Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/KH-UBND

Sơn La, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 04.02/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 01.5.2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy nhằm phòng ngừa và từng bước đẩy lùi tham nhũng.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tiếp tục lãnh đạo thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, lãng phí; bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện một cách hiệu quả, phù hợp và thiết thực.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, trong đó xác định phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục triển khai, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền quy định của pháp luật; các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ; Kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống tham nhũng; kịp thời tuyên truyền công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện công tác PCTN (chi tiết có Danh mục các văn bản tuyên truyền, phổ biến kèm theo).

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong công tác phòng, chống tham nhũng; xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên tại cơ quan, đơn vị mình. Nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

3. Nâng cao năng lực, phát huy tốt vai trò của các cơ quan tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết tố cáo có dấu hiệu, hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý của các cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền.

4. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/1/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, văn bản quy định về kê khai tài sản, thu nhập của Thanh tra Chính phủ. Thực hiện tốt việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

5. Nâng cao năng lực hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác PCTN; chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng. Tăng cường công tác thu hồi tài sản vi phạm do tham nhũng.

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: Quản lý ngân sách; đền bù giải phóng mặt bằng; quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản; cấp phép đầu tư, đầu tư xây dựng; tuyển dụng, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước. Qua thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, tổ chức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

7. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện vai trò phản biện, giám sát nhằm nâng cao ý thức trong đấu tranh PCTN; phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị có dấu hiệu tham nhũng; khuyến khích sự tham gia của nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng cơ chế khen thưởng và bảo vệ người tố cáo tham nhũng theo quy định.

8. Phát huy vai trò và trách nhiệm của cơ quan thông tin, báo chí phát thanh và truyền hình về công tác tuyên truyền. Tiếp tục xây dựng chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

Lưu ý: Ngoài các nội dung chung nêu trên, đề nghị các đơn vị rà soát các nội dung hoạt động cụ thể được giao trong Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 5/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai "Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn tỉnh để bổ sung vào kế hoạch của đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành của tỉnh

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 để triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Trong đó, cần tập trung các giải pháp thực hiện cụ thể như: Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, công khai việc thu, chi tài chính, mua sắm tài sản công, kê khai minh bạch tài sản cá nhân; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, chi tiêu ở cơ quan và việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức...

- Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về PCTN; đưa tin rộng rãi hoạt động lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác PCTN; nêu gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong PCTN.

- Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trường Chính trị tỉnh, đại học Tây Bắc và các trường Cao đẳng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo; báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng thực hiện kiểm tra, thanh tra công vụ; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

- Sở Tài chính tham mưu với UBND tỉnh trong việc: Nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020; Bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Văn phòng UBND tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh: Xây dựng quy chế phối hợp về công tác PCTN với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Tiếp thu đối với các kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

- Thanh tra tỉnh:

+ Thanh tra, kiểm tra đối với một số cơ quan, tổ chức, đơn vị về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN.

+ Tham mưu và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi không thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

+ Tham mưu theo dõi đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này và tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác PCTN năm 2020 để triển khai thực hiện, trong đó: Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong PCTN; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCTN. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN ở cơ sở.

- Đối với UBND thành phố: Thực hiện sơ kết kế hoạch tuyên truyền điểm Luật PCTN trên địa bàn theo kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 5/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai "Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, góp phần thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh./.

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục IV - Thanh tra Chính phủ;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, SN50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT, CHỈ ĐẠO VỀ PCTN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN - NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh Sơn La)

I. Các quy định pháp luật

1. Luật phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; Luật tố cáo ngày 12/6/2018.

2. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

3. Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

4. Quyết định số 03/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội Vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

5. Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

6. Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Thanh tra Chính phủ, quy định về quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.

7. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

8. Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

9. Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

10. Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

11. Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.

12. Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

13. Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

14. Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

15. Các quy định của Bộ luật Hình sự 2015 liên quan đến các tội phạm về tham nhũng.

16. Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

17. Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03.01.2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

18. Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07.12.2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

19. Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25.10.2018 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên.

20. Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09.11.2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

21. Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10.01.2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

22. Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18.02.2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân.

23. Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

24. Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03.02.2017 của Ban Chấp hành Trung ương về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.

II. Các văn bản chỉ đạo

Các Văn bản chỉ đạo điều hành của Thanh tra Chính phủ, cấp ủy, chính quyền về công tác phòng, chống tham nhũng.

1. Kế hoạch số 1626/KH-TTCP ngày 28/6/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

2. Kế hoạch 136-KH/TU ngày 02.5.2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35-CT/W của Bộ chính trị.

3. Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 04.02.2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

4. Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 17.11.2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thanh tra vụ việc; phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

5. Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 01.12.2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Quy định trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

6. Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 01.5.2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

7. Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25/5/2017, số 125/KH-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

8. Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh v/v Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

9. Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 5/7/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

10. Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 05/9/2019 triển khai đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh.

11. Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ với doanh nghiệp, công dân.

12. Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ.