Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 1970/TTCP-KHTH ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 1121/TTr-TTr ngày 26 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (có Kế hoạch kèm theo quyết định này).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng năm 2020; định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ (gắn với báo cáo công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng định kỳ).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NCKSTT (Tr).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Kèm theo Quyết định số: 32/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

TT

Đơn vị thực hiện thanh tra

Số cuộc

Nội dung thanh tra

Đơn vị được thanh tra

Thời kỳ thanh tra

Thời gian tiến hành

1

Thanh tra tỉnh

1

Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào: việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; việc đầu tư các công trình thuộc Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Krông Nô; một số vụ việc dư luận có nhiều ý kiến.

UBND huyện Krông Nô

Năm 2017-2019

Quý II-III

2

Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng

Sở Thông tin và Truyền thông

Năm 2018 đến thời điểm thanh tra

Quý II

2

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

Thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng

Trung tâm Khuyến nông

Năm 2019

Quý IV

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

4

Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cư Jut

Năm 2018-2019

Quý III

4

Sở Tư pháp

5

Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trung tâm Bán đấu giá tài sản tỉnh

Năm 2019 đến thời điểm thanh tra

Quý III

5

Sở Công thương

6

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương

Năm 2018-2019

Quý II, III

6

Sở Y tế

7

Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức

Năm 2019 đến thời điểm thanh tra

Quý II

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

8

Thanh tra việc công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị giai đoạn 2016-2018

Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư

Năm 2016-2018

Quý IV

8

Sở Lao động Thương binh Xã hội

9

Thanh tra công tác phòng chống tham nhũng

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông

Từ ngày 01/1/2018 đến 30/6/2020

Quý IV

9

Sở Giáo dục và Đào tạo

10

Thanh tra trách nhiệm của Lãnh đạo nhà trường trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng

Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

Năm học 2019-2020

Quý I

11

Trường THPT DTNT N'Trang Lơng

Năm học 2019-2020

12

Trường THCS & THPT DTNT huyện Đắk Song

Năm học 2019-2020 và đầu năm học 2020- 2021

Quý IV

13

Trường THCS & THPT DTNT huyện Đắk Mil

Năm học 2019-2020 và đầu năm học 2020- 2021

10

Thanh tra huyện Tuy Đức

14

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

UBND xã Đắk Ngo

Từ năm 2017 đến thời điểm thanh tra

Quý IV

11

Thanh tra huyện Đắk Glong

15

Thanh tra việc công khai, minh bạch công tác đấu thầu xây dựng cơ bản theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017-2019

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong

Giai đoạn 2017-2019

Quý III

12

Thanh tra huyện Đắk R’lấp

16

Thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng

UBND xã Nghĩa Thắng

Năm 2018 đến thời điểm thanh tra

Quý I

17

Thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng

UBND xã Nhân Đạo

Năm 2018 đến thời điểm thanh tra

Quý III

13

Thanh tra huyện Đắk Mil

18

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

UBND xã Đắk ND’rot

Năm 2017-2019

Quý III

19

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

UBND xã Đức Minh

Năm 2017-2019

Quý IV

14

Thanh tra huyện Cư Jut

20

Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

UBND xã Trúc Sơn

Năm 2018-2019

Quý III

15

Thanh tra huyện Đắk Song

21

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn trong thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

UBND xã Nâm N'Jang

Năm 2018-2019

Quí IV

16

Thanh tra huyện Krông Nô

22

Thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

UBND xã Đắk Nang

Năm 2017-2019

Quý III

17

Thanh tra thành phố Gia Nghĩa

23

Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Phòng Tư pháp, Phòng Lao động Thương binh xã hội thành phố Gia Nghĩa

Năm 2018-2019

Quý II