Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1936/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019-2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023;

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh tại Tờ trình số 1942/TTr-BCH ngày 18/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh BĐBP (b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh (15 bản);
- BCH Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BLĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hẳn

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019 - 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Quan điểm

- Thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tăng cường tuyên truyền đối ngoại về quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc và Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội; khả năng, ưu thế của các loại hình thông tin để tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

- Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài, cần tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

- Gắn nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các ban, ngành, đoàn thể; gắn với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong công cuộc quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; kết hợp với đề án như: Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để phát huy hiệu quả thiết thực của Đề án.

2. Mục tiêu

Làm cho mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc; nắm vững những vấn đề cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, làm chuyển biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc và trách nhiệm xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới.

3. Phạm vi triển khai thực hiện Đề án: Trên địa bàn tỉnh.

4. Đối tượng: Tất cả cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1

Biên soạn đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tài liệu tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tờ gấp giới thiệu vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.

Hàng năm

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông.

2

Tham gia tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật do Chính phủ tổ chức.

Quý I/2020

UBND tỉnh

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

3

Tổ chức tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Quý II/2020

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố.

4

Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật cho cán bộ thuộc quyền.

Quý III/2020

UBND các huyện, thị xã, thanh phố

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể.

- Các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

5

Tổ chức thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Từ quí I đến quý IV năm 2021

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố.

6

Tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh, kết hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hàng năm

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; Báo Trà Vinh.

7

Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam lồng ghép tuyên truyền pháp luật theo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”.

Hàng năm

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

- UBND các huyện, thị xã khu vực biên giới biển;

- UBND các xã, thị trấn trên khu vực biên giới biển.

8

Tổ chức Sơ kết thực hiện Đề án, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền những năm tiếp theo.

Hàng năm

UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố.

9

Tổ chức tổng kết thực hiện Đề án.

Quý IV/2023

UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố.

III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Nguồn kinh phí do Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo (BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh có dự trù riêng).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Đề án này.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, chiến sĩ các đồn, đơn vị và cán bộ, nhân dân các xã, thị trấn khu vực biên giới biển của tỉnh.

- Kiểm tra, đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Đề án; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết, tổng kết Đề án, báo cáo kết quả triển khai Đề án về trên theo quy định.

2. BCH Quân sự tỉnh

- Phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Đề án này.

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

- Thực hiện các nội dung theo kế hoạch thực hiện Đề án.

3. Các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, đảng viên các đơn vị thuộc quyền.

Đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi phụ trách và chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền cử cán bộ tham gia, phối hợp chặt chẽ với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch này./.