Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/KH-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

Tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống, tham nhũng (PCTN), Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về “Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020” và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”, UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác PCTN năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiến tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN đã đề ra trong các kế hoạch của UBND tỉnh triển khai, thi hành Luật PCTN năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thúc đẩy thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2020.

b) Làm cơ sở để các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác PCTN năm 2020 phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là giải pháp quan trọng trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của các cấp, các ngành. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN phải đồng bộ, thường xuyên, kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó xác định phòng ngừa là chính; đồng thời chú trọng phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, công khai kết quả xử lý đối với những vụ việc, người có hành vi tham nhũng.

c) Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về PCTN.

d) Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; xử lý nghiêm các trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, kiểm tra, giám sát, để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân theo đúng Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021”.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ đề đã nêu trong Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh, trọng tâm là quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN, Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau khi Chính phủ ban hành và có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ) và những nội dung, chủ đề khác có liên quan phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Mục tiêu thực hiện đến cuối năm 2020 bảo đảm có 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và 100% cán bộ lãnh đạo, công nhân viên chức, người lao động tại các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chính sách, pháp luật về PCTN dưới các hình thức.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Chính trị tỉnh tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý theo Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh.

c) Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền kịp thời các chính sách, pháp luật về PCTN và việc phát hiện, xử lý những vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCTN, góp phần định hướng dư luận và động viên cán bộ, đảng viên Nhân dân tích cực tham gia vào việc phát hiện, tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng và giám sát việc xử lý các vụ việc tham nhũng.

d) Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các chính sách, pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân phải gắn với việc quán triệt thực hiện tốt Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền về PCTN.

2. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên quyết, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng ngừa tham nhũng

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên quyết, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã đề ra trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về PCTN, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp sau:

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và các quy định của pháp luật khác có liên quan, gắn với thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở nơi làm việc, thực hiện trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải bảo đảm tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc, nội dung, hình thức quy định; phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo đảm tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân tiếp cận các thông tin liên quan và giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm; tập trung trước hết vào các ngành, lĩnh vực nhạy cảm như: quản lý tài chính và ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng tài sản công; đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai, công tác tổ chức cán bộ; giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp...

b) Chỉ đạo thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với tình hình thực tiễn, làm cơ sở để thực hành tiết kiệm, PCTN, lãng phí trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế quản lý chỉ tiêu nội bộ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí tại các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, đi đôi với việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ để bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và kinh phí từ hoạt động sự nghiệp công, cung cấp dịch vụ hành chính công, kiên quyết yêu cầu bồi hoàn, thu hồi về cho Nhà nước những khoản chi lãng phí, sai chế độ, định mức tiêu chuẩn quy định; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm.

c) Chỉ đạo thực hiện thường xuyên các biện pháp kiểm soát, xử lý kịp thời các trường hợp xung đột lợi ích theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ; niêm yết công khai các quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan có thẩm quyền ban hành phù hợp với đặc thù hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với những người thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc của tổ chức và công dân nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo rà soát, nhận diện nguy cơ tham nhũng đối với từng vị trí việc làm theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hiệu quả.

d) Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi Chính phủ ban hành và có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

đ) Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nghiêm túc việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng đối với những vị trí công tác đã được quy định cụ thể trong danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương.

e) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân. Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của UBND tỉnh về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của tổ chức và công dân theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát các thủ tục hành chính; thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính, công vụ; thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, cải cách tài chính công, hạn chế thanh toán dùng tiền mặt, trả lương qua tài khoản đối với cán bộ, công chức, viên chức...

3. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN; xem xét, xử lý nghiêm trường hợp người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

a) Người đứng đầu các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở phải gương mẫu, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác PCTN, gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc định kỳ kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình trong công tác PCTN, lãng phí; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các quy định về công khai minh bạch, Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm khuyến khích và tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực tham gia phát hiện tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN.

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên phải xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, giám sát, kiểm tra để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

4. Chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 19/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và công tác kiểm tra, giám sát nội bộ.

b) Khi phát hiện hành vi tham nhũng phải xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ sang Cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, nhất thiết không để lại xem xét, xử lý hành chính, xử lý nội bộ; áp dụng kiên quyết các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản, tiền bạc của Nhà nước bị thất thu, thất thoát do tham nhũng gây ra; thực hiện nghiêm túc việc công khai kết quả xử lý nhằm phát huy tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa tham nhũng. Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện tốt Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”.

5. Tăng cường quản lý nhà nước, quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác PCTN

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác PCTN trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới; chỉ đạo thực hiện tốt việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng có liên quan; trước hết là giữa các ngành trong Khối nội chính; giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể, HĐND và đại biểu HĐND các cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN, tham gia, giám sát tình hình thi hành pháp luật về PCTN và xử lý những vụ việc tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN theo quy định. UBND các cấp thực hiện nghiêm túc việc báo cáo công khai công tác PCTN 6 tháng, năm tại các kỳ họp của HĐND, đồng thời thông báo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2020 của đơn vị mình, gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 28/02/2020; định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp.

2. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tình hình phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử những vụ việc, vụ án tham nhũng; việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giám sát việc thi hành pháp luật về PCTN và việc xử lý những vụ việc, người có hành vi tham nhũng cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

3. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác PCTN năm 2020 của các ngành, địa phương, đơn vị; giúp UBND tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2019 theo quy định của Luật PCTN và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; tổ chức tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2019 của người có chức vụ, quyền hạn theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, giúp UBND tỉnh tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo công tác PCTN trên địa bàn tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các cơ quan trung ương theo quy định.

4. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật PCTN năm 2018; định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

5. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị HĐND tỉnh ban hành các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên lĩnh vực quản lý tài chính và ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm góp phần thực hành tiết kiệm, PCTN, lãng phí và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giúp UBND tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công khai ngân sách của địa phương trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và hướng dẫn của Bộ Tài chính; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng và công khai về tài chính ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo thẩm quyền quản lý được phân cấp.

6. Giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoặc thực hiện theo thẩm quyền việc đưa nội dung, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các địa phương tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về PCTN vào trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2020.

7. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông công khai kịp thời, đầy đủ các chương trình, kế hoạch, báo cáo, văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác PCTN trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Quá trình thực hiện nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, báo cáo cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBKT Tỉnh ủy;
- Viện KSND tỉnh;
- TAND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, ĐVSN thuộc tỉnh;
- Các DNNN thuộc tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, K12, K18.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng