Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2767/KH-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019-2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM TRONG NĂM 2019-2020.

Thực hiện hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1478/TTCP-PC ngày 29 tháng 8 năm 2019 và triển khai Kế hoạch số 2451/KH- UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2019-2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

Triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong những tháng còn lại của năm 2019 và cả năm 2020.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN.

- Tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, quý IV/2019, tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN; Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành(1). Trong năm 2020, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung trên và tập trung triển khai phổ biến các nội dung: Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN, kinh nghiệm quốc tế về PCTN; Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN; Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN; Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính; Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ.

1. Nhiệm vụ chung: Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Thanh tra tỉnh:

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chọn chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ quý IV năm 2019 đến hết năm 2020.

- Cập nhật, đăng tải các văn bản chính sách pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 11 năm 2019 và trong năm 2020.

- Giới thiệu các tài liệu tuyên truyền về PCTN do Thanh tra Chính phủ biên soạn trong phạm vi toàn tỉnh; tổ chức, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác PCTN. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi nhận được tài liệu do Thanh tra Chính phủ phát hành.

2.2. Sở Tư pháp:

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên toàn tỉnh; Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; Hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN vào các sự kiện, hướng dẫn hoạt động ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2019 và 09/11/2020). Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2019 và tháng 10 năm 2020.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh về pháp luật phòng, chống tham nhũng. Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum:

- Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/2013/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm học 2019-2020.

- Tổ chức, hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính, liêm chính trong thi cử và học thuật. Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2019 đến năm 2020.

- Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2019 đến năm 2020.

2.4. Sở Nội vụ: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ, triển khai các nhiệm vụ giao theo Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ quý IV năm 2019 đến hết năm 2020.

2.5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Tổ chức các cuộc thi hoặc các giải thưởng sáng tác văn học, kịch bản sân khấu, sáng tác tranh ảnh cổ động, biếm họa có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; Hưởng ứng đầy đủ, đảm bảo có chất lượng các cuộc thi về PCTN do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các tọa đàm, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trong hoạt động văn hóa - thể thao. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ quý IV năm 2019 đến hết năm 2020.

- Tổ chức và hướng dẫn các địa phương việc tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính. Thời gian thực hiện: Tháng 11-12/2019 và tháng 11-12/2020 (nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế PCTN).

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông: Triển khai các nhiệm vụ giao theo Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ quý IV năm 2019 đến hết năm 2020.

2.7. Sở Tài chính: Có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN theo đúng quy định.

2.8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

- Tổ chức hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho Đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố; Xây dựng, củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính vào các chương trình phát thanh, truyền hình. Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ quý IV năm 2019 đến hết năm 2020.

- Tổ chức quảng bá trên kênh phát thanh, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. Thời gian thực hiện: Tháng 11-12/2019 và tháng 11-12/2020 (nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế PCTN).

- Tham gia đầy đủ, có chất lượng các liên hoan truyền hình, giải thưởng báo chí có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính. Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Đài truyền hình Việt Nam.

2.9. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum (Đơn vị được chọn để chỉ đạo xây dựng mô hình điểm): Có trách nhiệm triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức các hội nghị, nói chuyện chuyên đề về PCTN, tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng cho “Nhóm nòng cốt” tuyên truyền... Thanh tra tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị được chọn chỉ đạo xây dựng mô hình điểm triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

2.10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh: Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh triển khai các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tại Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019. Định kỳ trước ngày 20 tháng 11 hằng năm, thông tin kết quả thực hiện qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo chung.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. Báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh trước ngày 20 tháng 11 của năm để tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục IV (Thanh tra Chính phủ);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Nội chính TU;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT-NC1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 1 Trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.