Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2020

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương đảng (Khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các Nghị quyết của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với tinh thần chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí được phát hiện.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về tình hình tiêu cực, tham nhũng, lãnh phí xảy ra ở cơ quan, đơn vị mình.

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa II) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để chủ động phòng ngừa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng; quan tâm thu hồi tài sản tham nhũng.

II. NỘI DUNG

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo

Người đứng đầu cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bám sát chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại kế hoạch này, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, các giải pháp cụ thể, phù hợp để thực hiện; chú trọng công tác phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng và các cơ quan thông tin đại chúng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm với những nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng.

Tùy theo đặc điểm tình hình, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành và địa phương lựa chọn hình thức và đối tượng tuyên truyền cho phù hợp. Việc tuyên truyền phổ biến phải đảm bảo thực chất, có hiệu quả, tạo dư luận xã hội lên án hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan có kế hoạch tuyên truyền tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ về thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng cho cơ quan thanh tra cấp sở, cấp huyện; tập huấn về kỹ năng phát hiện tham nhũng trong hoạt động thanh tra. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông trên địa bàn xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai hiệu quả công tác tuyền thông về phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí; trong đó chú trọng nâng cao số lượng tin, bài về những kinh nghiệm hay, điển hình tốt, định hướng đúng đắn dư luận xã hội để thấy rõ những kết quả tích cực, cũng như những hạn chế, khó khăn, phức tạp của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khẳng định rõ quyết tâm của đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lên án mạnh mẽ những hành vi tiêu cực, tham nhũng; không để xảy ra tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác, làm giảm lòng tin của Nhân dân trong công tác đấu tranh chống tham nhũng.

Sở Giáo dục và đào tạo tiếp tục đảm bảo số lượng, chất lượng giáo dục nội dung phòng, chống tham nhũng trong chương trình giáo dục đào tạo, bồi dưỡng theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí bằng các biện pháp, hình thức phù hợp, thiết thực, đảm bảo hiệu quả; việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí cần gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), nhằm nâng cao ý thức tuân thủ quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức công vụ của người cán bộ, công chức, viên chức.

3. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải phóng phòng ngừa tham nhũng

3.1. Về công khai, minh bạch trong hoạt động

Các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

3.2. Việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành. Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Các địa phương, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo công khai, dân chủ và đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo cho cơ quan, đơn vị hoạt động hiệu quả. Hằng năm, các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về việc thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại đơn vị mình.

3.3. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác

Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quyết định số 129/2007/QĐ- TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hanh Quy chế văn hóa công sở; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm túc các quy định về việc tặng quà và nhận quà tặng; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm.

3.4. Về minh bạch tài sản, thu nhập

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện việc minh bạch tài sản, kiểm soát thu nhập theo đúng quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác kê khai, minh bạch tài sản, kiểm soát thu nhập trên địa bàn tỉnh.

3.5. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

Thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ.

Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước phải nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; cung cấp kịp thời các thông tin của người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt các quy chế dân chủ ở cơ sở, người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở.

3.6. Về cải cách hành chính

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác rà soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết kịp thời các công việc của dân, của doanh nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất, nơi làm việc, trang thiết bị của các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bảo đảm theo quy định, nhất là ở cấp xã; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính, đạo đức công vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.

4. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; tập trung vào các lĩnh vực, vấn đề được xã hội quan tâm.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra nội bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước; kiểm tra hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị; kiểm tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng quy định của pháp luật theo phương châm: Thượng tôn pháp luật; nói đi đối với làm và làm thực chất từ những việc nhỏ; khắc phục tình trạng nể nang, xử lý không nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận, khuyến khích phát hiện tham nhũng; kịp thời xử lý thông tin phản ánh, tố giác hành vi tham nhũng và chủ động phối hợp giải quyết kịp thời đơn tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ người tố cáo, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng vu khống, cản trở, gây khó khăn trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; kịp thời khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng người có thành tích phát hiện tham nhũng theo quy định.

5. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Lãnh đạo các địa phương, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân về thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Xem xét các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về các biện pháp nhằm phát hiện và phòng ngừa tham nhũng; xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp và người dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên yêu cầu; tạo điều kiện tốt cho công tác giám sát hoạt động đối với các cơ quan nhà nước và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; làm rõ và trả lời cho cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trong tháng 02/2020; Kế hoạch phải nêu rõ giải pháp cụ thể trong việc thực hiện từng nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn các tổ chức đoàn thể, đơn vị trực thuộc tuyên truyền, vận động sâu, rộng trong các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia, phát hiện và cung cấp thông tin về các hành vi tham nhũng; phối hợp các tổ chức đoàn thể giám sát việc thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của các cơ quan, đơn vị.

3. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có nội dung cần sửa đổi, bổ sung; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời kiến nghị, đề xuất bằng văn bản gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy;
- UB MTTQ tỉnh, các đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, đoàn đBQH, đoàn đBHĐND tỉnh;
- VKSND tỉnh, T ND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: CV, TT THCB;
- Lưu: VT, NC (HTMĐ)

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng