Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 433/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHI TIẾT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 126/NQ-CP NGÀY 29/11/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 11/TTr-TTT ngày 07/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, TH, VX, HCTC, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 126/NQ-CP NGÀY 29/11/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số: 433/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020; Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X;

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 17/7/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 13-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021.

2. Yêu cầu

- Các biện pháp nêu trong kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phải khả thi, mang tính thực tế, tránh hình thức, đảm bảo tính đồng bộ;

- Triển khai, cụ thể hóa các quy định của Đảng về công tác PCTN gắn với việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

II. CÁC NHÓM NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là các đơn vị, địa phương) phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN. Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

- Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 17/7/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Kế hoạch số 13-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2021;

- Triển khai hiệu quả Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; Công văn số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019 của Thanh tra Chính phủ v/v triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 6614/KH-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2021”;

- Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. Xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong việc tổ chức theo dõi, đánh giá, công khai tình hình tham nhũng và kết quả PCTN; tăng cường vai trò của xã hội trong việc theo dõi, đo lường, đánh giá tình hình tham nhũng nhằm bảo đảm khách quan, qua đó gây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác PCTN của Nhà nước;

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc xử lý người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương để phòng ngừa tham nhũng;

- Hàng năm, việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phải được đánh giá cả tiêu chí hiệu quả công tác PCTN trong tổ chức, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN với phương châm: Cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

2. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; rà soát, bổ sung hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công chức, viên chức nhà nước;

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ. Tăng thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm, xác minh, kết luận khi có dấu hiệu tham nhũng;

- Thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng gây nhiều dư luận. Khắc phục những hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện hiệu quả chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương; không bố trí, đề bạt, bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực;

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 17/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt quy định về tặng quà và nhận quà tặng, xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức vi phạm;

- Kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đồng bộ với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TU ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

3. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

- Đẩy mạnh việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hướng phải chủ động công bố, công khai các loại thông tin phải công khai theo quy định pháp luật, đảm bảo đúng phương thức, phạm vi, thời gian công bố, công khai; tăng cường tính tự giác và có chế tài nghiêm khắc đối với các vi phạm;

- Các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản nhằm kiểm soát biến động tài sản, thu nhập của đối tượng có nghĩa vụ kê khai, phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng;

- Thực hiện tốt các quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc giám sát nhằm phát hiện các hành vi trốn thuế, rửa tiền, tham nhũng;

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả quy định của pháp luật về quyền tiếp cận thông tin, về bảo vệ bí mật nhà nước; về việc kiểm soát việc thực thi quyền lực trong các hoạt động quản lý nhà nước; thực hiện tốt trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị.

4. Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN

- Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; cấp phép đầu tư; đầu tư xây dựng cơ bản; giáo dục, y tế, tài chính,... trong quá trình rà soát nếu phát hiện những tồn tại, bất cập không thuộc thẩm quyền của mình thì phải kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Các cơ quan chuyên trách có chức năng PCTN (Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh) tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong toàn ngành, yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định pháp luật về PCTN trong quá trình thực thi công vụ và tham gia tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân;

- Thực hiện tốt các quy định về thu hồi tài sản tham nhũng; quy định về quản lý cán bộ có liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh các dấu hiệu sai phạm về kinh tế, tham nhũng, không để bỏ trốn, tẩu tán tài sản, thực hiện đồng bộ những quy định về thu hồi tài sản tham nhũng đối với các hành vi tham nhũng, các hành vi vi phạm Luật PCTN chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng

- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về giải quyết tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng, đặc biệt là tố cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng cơ chế hữu hiệu về bảo vệ người tố cáo, bảo vệ người làm chứng trong tố giác và phát hiện tham nhũng;

- Tiếp tục thực hiện cơ chế PCTN thông qua việc phát huy mạnh mẽ các công cụ giám sát, kiểm tra, thanh tra; áp dụng kịp thời các biện pháp kê biên, phong tỏa, tạm giữ tài sản, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án;

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trên tất cả các lĩnh vực, kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh gây thất thoát, thua lỗ lớn và bức xúc trong xã hội. Các kết luận thanh tra phải làm rõ nguyên nhân của sai phạm, thất thoát, chỉ ra được sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách dẫn đến thất thoát, thua lỗ; chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra; phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong quy định về quản lý cán bộ, đảng viên có liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh dấu hiệu sai phạm về kinh tế, tham nhũng, ngăn chặn tình trạng bỏ trốn, tẩu tán tài sản. Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra;

- Tập trung xác minh, điều tra làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; xác định rõ trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan. Những vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, điều tra và kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan đến các dự án lớn thua lỗ, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng. Xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng;

- Nâng cao hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đối với hoạt động PCTN ở địa phương, trước hết là giám sát hoạt động của các cơ quan có chức năng PCTN;

- Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về PCTN, phẩm chất chính trị, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử.

6. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội

- Tiếp tục đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, thanh tra nhân dân, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và nhân dân trong việc nâng cao hiểu biết nhận thức, phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng; khuyến khích các đơn vị, địa phương ban hành, thực hiện các chuẩn mực về liêm chính; tham gia các cam kết, sáng kiến về liêm chính và PCTN,...;

- Phát huy vai trò của báo chí trong phát hiện tham nhũng, gắn với trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng để phục vụ việc xem xét, xử lý vụ việc tham nhũng mà báo chí đã phát hiện, đăng tải, đồng thời bảo đảm cơ chế bảo vệ nguồn tin, bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN tại đơn vị theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ- TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 6614/KH-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam; trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau: Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, tranh, ảnh cổ động về đề tài PCTN, sáng tác, trình diễn tiểu phẩm nghệ thuật về PCTN, tuyên truyền viên giỏi về PCTN, hùng biện, thuyết trình về đề tài PCTN; tổ chức các hội nghị, cuộc gặp mặt biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính. Nội dung, hình thức phải phù hợp với từng đối tượng; gắn với việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN; kết quả công tác PCTN nhất là những thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm.

7. Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng

- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng;

- Xây dựng lực lượng chuyên trách chống tham nhũng đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có bản lĩnh chính trị nghề nghiệp và tư cách đạo đức tốt, không tham nhũng, tiêu cực.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch này tổ chức xây dựng kế hoạch PCTN năm 2020 đối với đơn vị, địa phương mình; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh.

2. Giao Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh.

3. Giao Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 theo Bộ chỉ số do Thanh tra Chính phủ ban hành; cập nhật các văn bản liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Tham mưu UBND tỉnh tổng kết, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 khi có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

4. Giao Sở Tư pháp thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; cấp phép đầu tư; đầu tư xây dựng cơ bản; giáo dục; y tế; tài chính để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan Báo chí, Phát thanh, Truyền hình tăng cường tuyên truyền đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, kết quả công tác PCTN nhất là những thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm. Hướng dẫn các cơ quan Báo chí, Phát thanh, Truyền hình thực hiện việc phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng để phục vụ việc xem xét, xử lý vụ việc tham nhũng mà báo chí đã phát hiện, đăng tải, đồng thời bảo đảm cơ chế bảo vệ nguồn tin, bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch năm 2020 để triển khai thực hiện, đồng thời phải tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

2. Các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch PCTN năm 2020 về UBND tỉnh theo các kỳ thống kê quý, 06 tháng, 09 tháng và năm trong báo cáo định kỳ về công tác PCTN; công khai báo cáo theo quy định của pháp luật, đồng thời gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị, địa phương chủ động đề xuất với UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện, thường xuyên báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch này.