Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/KH-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 126/NQ-CP NGÀY 29/11/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng. Củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh;

- Khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, trên tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tập trung thực hiện các giải pháp về hoàn thiện thể chế, trọng tâm là những lĩnh vực còn trì trệ, mở rộng các biện pháp phòng ngừa; nâng cao chất lượng thực thi công vụ; hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

- Các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị mình, nội dung kế hoạch phải phù hợp với Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ; các chương trình hành động khác của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chủ yếu trong công tác phòng, chống tham nhũng

1.1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Các sở, ngành, địa phương phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN. Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

- Thực hiện tốt quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tăng cường vai trò của xã hội trong việc theo dõi, đo lường, đánh giá tình hình tham nhũng nhằm bảo đảm khách quan, qua đó gây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác PCTN của Nhà nước.

- Thực hiện nghiêm việc xử lý người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí theo hướng: Nếu người đứng đầu làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thì được biểu dương, khen thưởng; nếu để xảy ra tham nhũng nhưng kịp thời tự xử lý theo quy định và khắc phục hậu quả, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì chỉ xử lý người có hành vi tham nhũng, không xử lý về trách nhiệm người đứng đầu; nếu để xảy ra tham nhũng nhưng phát hiện không kịp thời, để xảy ra hậu quả hoặc không tự phát hiện mà do các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý thì phải chịu trách nhiệm và tùy theo mức độ, hậu quả mà xử lý theo quy định của pháp luật.

- Hàng năm, việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phải được đánh giá cả tiêu chí hiệu quả công tác PCTN trong tổ chức, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN với phương châm: Cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

1.2. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ

- Rà soát, hoàn thiện việc phân công, phân cấp, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân để khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức; việc thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp; những việc cán bộ, công chức không được làm; trách nhiệm giải trình, minh bạch tài sản, thu nhập.

- Thực hiện nghiêm các quy định trong việc xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng gây nhiều dư luận. Khắc phục những hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện hiệu quả chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương; không bố trí, đề bạt, bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ.

- Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đồng bộ với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

1.3. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

- Thực hiện nghiêm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập nhằm kiểm soát biến động tài sản; cơ quan có thẩm quyền chủ động tiến hành xác minh tài sản, thu nhập, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hướng làm rõ loại thông tin phải chủ động công bố, công khai; phương thức, phạm vi, thời gian công bố, công khai; mở rộng nội dung thông tin cung cấp theo yêu cầu nhằm tăng cường tính tự giác theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.

- Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt để phát hiện các hành vi trốn thuế, rửa tiền, tham nhũng....

- Đảm bảo thực hiện việc quyền tiếp cận thông tin, về bảo vệ bí mật nhà nước; kiểm soát việc thực thi quyền lực trong các hoạt động quản lý nhà nước...theo quy định.

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, tránh tình trạng chỉ thực hiện đối với cơ quan hành chính nhà nước và những quyết định, hành vi có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; xử lý nghiêm các vi phạm về giải trình theo quy định của pháp luật.

1.4. Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng,

- Các sở, ngành chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; quản lý thị trường tài chính, ngân hàng; cấp phép đầu tư; đầu tư xây dựng cơ bản; giáo dục, y tế..., trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Các cấp, các ngành liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện các Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 như: Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2017; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015; nghiên cứu, tập trung hướng dẫn nội dung về việc áp dụng các quy định pháp luật, đặc biệt đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng.

- Tham gia xây dựng sửa đổi toàn diện Luật PCTN theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ qua đó tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng.

- Tham gia xây dựng sửa đổi Luật thanh tra; chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra; phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong quy định về quản lý cán bộ, đảng viên có liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh dấu hiệu sai phạm về kinh tế.

1.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng

- Thực hiện tốt các quy định về giải quyết tố cáo, thông tin phản ảnh về tham nhũng, đặc biệt là tố cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ người tố cáo, bảo vệ người làm chứng trong tố giác và phát hiện tham nhũng.

- Tăng cường, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác cán bộ...; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh gây thất thoát, thua lỗ lớn và bức xúc trong xã hội.

- Tiến hành thanh tra, kiểm tra, điều tra và kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan đến các dự án thua lỗ, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Áp dụng kịp thời các biện pháp kê biên, phong tỏa, tạm giữ tài sản, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

- Tập trung xác minh, điều tra làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham nhũng. Những vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra các cấp với các cơ quan điều tra tố tụng trong điều tra, hướng dẫn điều tra xử lý các vụ án nói chung, vụ án kinh tế, tham nhũng nói riêng hạn chế thấp nhất trường hợp điều tra bổ sung, điều tra lại giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; xác định rõ ràng trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng. Xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

- Nâng cao hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đối với hoạt động PCTN ở địa phương, trước hết là giám sát hoạt động của các cơ quan có chức năng PCTN.

- Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về PCTN, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử.

1.6. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội

- Đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thanh tra nhân dân, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và nhân dân trong việc nâng cao hiểu biết nhận thức, phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng như: Giáo dục, đào tạo về liêm chính; khuyến khích cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành, thực hiện các chuẩn mực về liêm chính; tham gia các cam kết, sáng kiến về liêm chính và PCTN...

- Tích cực phát huy vai trò của báo chí trong phát hiện tham nhũng; gắn với trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng để phục vụ việc xem xét, xử lý vụ việc tham nhũng mà báo chí đã phát hiện, đăng tải, đồng thời bảo đảm cơ chế bảo vệ nguồn tin, bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN và đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhũng nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng; gắn với việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng tạo dư luận xã hội lên án hành vi tiêu cực, tham nhũng.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN; kết quả công tác PCTN nhất là những thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm.

2. Nhiệm vụ cụ thể

Các nhiệm vụ cụ thể trong công tác PCTN nhằm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Đồng thời cũng là các nhiệm vụ cụ thể thực hiện giai đoạn thứ ba Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Giai đoạn III thực hiện Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được thực hiện theo Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện kế hoạch số 51-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nội dung các nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm tổ chức thực hiện và yêu cầu về thời hạn hoàn thành nêu tại Phụ lục kèm theo.

III. KINH PHÍ

1. Ủy ban nhân dân các cấp bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện Chương trình trong dự toán ngân sách địa phương hằng năm, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp theo quy định của Luật ngân sách nhà nước;

2. Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm bố trí từ nguồn kinh phí tự chủ để triển khai, thực hiện kế hoạch; các doanh nghiệp nhà nước bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch, được hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng, chống tham nhũng, luôn xác định phòng, chống tham nhũng, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu, mạnh dạn phê bình, tự phê bình và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

2. Các sở, ngành, đơn vị, UBND huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ trong kế hoạch có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện, chỉ đạo, phân công một đơn vị làm đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của địa phương, đơn vị;

- Thường xuyên cập nhật, kịp thời đăng tải quy định pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết, của cấp ủy, chính quyền các cấp, thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị trên địa bàn tình trên trang (cổng) thông tin điện tử (mục phòng, chống tham nhũng) của Ủy ban nhân dân tỉnh và của các địa phương, đơn vị.

- Báo cáo kết quả thực hiện theo các kỳ thống kê hàng quý, hàng năm với Ủy ban nhân dân tỉnh (vào ngày 15 của tháng cuối quý và ngày 15/12), đồng thời gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh để tổng hợp; Báo cáo phải thể hiện được những biện pháp đã triển khai thực hiện và kết quả đạt được; kết quả xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả (nếu có); công khai báo cáo theo quy định của pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị, địa phương để xây dựng nội dung, kế hoạch và thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về phòng, chống tham nhũng.

4. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương, cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, thường xuyên báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả kế hoạch. Cuối năm 2020 tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch và xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn tiếp theo.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Nâng cao việc giáo dục, đào tạo về liêm chính và thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 10/2013/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch; trong quá trình tổ chức thực hiện cần bổ sung các nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch chủ động đề xuất với UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy Ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Các sở, ngành; UBND huyện, thành phố;
- Trung CNTT tỉnh;
- Lưu: VT, SN60b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh)

STT

Cơ quan thực hiện

Nội dung hoạt động cụ thể

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Thời điểm hoàn thành

I

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp

1

Sở Tư pháp

Tham gia xây dựng Luật ban hành quyết định hành chính

Văn bản

Bộ Tư pháp

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIV

2

Sở Nội vụ

Tham gia xây dựng Luật thi đua khen thưởng (sửa đổi)

Văn bản

Bộ Nội vụ

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIV

3

Sở Nội vụ

Tham gia xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật PCTN (sửa đổi) về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

Văn bản

Bộ Nội vụ

12/2018

II

Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định công tác tổ chức, cán bộ

1

Sở Lao động - TB&XH

Tham gia xây dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Văn bản

Bộ LĐ-TB&XH

2019

2

Sở Nội vụ

Tnam gia xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Văn bản

Bộ Nội vụ

tháng 7/2018

3

Sở Tài chính

Tham gia xây dựng Sửa đổi Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng

Văn bản

Bộ Tài chính

tháng 6/2019

4

Thanh tra tỉnh

Tham gia xây dựng Sửa đổi Nghị định số 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Văn bản

Thanh tra Chính phủ

tháng 6/2019

III

Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

 

1

Thanh tra tỉnh

Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản đối với các sở, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản

Kế hoạch

Thanh tra Chính phủ

Hàng năm

2

Thanh tra tỉnh

Tham gia xây dựng đề án cơ sở khoa học xây dựng Hệ thống dữ liệu chung về kê khai tài sản, thu nhập

Văn bản

Thanh tra Chính phủ

tháng 12/2018

3

Thanh tra tỉnh

Tham gia xây dựng đề án: Hệ thống dữ liệu chung về kê khai tài sản, thu nhập

Văn bản

Thanh tra Chính phủ

tháng 12/2019

4

Thanh tra tỉnh

Tham gia xây dựng đề án: Đề xuất mô hình cơ quan quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Văn bản

Thanh tra Chính phủ

tháng 12/2018

5

Thanh tra tỉnh

Tham gia Sửa đổi Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Văn bản

Thanh tra Chính phủ

tháng 6/2019

6

Sở Tư pháp

Tham gia xây dựng đề án: Xử lý và thu hồi tài sản tăng thêm không giải trình được nguồn gốc; hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp

Văn bản

Bộ Tư pháp

tháng 7/2018

7

Sở Tài chính

Tham gia xây dựng Nghị định số 106/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị vũ trang nhân dân

Văn bản

Bộ Tài chính

tháng 7/2018

IV

Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng

1

Sở Tài chính

Tham gia xây dựng Luật chứng khoán (sửa đổi)

Văn bản

Bộ Tài chính

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIV

2

Sở Xây dựng

Tham gia xây dựng sửa đổi Nghị quyết số 23/NQ-UBTVQH11 quy định về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

Văn bản

Bộ Xây dựng

tháng 7/2018

3

Sờ Xây dựng

Tham gia sửa đổi Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTPQH11 quy định về giải quyết một số trường hợp cụ thể về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

Văn bản

Bộ Xây dựng

tháng 7/2018

4

Sở Công Thương

Tham gia sửa đổi Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện

Văn bản

Bộ Công Thương

tháng 7/2018

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham gia ý kiến sửa đổi Nghị định số 210/2013/NĐ-CP quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Văn bản

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

tháng 7/2018

30

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham gia ý kiến sửa đổi Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Văn bản

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

tháng 7/2018

7

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tham gia sửa đổi Nghị định số 27/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật thủy sản

Văn bản

Bộ Nông nghiệp và PTNT

tháng 7/2018

8

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tham gia sửa đổi Nghị định số 23/2006/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng

Văn bản

Bộ Nông nghiệp và PTNT

tháng 7/2018

9

Sở Tài chính

Tham gia sửa đổi Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

Văn bản

Bộ Tài chính

tháng 7/2018

10

Sở Tài chính

Tham gia xây dựng sửa đổi Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Văn bản

Bộ Tài chính

tháng 7/2018

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tham gia xây dựng sửa đổi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

Văn bản

Bộ Tài nguyên và Môi trường

tháng 7/2018

12

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tham gia xây dựng sửa đổi Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

Văn bản

Bộ Tài nguyên và Môi trường

tháng 7/2018

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tham gia xây dựng sửa đổi Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Văn bản

Bộ Tài nguyên và Môi trường

tháng 7/2018

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tham gia sửa đổi Nghị định số 104/2014/NĐ-CP quy định khung giá đất

Văn bản

Bộ Tài nguyên và Môi trường

tháng 7/2018

15

Sở Xây dựng

Tham gia sửa đổi Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Văn bản

Bộ Xây dựng

tháng 7/2018

16

Sở Xây dựng

Tham gia sửa đổi Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng

Văn bản

Bộ Xây dựng

tháng 7/2018

17

Sở Xây dựng

Tham gia ý kiến Sửa đổi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Văn bản

Bộ Xây dựng

tháng 7/2018

18

Sở Xây dựng

Tham gia sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Văn bản

Bộ Xây dựng

tháng 7/2018

19

Sở Tài chính

Tham gia sửa đổi Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg về cơ chế sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Văn bản

Bộ Tài chính

tháng 7/2018

20

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham gia ý kiến Ban hành mới thay thế Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

Văn bản

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

tháng 7/2018

21

Sở Nông nghiệp và Phát triển, nông thôn

Tham gia sửa đổi Nghị định số 135/2005/NĐ-CP về giao khoán đất rừng sản xuất, mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các công ty nông, lâm nghiệp

Văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển, nông thôn

tháng 7/2018

22

Sở Tư pháp

Tham gia sửa đổi Nghị định số 11/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Văn bản

Bộ Tư pháp

tháng 7/2018

23

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tham gia sửa đổi Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Văn bản

Bộ Tài nguyên và Môi trường

tháng 7/2018

24

Sở Xây dựng

Tham gia sửa đổi Nghị định số 180/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự đô thị

Văn bản

Bộ Xây dựng

tháng 7/2018

25

Sở Xây dựng

Tham gia sửa đổi Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Văn bản

Bộ Xây dựng

tháng 7/2018

26

Sở Xây dựng

Tham gia ý kiến Ban hành mới thay thế Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở

Văn bản

Bộ Xây dựng

tháng 7/2018

27

Sở Xây dựng

Tham gia ý kiến Ban hành mới thay thế Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Văn bản

Bộ Xây dựng

tháng 7/2018

28

Sở Khoa học và Công nghệ

Tham gia ý kiến Ban hành mới thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Văn bản

Bộ Khoa học và Công nghệ

tháng 5/2018

V

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng

1

Thanh tra tỉnh

Tham gia sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Văn bản

Thanh tra Chính phủ

tháng 12/2018

2

Thanh tra tỉnh

Tham gia sửa đổi Luật tố cáo sửa đổi

Văn bản

Thanh tra Chính phủ

tháng 7/2018

3

Thanh tra tỉnh

Tham gia sửa đổi Luật thanh tra sửa đổi

Văn bản

Thanh tra Chính phủ

Theo chương trình xây dựng luật QH khóa XIV

4

Sở Tư pháp

Tham gia đề án: Xử lý hình sự về hành vi làm giàu bất hợp pháp

Văn bản

Bộ Tư pháp

tháng 12/2018

5

Thanh tra tỉnh

Tham gia đề án: Đổi mới công tác đào tạo nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN

Văn bản

Thanh tra Chính phủ

tháng 12/2018

6

Sở Tư pháp

Tham gia đề án: tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp

Văn bản

Bộ Tư pháp

tháng 9/2018

7

Công an tỉnh

Tham gia sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BCA của Bộ Công an

Văn bản

Bộ Công an

tháng 7/2018

VI

Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội

2

Thanh tra tỉnh

Tham gia Điều tra xã hội học đối với người dân, cán bộ, công chức, doanh nghiệp về tình hình và công tác phòng, chống tham nhũng

Báo cáo

Theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ

Hằng năm

3

Sở Công Thương

Sơ kết Chương trình hành động thúc đẩy thực hiện liêm chính trong kinh doanh (Đề án 12); đề xuất những giải pháp, hoạt động tiếp theo

Báo cáo

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương

tháng 7/2018

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ sở GDĐT trên phạm vi toàn tỉnh.

Tài liệu giảng dạy về PCTN và đạo đức liêm chính

Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

tháng 7/2018

5

Thanh tra tỉnh

Tổng kết, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020

Báo cáo

Theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ

tháng 8/2021