Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 696/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); Văn bản số 1970/TTCP-KHTH ngày 31/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN.

- Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; từng nhiệm vụ, giải pháp có phân công trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, thực hiện nhằm triển khai có hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị xác định những nội dung, lĩnh vực trọng điểm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình để xây dựng các giải pháp, PCTN thích hợp, hiệu quả.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTN

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan truyền thông trong tỉnh xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN. Trong đó tập trung tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về PCTN như: Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản: Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; các quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2009 của Chính phủ; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 22/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công lác PCTN, lãng phí; Văn bản số 1890-CV/TU ngày 01/9/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 02/3/2018 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; các nội dung cơ bản của Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia về PCTN; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Về hình thức tuyên truyền, đối tượng tuyên truyền: Tùy theo đặc điểm tình hình, nhiệm vụ được giao, các địa phương, đơn vị lựa chọn hình thức và đối tượng tuyên truyền cho phù hợp nhưng phải thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

2. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật, giải pháp phòng ngừa tham nhũng:

- Công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

- Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức nhất là cán bộ quản lý.

- Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.

- Cải cách hành chính, đổi mới quản lý và phương thức thanh toán.

3. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng:

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn; thực hiện quy định về công khai minh bạch trên các lĩnh vực, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các các hành vi tham nhũng.

Quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; xử lý những hành vi lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, tố cáo sai sự thật, chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Động viên, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

4. Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước:

Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về PCTN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để đảm bảo chính xác thông tin khách quan, đúng sự thật để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác PCTN.

5. Phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực thi Luật PCTN:

Lãnh đạo các địa phương, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân và các thành viên tổ chức mình thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; xem xét kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về các biện pháp nhằm phát hiện và phòng ngừa tham nhũng; phát huy vai trò trách nhiệm của báo chí, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân và của công dân trong công tác PCTN.

6. Đánh giá công tác quản lý nhà nước và việc thực hiện về PCTN:

Để đánh giá công tác quản lý nhà nước và việc thực hiện về PCTN, cần tập trung đánh giá một số nội dung sau:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN;

- Công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN;

- Công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về PCTN;

- Công tác sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN.

- Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng;

- Việc thực hiện các biện pháp phát hiện hành vi tham nhũng;

- Việc thực hiện các biện pháp xử lý hành vi tham nhũng.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Thanh tra tỉnh:

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch PCTN năm 2020.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp chung về thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo quy định của Thanh tra Chính phủ; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019 theo quy định.

- Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật PCTN đối với Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được phê duyệt; định kỳ, đột xuất báo cáo công tác PCTN tại địa phương theo quy định.

2. Công an tỉnh:

- Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng từ những năm trước chuyển sang theo đúng quy định của pháp luật nhằm tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân và góp phần phòng ngừa tội phạm tham nhũng.

- Tăng cường phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc trao đổi thông tin, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc dấu hiệu tội phạm về tham nhũng.

- Định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng và năm báo cáo UBND tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnh) kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí.

3. Sở Nội vụ:

- Tham mưu UBND tỉnh trong công tác cải cách hành chính; công khai minh bạch trong công tác cán bộ; điều chuyển thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCTN.

4. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành; kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản đã ban hành cho phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế qua triển khai thực hiện tại địa phương.

5. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh trong việc xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và quy chế công khai tài chính, mua sắm công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước.

- Theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động Thương binh và Xã hội: các cơ sở giáo dục đào tạo trong tỉnh

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 7087/KH-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

7. Đài Phát thanh truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng

Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN: kịp thời đưa tin về công tác PCTN trên chuyên mục, chuyên trang "Pháp luật về PCTN".

8. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tích cực cung ứng dịch vụ trả lương qua tài khoản; thực hiện tốt các điều kiện về nhân sự, kỹ thuật để tham gia kết nối mạng máy giao dịch tự động với các ngân hàng khác.

9. Các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố:

- Đưa nội dung pháp luật PCTN vào kế hoạch, chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng năm của cơ quan, đơn vị. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đến đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 theo đúng yêu cầu; thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với yêu cầu phòng ngừa tham nhũng trong các lĩnh vực dễ phát sinh các hiện tượng tiêu cực. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông: giải quyết kịp thời các công việc của người dân, doanh nghiệp: tăng cường cơ sở vật chất, nơi làm việc, trang thiết bị của các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo theo quy định, nhất là ở cấp xã; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong đó chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính, đạo đức công vụ; thực hiện thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực theo quy định của Luật PCTN năm 2018. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác quản lý cán bộ, nhất là khâu tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Công khai minh bạch trong quy hoạch, thu hồi, bồi thường, giao đất cho thuê đất, định giá, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác tài nguyên khoán sản; tình hình quản lý và sử dụng tài chính lại các doanh nghiệp có vốn góp và tài sản của Nhà nước; thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu Nhà nước đối với vốn và tài sản của Nhà nước tại các doanh nghiệp.

- Rà soát các quy định về chế độ, định mức tiêu chuẩn hiện hành để bổ sung sửa đổi hoặc ban hành mới cho phù hợp. Kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách, việc chi tiêu công, nhất là mua sắm và đầu tư công; các khoản chi thường xuyên; các định mức, tiêu chuẩn trong sản xuất, tiêu dùng; việc chi hội nghị tiếp khách, đi công tác nước ngoài... Đồng thời công khai việc thực hiện các chế độ tài chính, định mức, tiêu chuẩn theo đúng quy định. Thủ trưởng các cấp, các ngành thường xuyên chỉ đạo cơ quan Thanh tra cùng cấp tiến hành thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về chế độ, định mức tiêu chuẩn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

- Sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị dựa trên các quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của Ủy ban nhân tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP.

- Hoàn thành công tác kê khai tài sản, thu nhập, công khai tài sản năm 2019; triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2020; xử lý kỷ luật đối với các hành vi chậm kê khai, chậm tổ chức việc kê khai và chậm tổng hợp báo cáo kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định.

- Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên tiến hành tự kiểm tra nội bộ, tránh mang tính hình thức, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN.

- Xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

- Chủ động, tích cực phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác PCTN.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo công tác PCTN theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, đơn vị có liên quan căn cứ kế hoạch này, các quy định của pháp luật về PCTN để xây dựng và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch PCTN năm 2020 để tổ chức thực hiện theo đúng quy định (gửi UBND và Thanh tra tỉnh trước ngày 20/02/2020). Nội dung Kế hoạch phải đề ra các nội dung nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tế tại cơ quan, địa phương, đơn vị. Lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, đảm bảo 100% đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện kế hoạch PCTN năm 2020 theo quy định.

2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch này. Định kỳ báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

3. Quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh các vấn đề khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) xem xét, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Chi nhánh NHNN tỉnh;
- Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh, BHXH tỉnh;
- Cục THADS tỉnh, Cục QLTT tỉnh;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng;
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh;
- Huyện ủy/Thành ủy, UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên