Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác PCTN.

- Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

- Chủ động phòng ngừa và khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác PCTN trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng bộ máy cơ quan Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về PCTN; tích cực phát huy vai trò của báo chí trong phát hiện tham nhũng; chủ động cung cấp, định hướng thông tin tuyên truyền về PCTN theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN: Luật Phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN, tạo sự thống nhất, tự giác và quyết tâm cao trong hành động.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh; Công văn số 781/UBND-NC ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng thời lượng phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác PCTN. Nội dung các tin, bài định hướng đúng đắn dư luận xã hội về kết quả tích cực cũng như hạn chế, yếu kém, những khó khăn, phức tạp trong công tác PCTN; lên án, đấu tranh đối với hành vi tham nhũng, biểu dương tinh thần và những việc làm tích cực trong PCTN; khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, nhà nước, của cả hệ thống chính trị trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN

- Thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo nội dung quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; tăng cường chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác PCTN ở địa phương, cơ sở; tập trung xử lý nghiêm khắc, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung chỉ đạo việc minh bạch tài sản, thu nhập tài sản theo đúng trình tự, thủ tục, nội dung và thời gian quy định của pháp luật.

3. Về công tác công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật

- Thực hiện công khai, minh bạch trong việc hoạch định chính sách, xây dựng, thực hiện pháp luật và ban hành văn bản hành chính, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng như: Đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, giá bồi thường khi thu hồi đất; chính sách an sinh xã hội; nông nghiệp, phát triển nông thôn; tín dụng, ngân hàng, thuế; công tác cán bộ, hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN và các quyết định trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

- Rà soát, xác định rõ những cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội còn thiếu chặt chẽ, sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng, dễ nảy sinh tham nhũng; những khâu, những lĩnh vực quản lý còn bị buông lỏng dẫn đến những cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất đã lợi dụng để tham nhũng; đặc biệt là cơ chế chính sách và công tác quản lý trên những lĩnh vực mà thực tế thời gian qua xảy ra nhiều sai phạm, tham nhũng lớn như đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý vốn và tài sản nhà nước trong doanh nghiệp,... hệ thống hóa những quy định về thủ tục cần thiết, thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc và công bố công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin để người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội tiếp cận và thực hiện giám sát.

4. Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; tăng cường chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác PCTN ở đơn vị, địa phương.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung vào các lĩnh vực: Các thủ tục hành chính; việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; việc thực hiện chính sách, pháp luật mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ; công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức hành chính theo hướng đảm bảo tính chuyên nghiệp và đáp ứng tốt yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính; đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức; chuẩn hóa và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thiện các chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát; thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 30/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm; tăng cường thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ công vụ, việc thực hiện pháp luật về PCTN của cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng, tham nhũng vặt để kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra; tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực thi hành; phối hợp chặt chẽ hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, tố cáo về tham nhũng, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định; tăng cường trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin vào công việc để có các thông tin kịp thời.

6. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong PCTN

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN, lãng phí.

- Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đề cao vai trò của mình trong công tác PCTN, lãng phí.

- Phát huy vai trò của doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề trong công tác PCTN, thực hiện văn hóa kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng; phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn và phát hiện kịp thời hành vi nhũng nhiễu; phát động phong trào không đưa hối lộ, chi phí không chính thức cho cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, tổng hợp những vướng mắc trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các thủ tục hành chính gây khó khăn, phiền hà và khó thực hiện, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có hướng xử lý. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng chính thống trong công tác PCTN, tiêu cực; bảo đảm việc cung cấp thông tin, đưa tin kịp thời, chính xác các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền làm rõ.

7. Khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng theo quy định hiện hành. Tiếp nhận, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với hành vi trả thù, trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống người khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ Kế hoạch này và hướng dẫn của cấp trên, xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2020 của đơn vị, địa phương mình và chỉ đạo triển khai đến từng đơn vị trực thuộc, hoàn thành trong tháng 02 năm 2020.

2. Các Sở, Ban, Ngành: Rà soát các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ công tác trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

3. Sở Tài chính chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác PCTN; Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác PCTN;

- Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định để phòng ngừa tham nhũng.

5. Sở Nội vụ

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc chấp hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính;

- Thanh tra, kiểm tra công vụ việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc thực hiện cải cách hành chính của các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức;

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh và các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 781/UBND-NC ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng Chương trình, kế hoạch đẩy mạnh và duy trì thường xuyên việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về PCTN trên các phương tiện truyền thông. Tăng thời lượng và nội dung thông tin. Nêu gương người tốt, việc tốt, kịp thời phê phán, lên án các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật PCTN.

8. Thanh tra tỉnh

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2020 và các Chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCTN đối với các đơn vị, địa phương trong tỉnh; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

- Tham mưu thực hiện tổng kết Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 khi có yêu cầu.

9. Đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cơ quan điều tra Công an tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; thu hồi triệt để tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật.

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình, các đoàn thể, tổ chức xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và nhân dân tăng cường phối hợp, tiếp tục đồng hành cùng UBND tỉnh và chính quyền các cấp thực hiện tốt các hoạt động giám sát, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước theo quy định của Luật PCTN năm 2018; tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò và trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác PCTN.

Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (NTL, 70b).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh