Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2850/KH-UBND

Điện Biên, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trở thành nền nếp, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN phải kịp thời, đầy đủ, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hướng mạnh về cơ sở; chú trọng đối tượng đặc thù; đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong thực hiện; phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục;

- Bảo đảm tính khả thi, kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

II. MỤC TIÊU CỤ TH

1. Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính.

2. Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

3. Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức.

4. Đến hết năm 2019, có 90%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

5. Phấn đấu đến hết năm 2019 có 85%; đến hết năm 2021 có 100% người lao động tại các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

6. Đến hết năm 2019 có 60% - 70%, đến hết năm 2021 có 70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

7. Hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm:

1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng.

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng.

4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

6. Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam.

7. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

8. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

9. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

10. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

11. Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

IV. NHIỆM VỤ CHUNG

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; giáo viên Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này.

2. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng.

4. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

5. Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

6. Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

7. Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị.

8. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

9. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư.

10. Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về phòng, chống tham nhũng của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, cơ sở đào tạo chuyên ngành luật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực.

11. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng (ngày 09 tháng 12 hằng năm).

V. NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Thanh tra tỉnh

1.1. Năm 2019

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

1.2. Năm 2020

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN tại UBND huyện Mường Ảng.

1.3. Tnăm 2019 đến năm 2021

- Thực hiện cấp phát tài liệu, tờ rơi (do Thanh tra Chính phủ biên soạn, phát hành) chuyển tải kiến thức phổ thông về pháp luật về phòng chống tham nhũng phục vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng (ngày 09 tháng 12 hằng năm).

2. Sở Tư pháp

- Tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh củng cố, kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Hướng dẫn UBND cấp huyện củng cố, kiện toàn và tập huấn cập nhật chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

- Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11 hàng năm).

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, Trường Cao đẳng Nghề Đin Biên

- Tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức hội thảo, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính, liêm chính trong thi cử...

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

4. Sở Ni v

- Chủ trì hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện việc lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động, chiếu bóng, xây dựng tủ sách pháp luật tại các thư viện cơ sở.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển lãm, trưng bày sáng tác, tranh, ảnh cổ động có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

6. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện nội dung, hình thức chuyên Trang phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo hướng cập nhật các văn bản chính sách, pháp luật, tài liệu tuyên truyền cơ bản; các thông tin chính thức về vụ án, vụ việc tham nhũng.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông, trang Website của cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

- Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình địa phương; các báo, tạp chí; cổng thông tin điện tử.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

8. Báo Điện Biên Ph; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Tổ chức hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính cho các Đài truyền thanh và truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

- Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chuyên trang, chuyên mục, tin bài có chủ đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; phổ biến các quy định về tình hình thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng; biểu dương những việc làm tích cực, những nhân tố mới trong công tác phòng, chống tham nhũng...

- Tổ chức quảng bá trên đài phát thanh, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; các mô hình, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

- Cập nhật, đưa các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện các nội dung sau

- Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng.

- Hướng dẫn, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ tự quản ở khu dân cư.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

10. Hội Luật gia tỉnh

Hướng dẫn các chi hội tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho các hội viên. Hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về phòng, chống tham nhũng của các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý

11. Đnghị Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trong Hiệp Hội doanh nghiệp.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các chương trình hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và phòng, chống tham nhũng.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch triển khai đề án từ nguồn ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công tại kế hoạch và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của kế hoạch tổ chức thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ công chức trong cơ quan và người dân ở địa bàn các xã, phường, thị trấn.

- Hằng năm, chủ động đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, đánh giá khen thưởng việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 10/11 hàng năm (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp.

2. Thanh tra tỉnh

- Là đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và định kỳ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

- Căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tiễn của tỉnh hằng năm, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Hội Luật gia tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch trong tổ chức mình và định kỳ hàng năm có văn bản thông tin kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 10/11 hàng năm (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp.

UBND tỉnh đề nghị các tổ chức đoàn thể tỉnh phối hợp thực hiện; yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh chủ động đề xuất với UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để xem xét, giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Luật gia tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến