Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CUNG CẤP VÀ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”;

Căn cứ Kế hoạch số 9153/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”;

Căn cứ Kế hoạch số 9499/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ;

Căn cứ Kế hoạch số 9677/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 2489/TTr-STTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy chế phối hợp cung cấp và đăng tải thông tin phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CUNG CẤP VÀ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan), đơn vị liên quan thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về cung cấp và đăng tải thông tin lên chuyên trang “Phòng, chống tham nhũng” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến việc công khai thông tin về “Phòng, chống tham nhũng” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thường xuyên, liên tục việc phối hợp cung cấp thông tin.

2. Quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả.

3. Thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Điều 3. Nội dung thông tin

1. Thông báo cung cấp thông tin, bao gồm:

- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

- Các quy định mới liên quan đến lĩnh vực, ngành phụ trách về: Hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng.

- Những mô hình, kinh nghiệm, tấm gương điển hình, tiên tiến trong thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng.

- Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

- Công tác hợp tác quốc tế của tỉnh Khánh Hòa về phòng, chống tham nhũng.

2. Phát ngôn và cung cấp thông tin đột xuất đối với vụ việc có liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mà dư luận xã hội quan tâm để đăng tải trên chuyên trang “Phòng, chống tham nhũng” của Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Điều 4. Trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm cử cán bộ phụ trách cung cấp thông tin để đăng tải trên chuyên trang “Phòng, chống tham nhũng” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định khác của pháp luật có liên quan. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi cử cán bộ cung cấp thông tin phải ghi rõ họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của cán bộ phụ trách cung cấp thông tin. Cán bộ phụ trách cung cấp thông tin chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương mình về tính chính xác của nội dung thông tin.

- Cung cấp nội dung thông tin quy định tại Điều 3 Quy chế này theo cách thức giao, nhận tài liệu quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quy chế này đến Trung tâm Cổng thông tin điện tử thông qua Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện việc đăng tải.

2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Cử cán bộ phối hợp thường xuyên với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; các sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng về phòng, chống tham nhũng; các thông tin chính thức về vụ án, vụ việc tham nhũng để đăng tải trên chuyên trang “Phòng, chống tham nhũng” của Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

3. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo Trung tâm Cổng thông tin điện tử xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả chuyên trang “Phòng, chống tham nhũng” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy chế này.

4. Trách nhiệm của Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa

- Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh chủ trì xây dựng chuyên trang “Phòng, chống tham nhũng”; thực hiện việc đăng tải, cập nhật thường xuyên các văn bản chính sách, pháp luật, các tài liệu tuyên truyền, các sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng về phòng, chống tham nhũng; các thông tin chính thức về vụ án, vụ việc tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa thường xuyên phối hợp, cung cấp tin, bài tuyên truyền cho chuyên trang “Phòng, chống tham nhũng” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; tạo banner tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa điện tử và liên kết đến chuyên trang “Phòng, chống tham nhũng”.

Điều 5. Cách thức giao, nhận bản mềm điện tử và các văn bản liên quan đến việc phối hợp cung cấp thông tin

1. Cán bộ phụ trách cung cấp nội dung thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương chuyển tập tin (bản mềm điện tử và các văn bản liên quan) cho Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông) qua địa chỉ email: banbientap@khanhhoa.gov.vn. Thời gian cung cấp: 01 ngày làm việc sau khi Thủ trưởng chỉ đạo cung cấp thông tin.

2. Khi nhận tập tin do các cơ quan, đơn vị, địa phương chuyển đến, Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh kiểm tra thành phần tập tin và đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (trường hợp tập tin chưa đầy đủ sẽ đề nghị cán bộ phụ trách chuyển tập tin bổ sung). Thời gian giải quyết: 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ tập tin.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp, xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.