Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021”

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg , ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, MỤC TIÊU

1. Mục đích

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN đã được xác định trong Luật Phòng, chống tham nhũng và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần ngăn chặn, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải kịp thời, đầy đủ, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN.

Tổ chức, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục; chú trọng các hiện tượng, vấn đề liên quan đến tham nhũng và PCTN mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận.

Bảo đảm tính khả thi, kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

3. Mục tiêu

- Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.

- Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức.

- Đến hết năm 2019 có 90%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Đến hết năm 2019 có 85%, đến hết năm 2021 có 100% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Đến hết năm 2019 có 75%, đến hết năm 2021 có 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Đến hết năm 2019 có 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có 70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Hình thành trên phạm vi toàn tỉnh văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phạm vi, đối tượng tuyên truyền

- Công tác tuyên truyền được triển khai ở tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi toàn tỉnh từ năm 2019 đến hết năm 2021.

- Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn dân cư. Trong đó, đối tượng tập trung ưu tiên gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp; người lao động và học sinh, sinh viên.

2. Nội dung tuyên truyền

- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN.

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.

- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.

- Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.

- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN.

- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.

- Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

3. Các nhiệm vụ chung

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này.

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng.

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính.

- Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị.

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với những hình thức như: thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

4. Nhiệm vụ cụ thể

a) Thanh tra tỉnh:

- Chủ động tiếp nhận các tài liệu về PCTN do Thanh tra Chính phủ biên soạn, để phát hành cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác tuyên truyền.

- Hoàn thiện nội dung, hình thức chuyên trang PCTN trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh theo hướng cập nhật các văn bản chính sách, pháp luật, các tài liệu tuyên truyền cơ bản; các sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng về PCTN; các thông tin chính thức về vụ án, vụ việc tham nhũng.

- Hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố tham mưu tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTN.

Thời gian thực hiện các nội dung trên: Từ năm 2019 đến năm 2020

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tại UBND thành phố Thanh Hóa. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh lựa chọn những tấm gương điển hình, tiêu biểu về PCTN để tham dự hội nghị toàn quốc biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN hàng năm và cả giai đoạn theo quy định.

b) Sở Tư pháp:

- Tố chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật toàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

- Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam hằng năm. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

- Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật PCTN theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường Đại học, Cao đẳng:

- Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

Thời gian thực hiện các nội dung trên: Từ năm 2019 đến năm 2021.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

d) Sở Nội vụ:

Đưa nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

đ) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; liêm chính trong hoạt động văn hóa - thể thao.

- Tổ chức hoặc tham dự các cuộc liên hoan nghệ thuật có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức hoặc tham dự các cuộc thi hoặc các giải thưởng sáng tác văn học, kịch bản sân khấu có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện các nội dung trên: Từ năm 2019 đến năm 2021.

- Phát động và hưởng ứng cuộc thi toàn quốc sáng tác tranh, ảnh cổ động, biếm họa có chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020.

e) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

- Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên kênh phát thanh, truyền hình; các báo, tạp chí; cổng thông tin điện tử; bảng tin công cộng và các trang mạng xã hội.

Thời gian thực hiện các nội dung trên: Từ năm 2019 đến năm 2021.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Các địa phương tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cơ quan báo chí và người dân về trách nhiệm PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về PCTN và xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời gian thực hiện các nhiệm vụ trên: Từ năm 2019 - 2021.

- Chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chọn chỉ đạo điểm 01 địa phương trực thuộc. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

h) Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí:

- Tổ chức hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính cho các đài phát thanh, truyền hình địa phương.

- Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Xây dựng mới hoặc lồng ghép nội dung PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính vào các show game và chương trình phát thanh, truyền hình.

- Quảng bá trên các kênh phát thanh, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tham gia liên hoan truyền hình toàn quốc có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

i) Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh:

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho doanh nghiệp trong tỉnh. Thời gian thực hiện: từ năm 2019 đến năm 2021.

- Tổ chức bình chọn, tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân liêm chính toàn tỉnh; trao giải thưởng “Doanh nghiệp liêm chính của năm”. Thời gian thực hiện: từ năm 2019 đến năm 2021; công bố giải thưởng, kết quả bình chọn trong dịp Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - 09 tháng 12.

k) Đề nghị Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh:

Tổ chức và chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong toàn ngành, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật về PCTN trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2020.

l) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể:

Chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc:

- Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức hoặc tham dự các cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, tranh, ảnh cổ động về đề tài PCTN; đề xuất ý tưởng, sáng kiến về PCTN; sáng tác, trình diễn tiểu phẩm nghệ thuật về PCTN; tuyên truyền viên giỏi về PCTN; hùng biện, thuyết trình về đề tài PCTN.

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong PCTN; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động PCTN.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ chức tự quản của nhân dân.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Kế hoạch này và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch, các sở, ngành, địa phương xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ động hoàn thành việc ban hành kế hoạch cả giai đoạn 2019 - 2021 trong quý IV năm 2019 và kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép thực hiện Kế hoạch với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương.

- Định kỳ hàng năm tự kiểm tra, sơ kết, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; tổng hợp kết quả tại Báo cáo công tác PCTN định kỳ hàng năm hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Các sở, ngành, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai, thực hiện; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, có hiệu quả.

3. Giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (báo cáo);
- TT.Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Công an tỉnh; Viện KSND tỉnh; TAND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Báo Thanh Hóa, Đài PT và TH tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Hiệp hội DN tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KSTTHC-NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn