Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3718/KH-UBND

Hải Dương, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, GIAI ĐOẠN 2019- 2021”

Thực hiện Văn bản số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chng tham nhũng, giai đoạn 2019 – 2021”, UBND tỉnh Hải Dương xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được xác định trong Luật Phòng, chống tham nhũng; gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Quán triệt tinh thần và những nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật PCTN của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần tích cực trong việc ngăn chặn tham nhũng và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền pháp luật về PGTN phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung của Luật PCTN năm 2018.

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các điểm mới của Luật PCTN năm 2018; triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

- Bảo đảm tính khả thi, kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật vê PCTN nói riêng.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.

2. Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức.

3. Đến hết năm 2019 có 80%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

4. Đến hết năm 2019 có 75%, đến hết năm 2021 có 85% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

5. Đến hết năm 2019 có 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có 70% đến 85% người dân khu vực nông, thôn, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

6. Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gồm các nội dung như sau:

1.1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN.

1.2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

1.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.

1.4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.

1.5. Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

1.6. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.

- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.

1.7. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN.

1.8. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.

2. Các nhiệm vụ chung

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ sau (thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021):

2.1. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt.

2.2. Xây dựng chương hình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí.

2.3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng.

2.4. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

2.5. Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

2.6. Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính.

2.7. Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị.

2.8. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với những hình thức như: thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư.

3. Các nhiệm vụ cụ thể

3.1. Thanh tra tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các Hội nghị triển khai quán triệt Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTN.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2020.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương; nhất là cho người dân ở khu vực nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 - 2021.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị toàn tỉnh biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

3.2. Sở Tư pháp

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019-2021.

- Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam (09 tháng 11 hằng năm). Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

- Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật PCTN theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tại một số sở, ngành, đơn vị, địa phương. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3.3. Sở Nội vụ

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 “ 2020.

3.4. Sở Văn hóa và Thể thao

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trong hoạt động văn hóa - thể thao.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

- Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; các báo, tạp chí; cổng thông tin điện tử; bảng tin công cộng và các trang mạng xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật, kinh nghiệm về PCTN cho lãnh đạo và người lao động các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2020.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp về trách nhiệm PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2020.

3.7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tnh

- Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc, triển khai dạy và học pháp luật trong các nhà trường đảm bảo phù hợp với các quy định mới theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, các cơ quan báo chí

- Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Xây dựng mới hoặc lồng ghép nội dung PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính vào các chương trình phát thanh, truyền hình.

- Quảng bá trên các kênh phát thanh, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.9. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN: mỗi UBND huyện, thành phố chọn chỉ đạo điểm 01 địa phương trực thuộc. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về PCTN và xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019-2021.

3.10. Đề nghị Hội Nhà báo tỉnh

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho hội viên Hội nhà báo.

- Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về báo chí Cách mạng với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức cuộc thi báo chí viết về đề tài PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.11. Đề nghị Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các Chi hội luật gia, Văn phòng luật sư.

- Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các Chi hội luật gia, Văn phòng luật sư tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phát huy vai trò của xã hội trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các Chi hội luật gia, Văn phòng luật sư tổ chức bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho luật gia, luật sư.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.12. Đnghị Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Tổ chức và chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong toàn ngành, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định pháp luật về PCTN trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2020.

3.13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể tnh

Chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung:

- Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, tranh, ảnh cổ động về đề tạo PCTN; đề xuất ý tưởng, sáng kiến về PCTN; sáng tác, trình diễn tiểu phẩm nghệ thuật về PCTN; tuyên truyền viên giỏi về PCTN; hùng biện, thuyết trình về đề tài PCTN.

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong PCTN; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động PCTN.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ chức tự quản của nhân dân.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả tại Báo cáo công tác PCTN định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm (trước ngày 10 tháng cuối quý) hoặc đột xuất khi có yêu cầu gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Kế hoạch này và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định báo cáo UBND bố trí kinh phí.

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm (trước ngày 15 tháng cui quý) hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục PCTN - Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Nhà báo tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh;.
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Cương