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật PCTN theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

c) Sở Nội vụ:

Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

d) Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc sở tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trong hoạt động văn hóa - thể thao và du lịch.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

- Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình của tỉnh và địa phương; các báo, tạp chí; cổng thông tin điện tử; bảng tin công cộng trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật, kinh nghiệm về PCTN cho lãnh đạo và người lao động các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp về trách nhiệm PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

f) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Trường Cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh:

- Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, dạy nghề; triển khai dạy và học pháp luật trong các nhà trường đảm bảo phù hợp với các quy định mới theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, dạy nghề.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

g) Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi, các cơ quan báo chí:

- Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Xây dựng mới hoặc lồng ghép nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính vào các chương trình phát thanh, truyền hình.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

h) UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, mỗi UBND huyện, thành phố chọn điểm 01 địa phương trực thuộc.

Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về PCTN và xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ cho người dân trên địa bàn huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

i) Đề nghị Hội Nhà báo tỉnh:

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho hội viên Hội nhà báo.

- Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về báo chí Cách mạng với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức cuộc thi báo chí viết về đề tài PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

k) Đề nghị Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các Chi hội luật gia, Hội luật gia huyện, thành phố, các tổ chức hành nghề luật sư.

- Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý về PCTN đối với các tổ chức hành nghề luật sư và Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia tỉnh.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các Chi hội luật gia; Hội luật gia huyện, thành phố; các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phát huy vai trò của xã hội trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các Chi hội luật gia, Văn phòng luật sư tổ chức bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho luật gia, luật sư.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

l) Đề nghị Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh:

Tổ chức và chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong toàn ngành, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định pháp luật về PCTN trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

m) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh:

Chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc:

- Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, tranh, ảnh cổ động về đề tài PCTN; đề xuất ý tưởng, sáng kiến về PCTN; sáng tác, trình diễn tiểu phẩm nghệ thuật về PCTN; tuyên truyền viên giỏi về PCTN; hùng biện, thuyết trình về đề tài PCTN.

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong PCTN; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động PCTN.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ chức tự quản của nhân dân.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án hằng năm trước ngày 15 tháng 11 (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ.

2. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Kế hoạch và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, phân bổ kinh phí thực hiện Đề án theo quy định Luật ngân sách nhà nước; đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án của các sở, ngành, địa phương; phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện Đề án.

V. ĐỀ NGHỊ

1. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai, thực hiện kế hoạch.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Hội Nhà báo tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện kế hoạch trong tổ chức mình.

3. Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo toàn ngành lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN trong hoạt động nghiệp vụ; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

VI. THANH TRA TỈNH, THANH TRA CÁC SỞ, NGÀNH, THANH TRA CẤP HUYỆN

Là cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch của địa phương, đơn vị.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh, UBND huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch; trong quá trình tổ chức thực hiện cần bổ sung kế hoạch, chủ động đề xuất gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐNTD tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH Quảng Ngãi;
- Hội Nhà báo tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP (NC), CBTH;
- Lưu: VT, NC602

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng