Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 502/TTr-TTr ngày 10/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Quảng Bình và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh theo các Danh mục kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục kế hoạch nêu tại Điều 1, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phối hợp thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước; định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm báo cáo tình hình thực hiện gửi Thanh tra tỉnh.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; căn cứ tình hình triển khai thực tế, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, yêu cầu của công tác quản lý để kiến nghị, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch này nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình không có kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 được phê duyệt theo quyết định này không tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục II, Cục IV - Thanh tra Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực II;
- UBKT Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh;
- Hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật


(Biểu số 01)

DANH MỤC KẾ HOẠCH THANH TRA CỦA THANH TRA TỈNH NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Nội dung thanh tra

Thời kỳ thanh tra

Đối tượng thanh tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

Thanh tra các nội dung:

- Tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các khoản thu khác;

- Tình hình thực hiện Kế hoạch số 1107/KH-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh;

- Thanh tra công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

Năm 2018 - 2019

Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình.

Thanh tra tỉnh

Sở Giao thông vận tải

 

2

Thanh tra việc sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Năm 2017 - 2019

Các đơn vị thụ hưởng nguồn kinh phí thực hiện chương trình.

Thanh tra tỉnh

 

 

3

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về trồng rừng thay thế, nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Năm 2016 - 2019

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Thanh tra tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

4

Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc các Sở trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Năm 2018 - 2019

Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Sở;

Sở Xây dựng.

Thanh tra tỉnh

 

 

5

Thanh tra chuyên đề diện rộng theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

 

 

Thanh tra tỉnh

 

 

6

- Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Thanh tra vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

 

Theo nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao và các vụ việc cụ thể.

Thanh tra tỉnh

 

 

7

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh; Việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thanh tra tỉnh

 

 

8

Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Kế hoạch số 173/KH-TCT ngày 06/9/2019 của Tổ công tác theo Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thanh tra tỉnh

 

 

9

Tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi toàn tỉnh.

 

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh

 

 

 

(Biểu số 02)

DANH MỤC KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. CÔNG TÁC THANH TRA

TT

Nội dung thanh tra

Thời kỳ thanh tra

Đối tượng thanh tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai; việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước tại các Dự án:

Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư đến hết năm 2019.

 

Thanh tra tỉnh

 

1. Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc kênh Phóng Thủy;

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Quang và Hợp tác xã Đầu tư, Xây dựng, Quản lý và Khai thác chợ Hải An;

2. Dự án Khu nhà ở thương mại tại Trung tâm hành chính phường Đức Ninh Đông;

Liên danh Công ty TNHH XDTH Đức Thắng và Thương mại Thanh Thiên và Công ty TNHH XDTH Hoàng Gia;

3. Dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông sông Lệ Kỳ, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới;

Liên danh Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP và Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Phong;

4. Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thái Tổ, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới;

Liên danh Công ty TNHH Đông Tây và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501

5. Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn;

Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải;

6. Dự án Khu nhà ở thương mại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch;

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng;

7. Dự án Khu nhà ở thương mại tại xã Nhân Trạch, Bố Trạch;

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Miền Nam;

8. Dự án Khu nhà ở thương mại tại thị trấn Kiên Giang và xã Liên Thủy;

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Minh Tiến và Công ty Cổ phần đầu tư CIC;

9. Dự án Khu nhà ở thương mại Dinh Mười III.

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn XDTH Quảng Ninh và Công ty Cao Nguyên - (TNHH).

2

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách tại các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch.

 

Các nhà đầu tư, các doanh nghiệp thuê đất để thực hiện các dự án du lịch tại địa bàn các địa phương ven biển từ huyện Quảng Trạch đến huyện Lệ Thủy.

Thanh tra tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường.

3

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác quản lý vốn Nhà nước và việc chấp hành nghĩa vụ thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2018- 2019

Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Thanh tra tỉnh

 

4

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý tài chính; sử dụng, đầu tư mua sắm tài sản và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách Nhà nước.

Năm 2018- 2019

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình.

Sở Tài chính

 

4

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý tài chính; sử dụng, đầu tư mua sắm tài sản và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách Nhà nước; Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Năm 2018- 2019

Công ty Cổ phần Lệ Ninh

Sở Tài chính

Bảo hiểm xã hội tỉnh

5

Thanh tra hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7302D; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7303D

Sở Giao thông vận tải

 

6

Thanh tra điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

 

HTX Dịch vụ hỗ trợ vận tải ô tô Nam Gianh; HTX ô tô vận tải hành khách Kiến Giang; HTX ô tô vận tải hành khách Sông Gianh; Hợp tác xã ô tô vận tải Lý Hòa; HTX vận tải hành khách Hiển Ninh; Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Q Bình; Hợp tác xã Vận tải Vĩnh Hồng; Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Châu Phát; Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Xuân; Công ty TNHH TM&VT Trường Hưng.

Sở Giao thông vận tải

 

8

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp

 

Chi nhánh Quảng Bình - Công ty CP tổng công ty Sông Gianh; Nhà máy phân bón Sao Việt; Công ty TNHH DV&TM Việt Giang; Công ty TNHH Thái Hiểu; Công ty TNHH Hiên Quyết; Công ty TNHH TM Hùng Thanh; Công ty TNHH Tri Lịch; Công ty TNHH&TM Phức Hòa; Công ty TNHH Bình Minh; Công ty Vật tư nông nghiệp Quảng Bình; Công ty TNHH DV&TM Hoàng Hải; Công ty TNHH Quang Hải; Doanh nghiệp Tỉnh Phương; Công ty TNHH Phong Phú; Công ty TNHH&TM Ngọc Ánh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

9

Thanh tra chuyên ngành của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

Công ty TNHH Toàn Phát; Công ty TNHH giống cây trồng Nông-Lâm nghiệp Cát Xanh; Công ty TNHH DV&TM Miền Trung; Công ty TNHH SX&DV giống cây trồng Thái Bình; HTX giống cây trồng Ngọc Lâm.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

10

Thanh tra chuyên ngành của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

 

Công ty TNHH Hải sản Hà Linh; Công ty TNHH TM-DV Tuấn Vũ; Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Quảng Bình; Công ty TNHH sinh thái miền Tây QB; DNTN TM - DV Hùng Thịnh Vượng; Doanh nghiệp tư nhân Hiên Thanh; Công ty TNHH Đức Hiếu; Công ty TNHH VT&TM Thuận Lợi; Công ty TNHH XNK TS An Bình; Công ty TNHH Vũ Lâm; Công ty TNHH lương thực Bình Trị Thiên; Công ty TNHH TM Lơn Tuyến; Công ty TNHH Biển Khơi; Công ty TNHH thương mại Tân Hải; DNTN Dũng Đức Tài; Công ty TNHH TM-DV Thanh Quang; Sản xuất thủy sản khô Trần Viết Tích; Công ty TNHH SXTMDV Trần Quân; Công ty TNHH Dịch vụ hải sản Việt Hưng; Công ty TNHH TM Thắng lợi Cảnh Dương; Công ty TNHH TM-TH Phước Sang; Công Ty TNHH Hải sản Hà Phát; DNTN TMTH Hoàng Phương.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

11

Thanh tra chuyên ngành của Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

Công ty TNHH DV Vận Tải Đại Thanh; Công ty TNHH TM TH Nhật Minh; Công ty TNHH Xuân Sơn; Công ty TNHH Khôi Nguyên; Công ty TNHH Đại Phương; Công ty TNHH MTV SX và KD TH Trường Giang; Công ty TNHH phân phối Giống vật nuôi Việt Nam; Công ty TNHH Phú Hưng Hải; Công ty TNHH Đoàn kết Phú Quý; Công ty TNHH TH Hải Thành; Công ty TNHH Dịch vụ TMTH Thuận An; Công ty TNHH Sinh thái miền tây Quảng Bình.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

12

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu và vật liệu nổ công nghiệp

 

Công ty TNHH Hòa Đại Phát.

Sở Công Thương

 

13

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực

 

Điện Lực Minh Hóa.

Sở Công Thương

 

14

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong sử dụng phương tiện đo công tơ điện, biến dòng đo lường, biến áp đo lường.

 

Công ty Điện lực Quảng Bình

Sở Khoa học & Công nghệ

 

15

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong sử dụng phương tiện đo Taximet

 

Công ty TNHH xăng dầu Thành Nghĩa.

Sở Khoa học & Công nghệ

 

16

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

 

Cửa hàng xăng dầu Nam Đồng Hới; Quầy xăng dầu Bắc Nghĩa; Quầy xăng dầu Nông trường Việt Trung; Cửa hàng xăng dầu Xuân Thủy; Cửa hàng xăng dầu Hồng Thủy 2; Cửa hàng xăng dầu Lệ Ninh; Cửa hàng xăng dầu Sông Gianh; Cửa hàng xăng dầu Quảng Phú; Cửa hàng xăng dầu Tuyên Hóa; Cửa hàng xăng dầu trung tâm Minh Hóa; Cửa hàng xăng dầu Quảng Xuân; Quầy xăng dầu Cười; Cửa hàng xăng dầu Tiến Hóa; Cửa hàng xăng dầu Thọ Lộc; Cửa hàng xăng dầu Lộc Đại; Công ty Cổ phần kho cảng xăng dầu Nhật Minh

Sở Khoa học & Công nghệ

 

17

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

 

Doanh nghiệp tư nhân vàng Kim Anh; Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc đá quý Kim Thảo; Doanh nghiệp tư nhân thương mại Kim Sơn; Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Sơn Long; Doanh nghiệp tư nhân vàng Kim Quy; Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Hoàng Nga; Doanh nghiệp tư nhân vàng Kim Giang; Doanh nghiệp tư nhân vàng Ngọc Bé; Doanh nghiệp tư nhân vàng Hồng Thuận; Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt Thu; Doanh nghiệp tư nhân vàng Hải Yến; Doanh nghiệp vàng bạc đá quý Kim Nga; Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thành Cúc; Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Hoàng Nga; Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Kim Mỹ Toàn; Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Ngọc Thiện; Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Thúy Hà.

Sở Khoa học & Công nghệ

 

18

Thanh tra tình hình tổ chức và hoạt động.

 

Văn phòng Công chứng Hải Vượng; Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Bộ; Văn phòng Luật sư Công Bằng

Sở Tư pháp

 

19

Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về Đo đạc và Bản đồ đối với các đơn vị được cấp phép.

 

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thành Tuấn; Viện quy hoạch xây dựng Quảng Bình; Công ty TNHH Đo đạc bản đồ và Xây dựng Phạm Gia; Công ty TNHH tư vấn khảo sát thiết kế Hoành Sơn; Công ty CP tư vấn dịch vụ Địa chính và Đo đạc Bản đồ Quảng Bình; Công ty TNHH Thúy Út; Công ty TNHH Đo đạc và Bản đồ Anh Quân; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Khang Phú; Công ty TNHH Kỹ thuật Đo đạc Quảng Bình; Công ty TNHH Đại Phương; Công ty TNHH dịch vụ thương mại Phú Quý; Công ty TNHH Đo đạc và tư vấn xây dựng Hòa Bình.

Sở Tài nguyên & Môi trường

 

20

Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về Khoáng sản, Môi trường đối với các đơn vị hoạt động sản xuất và khai thác khoáng sản

 

HTX SXDK DVVLXD Thống nhất; Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh khai thác cát sỏi Hợp Thành; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phước Lâm; Công ty TNHH Hương Hạnh - Đồng Trương, Đại Trạch; Công ty TNHH VLXD Kiến Giang - Thôn Thống Nhất, Mỹ Thủy, Lệ Thủy; Công ty TNHH thương mại gạch ngói tuynel Cầu Bốn; Công ty cổ phần đầu tư Hưng Bình;

Sở Tài nguyên & Môi trường

 

21

Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các đơn vị được giao đất, cho thuê đất

 

Công ty TNHH TBT; Doanh nghiệp tư nhân Gia Hân; Kho bạc Nhà nước; Công ty Cổ phần Địa ốc First Real; Công ty TNHH TM&DV Ngọc Thanh; Công ty TNHH Môi trường xanh Miền Trung; Công ty TNHH XDTH Thanh Tiến; Công ty Cổ phần Golden City, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới; Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Bảo Ninh; Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình.

Sở Tài nguyên & Môi trường

 

22

Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

 

Công ty TNHH Linfox Transport Quảng Bình; CN Xí nghiệp SXVLXD COSEVCO 12; Chi nhánh nhà máy Xi măng COSEVCO 11; Nhà máy tấm lợp Fibrocement COSEVCO; Tổng Công ty CP SXVL&XD Cosevco 1; Công ty TNHH Xây dựng và TMTH Trường Đạt; Công ty Cổ phần xi măng Sông Gianh; Công ty CP Vật liệu xây dựng Việt Nam; Công ty TNHH VLXD Xi Măng SCG Việt Nam; Công ty CP SCDB & XDTH II QB; Công ty TNHH Long Sơn Quảng Bình; Công ty CP COSEVCO 6; CN Công ty CP XM VICEM Hải Vân - NM XM Vạn Ninh; Chi nhánh Công ty TNHH Đầu Tư Du Thuyền - Sân GOLF FLC BISCOM tại tỉnh Quảng Bình; Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất vật liệu Quảng Bình; Công ty CP Việt Trung Quảng Bình; Công ty TNHH Minh Tuấn; Công ty Cổ Phần Thủy Sản Năm Sao; Công ty CP FOCOCEV Quảng Bình; Công ty Cổ phần TAMICO; Công Ty Cổ Phần Cảng Quảng Bình; Công ty TNHH TV XD Duy Thịnh; Công ty CP GLN Vùng Bắc Trung Bộ; Công ty TNHH XD Lâm Minh; Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam - Chi Nhánh Trại Giống Quảng Bình; Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thuận Thắng; CNTCTY CPDVKT Dầu khí Việt Nam Cảng DVDKTH Quảng Bình; Công ty TNHH Sông Gianh 5; Công ty TNHH TM Hùng Hồng; Công ty TNHH TM & DV Phước Linh: Công Ty TNHH Nguyên Lợi; Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hằng Dương; Công ty TNHH Ban Mai; Công ty TNHH Chế biến gỗ Quảng Bình; Công ty TNHH 1TV Đại Trường Phát; Công ty TNHH XD Trường Phước; Công ty TNHH SX&TM Tiến Dương; Công ty TNHH TM Tuấn Liễu; Công ty TNHH Nhân Trí Thành; Công ty TNHH NETIN; Công ty TNHH Công Nghệ Tuấn Dũng; Công ty TNHH Phát Triển Dự án Việt Nam; Công ty TNHH Trường Minh; Công ty CP Đầu tư địa ốc Thắng lợi Miền trung - CN Quảng Bình; Công ty TNHH Đầu tư và phát triển dự án SCOM; Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học Quảng Bình; Cty TNHH Thủy Phương; CN Tổng Cty may 10 - Cty CP XN may Hà Quảng; Công ty TNHH 1 TV Du lịch Trường Thịnh; Công ty TNHH TM Tổng hợp Tuấn Việt; Công ty TNHH TMTH Dương Anh; CN Công ty CP SUN TAXI tại Quảng Bình; Chi Nhánh III Công Ty TNHH Vương Thuận; CN Liên Hiệp HTX TM TP Hồ Chí Minh - Co.opMart Quảng Bình; Công ty CP Vận tải Phú Hoàng; Công ty TNHH MTV Trường Hải Quảng Bình; Công ty TNHH MTV Xây lắp Trường Thịnh; Công ty Cổ phần 483; CN Quảng Bình - Công ty CP Ô tô Trường Hải; Công ty TNHH Mai Linh Quảng Bình; Công Ty TNHH Thương Mại Hiếu Hằng; Công ty TNHH Công nghiệp New Asia; Công ty TNHH TM Ngọc Châu; Cty TNHH Thương mại và Gạch ngói Tuynel Cầu 4; Công Ty TNHH Phú Hải; Công Ty CP Tư vấn Xây Dựng Giao Thông Quảng Bình; Công ty CP DV Ô tô Quảng Bình; Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nhân Nghĩa; Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Phú Thịnh; Công ty CP KD dầu khí Quảng Bình; Công ty TNHH một thành viên BOT Trường Thịnh; Công Ty TNHH Nguyệt Phúc; Công ty TNHH tổng đại lý bảo hiểm An Phúc Thịnh; HTX Dịch vụ NN Đức Ninh; Công ty CP Vận Tải Ô Tô Quảng Bình; Công ty CP khoáng sản và XD Đồng Hới.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

 

II. CÔNG TÁC KIỂM TRA

TT

Nội dung kiểm tra

Thời kỳ kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; kiểm tra việc chấp hành các quy định về bốc xếp hàng hóa lên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ.

 

Công ty TNHH Vân Cộn; Doanh nghiệp tư nhân Quang Minh; Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO12; Cty TNHH Thế Thịnh 7; Xí nghiệp sản xuất VLXD Bình Lợi; Công ty TNHH Khai thác đá Công nghiệp 1; Công ty TNHH XD tổng hợp Thạch Ngọc; Công ty TNHH thương mại Toàn Phát; Chi nhánh Công ty TNHH KTKTXD Hoàng Gia; Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thanh Thiên.

Sở Giao thông vận tải

 

2

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

 

Kết luận thanh tra số 1068/KL-SGTVT ngày 14/5/2018; Kết luận thanh tra số 2441/KL-SGTVT ngày 28/9/2018; Kết luận kiểm tra số 2964/KL-SGTVT ngày 02/11/2018; Kết luận thanh tra số 1094/KL-SGTVT ngày 08/5/2019; Kết luận thanh tra số 1811/KL-SGTVT ngày 15/7/2019; Kết luận kiểm tra số 2793/KL-SGTVT ngày 16/10/2019 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải

 

3

Kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng.

 

Công ty TNHH Việt Hà; Công ty TNHH Dịch vụ Thắng Giang; Doanh nghiệp tư nhân Trường Thọ Quảng Bình.

Sở Xây dựng

 

4

Kiểm tra năng lực doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

 

Công ty TNHH Phát Hoàng Hải; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vĩnh Trung; Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường Thành; Công ty TNHH xây dựng Châu Giang; Công ty TNHH Phương Nam QB; Công ty TNHH TVXD TP 268; Công ty TNHH TVTK&XD Ngô Hoàng; Công ty TNHH XD&TV Thuận Phát; Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng; Công ty TNHH XDTH Phú Trường; Công ty TNHH XD&TM Hoài Thu; Công ty TNHH XD&DV Giang Sơn; Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hoàng Trang; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Thanh Hà; Công ty TNHH Bình Phương; Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Quảng Bình; Công ty TNHH Tổng hợp Khánh Ngọc; Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Đại Dương; Công ty TNHH tổng hợp Nguyên Đức; Công ty TNHH XD&DVTM Ngọc Anh; Công ty TNHH XDTM Trường Thắng; Công ty TNHH Xây dựng Thảo Trung; Công ty TNHH Xây dựng Minh Quân; Công ty TNHH XDTH Bình Phú; Công ty TNHH TV&XD FaCo; Công ty TNHH XDTH Thành Trung; Công ty TNHH Hùng Dương; Công ty TNHH XDTH Linh Lân; Công ty TNHH Hoàng Phúc; Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Thùy Dương; Công ty TNHH Xây dựng Phú Tài; Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Xuân Thắng.

Sở Xây dựng

 

5

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các đơn vị được giao đất, cho thuê đất

 

Đoàn kinh tế Quốc phòng 79- Binh đoàn 15; Công ty Cổ phần Việt Thiên Bình; Công ty TNHH Hoàn Cầu II; Công ty Cổ phần Tập đoàn Linh Thành; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hoàng Gia Phát; Công ty TNHH Xây dựng Thành An; Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Cát Biển Quảng Bình; Công ty Cổ phần Delta; Công ty CP Đông Dương Miền Trung; Công ty PVC Trường Sơn.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

6

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh

 

Công ty CP Kinh doanh vật liệu xây dựng Nguyên Anh 1; Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam; Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hải Cường; Tập đoàn VinGroup - Công ty Cổ phần; Công ty Cổ phần kính Sơn Kim; Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Phát; Công ty TNHH Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh; Công ty thủy điện Hố Bốn; Công ty TNHH Liễu Lựu; Công ty TNHH XDVL Liên Hương; Công ty TNHH Khánh Sơn; Công ty TNHH phát triển lâm nghiệp Ba Tâm; Công ty TNHH VTTM Hòa Phát; Công ty TNHH SXVL và XD Gia Thịnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

7

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên, môi trường Biển và Hải Đảo của các tổ chức

 

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Phước Thịnh; Công ty Cổ phần Kho Cảng Xăng Dầu Nhật Minh; Ban quản lý Cảng cá Quảng Bình.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

8

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

 

Công ty TNHH Gia Linh; Công ty TNHH xăng dầu &TM Đức Lợi; Công ty TNHH TMDV Vận tải Hoàng Uyên; Công ty TNHH Minh Chiến; Công ty TNHH xăng dầu Hải Ngân; Doanh nghiệp tư nhân thương mại Quân Bình; Công ty TNHH TMTH Hữu Hoàng; Công ty TNHH thương mại Quy Hương; Doanh nghiệp xăng dầu Thanh Châu; Doanh nghiệp tư nhân TM&DV Khoáng Vinh; Công ty TNHH TMTH Việt Dung; Công ty TNHH TMTH Ngọc Linh; Cửa hàng xăng dầu Ngọc Nhận; Cửa hàng xăng dầu Lập Ngân; Công ty TNHH xăng dầu Thành Công; Công ty TNHH thương mại Thắng Lợi; Công ty TNHH xăng dầu và TM Văn Tường; Doanh nghiệp tư nhân Cường Thịnh; Công ty TNHH thương mại xăng dầu Hiếu Thành; Doanh nghiệp tư nhân Kim Anh.

Sở Khoa học và Công nghệ

 

9

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sau công bố hợp chuẩn

 

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Green Home

Sở Khoa học và Công nghệ

 

10

Kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động trong “Tháng an toàn, vệ sinh lao động”

 

HTX sản xuất VLXD Thuận Tiến; Công ty TNHH Đại Tiến Phát; Công ty CP sản xuất VLXD Nguyên Anh; Công ty Cổ phần nước Khoáng Bang.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

11

Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động

 

Công ty TNHH Hà Thọ; Công ty TNHH Xăng dầu số 1 Bố Trạch; Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình; Công ty TNHH MTV Xi măng Sông Gianh; Công ty Cp Du Lịch Quảng Bình; Công ty TNHH Thương Mại Dũng Loan; Công ty TNHH Vận tải Thương mại Lê Nam.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

12

Kiểm tra hiện thực hiện các quy định về pháp luật BHXH

 

Công Ty TNHH Tư vấn Xây Dựng Trường Sơn; Công ty TNHH TM&DV Trường Xuân; Công ty TNHH Tân Hưng Thịnh; Cty TNHH TM & DV Phong Phú; Công ty CP Tập Đoàn Đầu tư Trường Sơn; Trung tâm ngoại ngữ Asem Link; Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn; CN Công ty TNHH TM XD TH Hoàng Văn tại Quảng Bình; Công ty TNHH TV & ĐT Hoàng Gia.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

13

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu

 

Công ty TNHH TM và Xăng dầu Hải Lưu; Công ty TNHH TM&XD Ngọc Lan; DNTN Phú Thịnh; Công ty TNHH Võ Tâm An; DNTN Mạnh Hùng; Công ty TNHH Châu Lài; Công ty TNHH KDXD Cường Thịnh; Công ty TNHH TMDV Đức Sơn; DNTN Sinh Vân; Công ty TNHH Lượng Hùng; Công ty TNHH XD Hồng Diện; Công ty TNHH Ngọc Tâm; Công ty TNHH Xăng dầu Kha Hoa; Công ty TNHH TMXD Phương Thảo; DNTN TMTH Xuân Quyết; Công ty TNHH TM Hồng Công; DNTN Thành Thạo.

Sở Công Thương

 

14

Kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

DNTN Vàng bạc Thắm Chín; Công ty TNHH XD - TM Hoàng Mai.

Sở Công Thương

 

15

Kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn điện

 

Công ty TNHH Hoàng Long; Công ty TNHH TV&XD Điện Đức Trung.

Sở Công Thương

 

16

Kiểm tra chấp hành pháp luật chuyên ngành về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 

Mobifone Quảng Bình.

Sở Công Thương

 

17

Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh thuốc, mỹ phẩm

 

Chi nhánh dược Minh Hóa; Chi nhánh dược Tuyên Hóa; Chi nhánh dược Ba Đồn; Chi nhánh dược Bố Trạch; Chi nhánh dược Đồng Hới; Chi nhánh dược Quảng Ninh; Chi nhánh dược Lệ Thủy; Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Ngọc Hà; Công ty cổ phần thương mại Dược phẩm Nhật Lệ; Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Thành Nguyên-TPC; Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Phương Anh; Công ty TNHH Dược phẩm QH PHARMA; Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Thái Hòa.

Sở Y tế

 

18

Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động

 

- Văn phòng Luật sư: Minh Giang; Hướng Dương;

- Công ty Luật TNHH MTV Đoàn gia Miền Trung.

Sở Tư pháp

 

19

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh (karaoke)

 

Công ty TNHH TMDV Tân Trường Sơn; Công ty TNHH Thúy Nguyệt; Khách sạn Mường Thanh- Holiday; Mường Thanh Luxury - Nhật Lệ (thuộc CTXD số 1 Điện Biên).

Sở Văn hóa và Thể thao

 

20

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh (quảng cáo)

 

Công ty QC Mỹ Thành; Công ty TNHH&TM Quảng cáo Đức Vĩnh; Công ty CPTV Quảng cáo số 1 Quảng Bình; Công ty TNHH MT Quảng cáo Kỳ Sơn.

Sở Văn hóa và Thể thao

 

21

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động dịch vụ thể dục thể thao.

 

Công ty TNHH TMDV Song Thành; FLC Quảng Bình (Sân Golf FLC Quảng Bình golf links).

Sở Văn hóa và Thể thao

 

22

Kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh

 

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hưng Khang; Công ty TNHH Bất động sản Quảng Bình; Công ty Cổ phần và Du lịch Phù Sa Đò; Công ty Cổ phần Bùn khoáng Sinh thái Quảng Bình; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng The Sang; Công ty TNHH Đầu tư IGS; Công ty TNHH Đầu tư Phú Hưng Land; Công ty TNHH Đầu tư Khải Tín; Công ty Cổ phần LEGEND RIVER; Công ty Cổ phần Du lịch và Năng lượng xanh Quảng Bình; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HADALAND Quảng Bình; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CC1 - Quảng Bình; Công ty Cổ phần Đức Trí Tín Quảng Bình; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng VICS Quảng Bình; Công ty Cổ phần Gỗ MDF TTD Quảng Bình; Công ty Cổ phần Đầu tư VBS GROUP; Công ty Cổ phần AMA GROUP; Công ty Cổ phần MDF Quảng Bình; Công ty Cổ phần Điện Mặt trời Lệ Thủy.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

23

Kiểm tra dự án đầu tư của các nhà đầu tư

 

Trạm dừng nghỉ miền trung, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Gia Linh; Điểm du lịch sinh thái Tứ Lộc, Công ty TNHH K.O.I Quảng Bình; Cơ Sở thu mua và bảo quản nông sản Hùng Thịnh Vượng, Doanh nghiệp tư nhân Thương mại & Dịch vụ Hùng Thịnh Vượng; Khu Resort Golden City, Công ty Cổ phần GOLDEN CITY; Xây dựng khu dịch vụ nghỉ dưỡng Lèn Chùa, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huyền Hậu; Khai thác mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường, Công ty TNHH xây dựng Tứ Quý; Khu vui chơi nghỉ dưỡng tắm bùn, Công ty Cổ phần đầu tư Suối Hoa; Khu nghỉ dưỡng sinh thái Phong Nha Xanh, Công ty Cổ phần Phong Nha Kẻ Bàng DISCOVERY; Khu du lịch sinh thái Phong Nha Retreat, Công ty TNHH Thảo Li Quảng Bình; Bến bãi tập kết, kinh doanh VLXD, Công ty TNHH Trần Quế Chi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

24

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, lắp đặt và chỉnh trang cáp thông tin

 

Viettel Quảng Bình; Công ty Cổ phần Viễn thông FPT- Chi nhánh Quảng Bình.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

25

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng, quản lý, sử dụng trạm thu phát sóng thông tin di động

 

Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc-Tổng công ty viễn thông MobiFone; Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile tại Đà Nẵng.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

26

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động phát hành

 

Công ty TNHH Sách - Văn hóa Thời Đại; Công ty Cổ phần sách thiết bị giáo dục Quảng Bình; Công ty TNHH Tân Minh - Nhà sách Trẻ; Nhà sách Fahasa, chi nhánh Quảng Bình; Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trường Thành; Công ty TNHH Đức Việt.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

27

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lưu trú.

 

Khách sạn Công đoàn Nhật Lệ; Nhà khách Xổ số; Khách sạn Hoàng Đạt; Nhà nghỉ Đại An; Khách sạn Huy Hoàng; Nhà nghỉ Xu Đô; Khách sạn Tuấn Anh; Nhà nghỉ Côi Nghĩa; Khách sạn Phi Hùng; Phong nha ecomountant farmstay; Khách sạn Gia Nguyễn; Khách sạn Riverside; Khách sạn Mimosa; Khách sạn Hữu Nghị; Khách sạn Anh Dương (sunshine); Khách sạn Hà Nội; Khách sạn Ban Mai; Khách sạn Windy; Khách sạn Hưng Thịnh; Khách sạn SIC; Khách sạn Ngọc Toàn; Khách sạn Green; Khách sạn Hằng Nga1; Khách sạn Hải Âu 1; Khách sạn Hang Én; Khách sạn Lavender; Khu Du lịch Sao Biển, Công ty TNHH Linh Phước An.

Sở Du lịch

 

28

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành; hoạt động hướng dẫn viên du lịch.

 

Công ty TNHH Du lịch và tư vấn Phong Nha Việt; Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Quảng Bình; Công ty TNHH TM & DL Thiên Đường; Công ty TNHH Du lịch Đường sắt Quảng Bình; Công ty TNHH Du lịch Thám hiểm Phong Nha; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Linh Hưng; Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Đại Mộc; Công ty TNHH Dịch vụ lữ hành Phong Nha Tourist; Công ty TNHH Du lịch Suối Bang Travel; Công ty TNHH Du lịch Quảng Bình Magic Nature; Công ty Cổ Phần A2Z; Công ty TNHH du lịch quốc tế Sông Son; Công ty TNHH Neverland.

Sở Du lịch

 

29

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường

 

Xí nghiệp may xuất khẩu Hà Quảng - Công ty CP Xí nghiệp May Hà Quảng; Nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu Quảng Phú- Công ty TNHH Thanh Thành Đạt; Cảng Hòn la- Chi nhánh PTSC Quảng Bình; Phát triển hệ thống Logistics KKTCK Cha Lo- Công ty TNHH Linfox transprot Quảng Bình.

Ban Quản lý Khu kinh tế

 

30

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, lao động

 

Nhà máy chế biến gỗ công nghiệp Trường Thành-Công ty TNHH XNK Công nghiệp Trường Thành; Nhà máy gạch Tuynel Đồng Tâm- Công ty CP SXVLXD Đồng Tâm; Nhà máy sản xuất BiChotan- Công ty CP Tân Hoàn Cầu; Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm Nguyên Anh- Công ty CPSXVLXD Nguyên Anh II; Nhà máy sản xuất than chuông- Công ty TNHH Tổng hợp Tường Minh; Nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn - Công ty TNHH Bê tông Phan Vũ Quảng Bình.

Ban Quản lý Khu kinh tế

 

31

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, lao động, đầu tư, phòng cháy chữa cháy

 

Trạm dừng nghỉ kết hợp cửa hàng xăng dầu ngã 3 Khe Ve - Công ty TNHH Lập Ngân

Ban Quản lý Khu kinh tế

 

32

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, lao động, đầu tư, xây dựng, phòng cháy chữa cháy

 

Nhà máy may Quảng Bình- Tập đoàn dệt may Việt Nam; Nhà máy sản xuất đất đèn và các sản phẩm khí công nghiệp- Công ty CP đầu tư phát triển Hoàn Nguyên;

Ban Quản lý Khu kinh tế

 

33

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, đầu tư

 

Nhà máy chế tạo thiết bị CN bồn áp lực XD và lắp đặt tiền chế công trình công nghiệp- Công ty TNHHMTVXDTM và XNK Trường Hồng; Trung tâm Thương mại Anh Pháp Việt- Cty TNHH MTV Anh Pháp Việt

Ban Quản lý Khu kinh tế

 

III. Phối hợp để tránh chồng chéo trong kiểm tra doanh nghiệp, cụ thể:

STT

Đối tượng kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Trường Trung cấp nghề Bình Minh

- Sở Giao thông vận tải

Nội dung: Thanh tra công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

2

Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Minh Huy

- Sở Giao thông vận tải

Nội dung: Thanh tra điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

- Sở Khoa học và Công nghệ

Nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong sử dụng phương tiện đo Taximet

3

Công ty CP Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu

- Sở Giao thông vận tải

Nội dung: Thanh tra điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

4

Công ty TNHH TM Ngọc Phương

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Giao thông vận tải

Nội dung: Thanh tra điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

5

Công ty phân bón Sông Gianh

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh

6

Công ty TNHH Diển Hồng

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

7

Công ty TNHH Buntaphan Quảng Bình

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung: Thanh tra chuyên ngành của Chi cục Chăn nuôi và Thú y

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

8

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Quảng Bình

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về Đo đạc và Bản đồ đối với các đơn vị được cấp phép.

- Sở Công Thương

Nội dung: Kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn điện

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

9

Công ty Cổ phần COSEVCO Lê Hóa

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về Khoáng sản, Môi trường đối với các đơn vị hoạt động sản xuất và khai thác khoáng sản

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

10

Công ty cổ phần VLXD 1/5

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về Khoáng sản, Môi trường đối với các đơn vị hoạt động sản xuất và khai thác khoáng sản

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

11

Công ty TNHH Thương Mại Lê Dũng Linh

- Ban Quản lý Khu kinh tế

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, đầu tư

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về Khoáng sản, Môi trường đối với các đơn vị hoạt động sản xuất và khai thác khoáng sản

12

Công ty Cổ phần SXVL và XDTH Minh Sơn

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về Khoáng sản, Môi trường đối với các đơn vị hoạt động sản xuất và khai thác khoáng sản

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Nội dung: Kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động trong “Tháng an toàn, vệ sinh lao động”

13

Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng CIB

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về Khoáng sản, Môi trường đối với các đơn vị hoạt động sản xuất và khai thác khoáng sản

- Sở Giao thông vận tải

Nội dung: Kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; kiểm tra việc chấp hành các quy định về bốc xếp hàng hóa lên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ.

14

Công ty cổ phần gạch ngói Sông Chanh

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về Khoáng sản, Môi trường đối với các đơn vị hoạt động sản xuất và khai thác khoáng sản

- Ban Quản lý Khu kinh tế

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, lao động

15

Công ty Cổ phần Hoàng Hương

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về Khoáng sản, Môi trường đối với các đơn vị hoạt động sản xuất và khai thác khoáng sản

- Sở Xây dựng

Nội dung: Kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động

16

Công ty TNHH Trường Phiêm

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về Khoáng sản, Môi trường đối với các đơn vị hoạt động sản xuất và khai thác khoáng sản

17

Công ty xăng dầu Quảng Bình

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các đơn vị được giao đất, cho thuê đất

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Nội dung: Kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động trong “Tháng an toàn, vệ sinh lao động”

18

Công ty TNHH Trường Phú

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các đơn vị được giao đất, cho thuê đất

- Sở Xây dựng

Nội dung: Kiểm tra năng lực doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

19

Công ty TNHH Minh Trí

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các đơn vị được giao đất, cho thuê đất

20

Công Ty TNHH Vương Thuận

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh

- Sở Văn hóa và Thể thao

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động dịch vụ thể dục thể thao

21

Công ty TNHH Hùng Cường

- Sở Giao thông vận tải

Nội dung: Kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; kiểm tra việc chấp hành các quy định về bốc xếp hàng hóa lên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ.

- Sở Xây dựng

Nội dung: Kiểm tra năng lực doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

22

Công ty Cổ phần 207

- Sở Giao thông vận tải

Nội dung: Kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; kiểm tra việc chấp hành các quy định về bốc xếp hàng hóa lên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh

23

Công ty CT Cosevco 1.8

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Xây dựng

Nội dung: Kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng.

24

Công ty CH Gốm sứ và Xây dựng Cosevco

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Xây dựng

Nội dung: Kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng;

- Ban Quản lý Khu kinh tế

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, lao động, đầu tư, xây dựng, phòng cháy chữa cháy (Nhà máy gạch Sông Dinh).

25

Công ty cổ phần Đại Nguyên

- Sở Xây dựng

Nội dung: Kiểm tra năng lực doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các đơn vị được giao đất, cho thuê đất

26

Công ty TNHH TV XD Phát Sang

- Sở Xây dựng

Nội dung: Kiểm tra năng lực doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

- Sở Công Thương

Nội dung: Kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn điện

27

Công ty CP Tư vấn thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Ngôi Nhà Vàng Việt Nam

- Sở Công thương

Nội dung: Kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn điện

- Sở Xây dựng

Nội dung: Kiểm tra năng lực doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

28

Công ty TNHH Xây dựng Lương Ninh

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Xây dựng

Nội dung: Kiểm tra năng lực doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

29

Công ty Cổ phần khai thác và sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành - Quảng Bình

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các đơn vị được giao đất, cho thuê đất

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Nội dung: Kiểm tra hiện thực hiện các quy định về pháp luật BHXH

30

Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các đơn vị được giao đất, cho thuê đất

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Nội dung: Kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động trong “Tháng an toàn, vệ sinh lao động”

31

Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn

- Sở Công thương

Nội dung: Kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

- Ban Quản lý Khu kinh tế

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, đầu tư

32

Công ty Cổ phần thủy sản Sông Gianh Quảng Bình

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung: Thanh tra chuyên ngành của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh

33

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Thành

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh

34

Công ty TNHH Paradize Thiên đường

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh

- Sở Văn hóa và Thể thao

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh (kraoke)

35

Công ty TNHH Tân Bình

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh

36

Chi nhánh Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh

37

Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Thắng Lợi

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh

38

Công ty CP dệt may Huế - CN Quảng Bình

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh

39

Công ty CP SXVL và XDCT 405

- Sở Công thương

Nội dung: Kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh

- Sở Giao thông vận tải

Nội dung: Kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; kiểm tra việc chấp hành các quy định về bốc xếp hàng hóa lên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ.

40

Công ty Cổ phần Sơn Thành

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh

41

Công ty TNHH Huy Hoàng

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Nội dung: Kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động trong “Tháng an toàn, vệ sinh lao động”

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh

42

Công ty Cổ phần Toyota Quảng Bình

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động

43

Công ty CP Đầu tư phát triển COSEVCO

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Công thương

Nội dung: Kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

44

Viễn Thông Quảng Bình

- Sở Thông tin và Truyền thông

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, lắp đặt và chỉnh trang cáp thông tin

- Sở Công Thương

Nội dung: Kiểm tra chấp hành pháp luật chuyên ngành về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

45

Công ty cổ phần TM và Du lịch Vĩnh Hà

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Văn hóa và Thể thao

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động dịch vụ thể dục thể thao.

46

Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist - Chi nhánh Quảng Bình

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Sở Thông tin và Truyền thông

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, lắp đặt và chỉnh trang cáp thông tin

47

Công ty CP thương mại Bảo Đạt Thành - Chi nhánh nhà máy chế biến gỗ nguyên liệu Quảng Bình

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Ban Quản lý Khu kinh tế

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường

48

Công ty TNHH Dung Tin

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Ban Quản lý Khu kinh tế

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, lao động

49

Công ty TNHH S&D

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung: Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Ban Quản lý Khu kinh tế

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường

50

Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình.

- Sở Y tế

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh, chất lượng nước ăn, uống, sinh hoạt.

- Sở Công Thương

Nội dung: Kiểm tra chấp hành pháp luật chuyên ngành về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

51

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh

- Sở Văn hóa và Thể thao

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động dịch vụ thể dục thể thao.