Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/KH-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/07/2019 của của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

- Nhằm thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (viết tắt PCTN) và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính, cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân;

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

II. Yêu cầu

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các điểm mới của Luật PCTN năm 2018; phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hướng mạnh về cơ sở; chú trọng đối tượng đặc thù; đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong thực hiện;

- Đảm bảo tính khả thi; kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật PCTN nói riêng.

B. NỘI DUNG

I. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

Các địa phương, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính như sau:

1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng;

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính;

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng;

4. Quan điểm chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng;

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN;

6. Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam;

7. Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng;

8. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

9. Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng;

10. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính;

11. Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về đạo đức liêm chính.

II. Tiến độ thực hiện

1. Đến hết năm 2021: 100% chương trình đào tạo trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính;

2. Hàng năm: 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN;

3. Hàng năm: 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức;

4. Đến hết năm 2019 có 90%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN;

5. Đến hết năm 2019 có 85%, đến hết năm 2021 có 100% người lao động tại các cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN;

6. Đến hết năm 2019 có 75%, đến hết năm 2021 có 90% người lao động tại các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN;

7. Đến hết năm 2019 có 40% - 50%, đến hết năm 2021 có 50- 70% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN;

8. Hình thành trên phạm vi toàn tỉnh văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân; củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

C. NHIỆM VỤ CÁC SỞ, NGÀNH, UBND CẤP HUYỆN

I. Nhiệm vụ chung

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ từ năm 2019 - 2021 như sau:

1. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các trường học PTTH, các trường dạy nghề trong tỉnh. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc tại các bản, tiểu khu, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt này.

2. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử và báo.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử các vụ án tham nhũng.

4. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

5. Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu, ấn phẩm; xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trong các cơ quan, đơn vị và trên các địa bàn dân cư.

6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư; lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn nhất là trong các hoạt động: Cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, xét xử, thi hành án.

7. Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, các cơ quan, tổ chức cá nhân có năng lực; hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức, cá nhân tình nguyện, nhóm tự giác...gắn với cao điểm trong ngày kỷ niệm ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - 09 tháng 12 hàng năm với hình thức phù hợp với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trên toàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Thanh tra tỉnh

- Cập nhật, đăng tải các văn bản chính sách pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành của trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác PCTN trên trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh; quảng bá các tài liệu tuyên truyền, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động về PCTN trong phạm vi toàn tỉnh;

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp về PCTN;

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp với quy định của phòng, chống tham nhũng mới;

- Tổ chức hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tham nhũng.

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

2. Sở Tư pháp

- Tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên toàn tỉnh; tổ chức cuộc thi (sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền) báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh về pháp luật phòng, chống tham nhũng;

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, nói chuyện, tọa đàm... chuyên đề có chủ đề về minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật;

- Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động ngày Pháp luật Việt Nam - 09 tháng 11 hàng năm.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh

- Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/2013/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

Thời gian thực hiện: từ năm 2019 - 2020.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính, liêm chính trong thi cử và học thuật;

- Sở Giáo dục - Đào tạo: Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

4. Sở Nội vụ

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Chỉ đạo và tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, minh bạch và trách nhiệm giải trình, xử lý xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ.

Thực hiện thường xuyên từ năm 2019 - 2021.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; liêm chính trong hoạt động văn hóa - thể thao;

- Tổ chức cuộc thi nghệ thuật sân khấu, sáng tác tranh, ảnh cổ động, biếm họa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông, trang Website của các cơ quan, đơn vị...

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách pháp luật cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; các cuộc hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề báo chí cách mạng với PCTN và đạo đức liêm chính; phát huy vai trò của truyền thông hiện đại trong PCTN.

- Tổ chức, kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề PCTN và đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình địa phương; các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử...

Thời gian thực hiện: Thường xuyên từ năm 2019 - 2021.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Tổ chức hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho các Đài truyền thanh, Truyền hình các huyện, thành phố;

- Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề PCTN; quảng bá trên các kênh phát thanh, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng.

8. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực thuộc tỉnh

- Chọn Ủy ban nhân dân Thành phố để chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh có trách nhiệm:

+ Tổ chức và chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức các hội thảo, tọa đàm nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về PCTN và xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý;

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên từ năm 2019-2021.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc:

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính;

- Tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, tranh cổ động, đề xuất ý tưởng, sáng kiến...tuyên truyền viên giỏi về đề tài PCTN...;

- Tổ chức các hội nghị, cuộc gặp mặt biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính;

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm ... nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong PCTN; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động PCTN;

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN của Ban thanh tra nhân dân; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; các tổ chức tự quản của nhân dân.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên từ năm 2019 - 2021.

10. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính trong doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp;

- Chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện các chương trình hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và PCTN.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng chính sách pháp luật, kinh nghiệm về PCTN cho lãnh đạo và người lao động các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; các hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về trách nhiệm PCTN, xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nhân.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên từ năm 2019 - 2021.

11. Đề nghị Hội Nhà báo tỉnh

- Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách pháp luật về PCTN cho hội viên Hội Nhà báo; tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về báo chí cách mạnh với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính;

- Tổ chức các cuộc thi báo chí viết về đề tài PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên từ năm 2019 - 2021.

12. Đề nghị Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn cập nhật chính sách pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các chi hội luật gia, đoàn luật sư;

- Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý;

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội luật gia, đoàn luật sư tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phát huy vai trò của xã hội trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên từ năm 2019 - 2021.

III. Kinh phí

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách; hàng năm của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo phân công của kế hoạch xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh có trách nhiệm:

- Chủ động hoàn thành việc xây dựng kế hoạch cả giai đoạn 2019 - 2021 trong quý III năm 2019 và kế hoạch hàng năm từ tháng 12 năm trước (hoặc lồng ghép trong các kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật của đơn vị) để triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép thực hiện kế hoạch này với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

- Chủ động cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm việc kế hoạch trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Định kỳ hàng năm tổ chức, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết đánh giá khen thưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch, báo cáo về Thanh tra tỉnh để tổng hợp.

II. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ

Chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai thực hiện để đảm bảo việc triển khai phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch.

III. Sở Tài chính

Có trách nhiệm hướng dẫn phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của luật ngân sách nhà nước; bảo đảm kinh phí thực hiện kế hoạch của các địa phương, đơn vị.

IV. Đề nghị:

1. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Nội chính tỉnh ủy phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai, thực hiện kế hoạch.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia, Hội Luật sư, Hội Nhà báo tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện kế hoạch trong tổ chức của mình.

3. Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo toàn ngành lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN trong hoạt động nghiệp vụ; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

V. Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ngành, thanh tra cấp huyện

Là cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch của địa phương, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chng tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch; trong quá trình tổ chức thực hiện cần bổ sung kế hoạch, chủ động đề xuất với UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- UBKT tỉnh ủy, Ban Nội chính tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Sơn La; các Hội: Nhà báo, Luật gia, Hiệp hội DN tỉnh; Đoàn Luật sư của tỉnh;
- Trung tâm thông tin - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, SN60b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh