Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là PCTN) năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy về công tác PCTN;

b) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

b) Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

II. NỘI DUNG

1. Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, đơn vị, doanh nghiệp có vốn Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng: Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 50- CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10- KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, kiểm tra; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Thành ủy về nhiệm vụ năm 2020 với chủ đề “thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025”; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí đến năm 2020; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo.

2. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

3. Nghiêm túc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 33- CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị”.

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Xử lý kịp thời đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng (nếu có). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý tài chính, ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, môi trường; quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ... Thường xuyên rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.

5. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác PCTN. Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về PCTN. Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với cơ quan tư pháp trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

7. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện công tác PCTN, trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Hoàn thiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị mình quản lý, giám sát chặt chẽ việc kê khai, công khai minh bạch tài sản thu nhập hàng năm theo quy định.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.

9. Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật. Tăng cường kiểm tra xử lý sau thanh tra tại các đơn vị, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên đưa vào kế hoạch kiểm tra hàng năm để nâng cao công tác quản lý nhà nước và hiệu quả thanh tra.

10. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, người dân trong công tác đấu tranh PCTN.

11. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, đơn vị trực thuộc thành phố căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2020 của đơn vị mình để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN gửi về Thanh tra thành phố tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

2. Sở, ban, ngành thành phố rà soát các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ công tác trình cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

3. Giám đốc Sở Tư pháp

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác PCTN. Hướng dẫn, đôn đốc sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng;

b) Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định để phòng ngừa tham nhũng.

4. Giám đốc Sở Tài chính

Chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại các đơn vị để kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý theo quy định.

5. Giám đốc Sở Nội vụ

a) Phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc chấp hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác cải cách hành chính;

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ, công chức để xảy ra PCTN;

c) Thanh tra, kiểm tra công vụ, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của các đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức;

d) Tiếp tục triển khai thực hiện và đôn đốc, kiểm tra cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

6. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo.

7. Chánh Thanh tra thành phố

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2020 của các đơn vị;

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN;

c) Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 của thành phố khi có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Tăng cường giám sát việc thực hiện công tác PCTN, nhất là cơ quan thực hiện pháp luật về PCTN để đánh giá tình hình, kết quả, kiến nghị các nội dung, giải pháp chấn chỉnh để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác PCTN. Phối hợp các tổ chức đoàn thể giám sát việc thực hiện Kế hoạch công tác PCTN năm 2020 của các đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Thanh tra thành phố) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng