Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng để nâng cao hiệu quả công tác PCTN của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác đấu tranh PCTN và tiêu cực.

- Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN gắn với hoạt động quản lý nhà nước về PCTN; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi, vụ lợi, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài và là một trong các tiêu chí để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; xác định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng đối với đội ngũ cán bộ, công chức và trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu tại đơn vị mình quản lý.

- Việc triển khai công tác PCTN phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, tránh hình thức, chiếu lệ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật về PCTN; thực hiện đồng bộ các quy định về phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác phát hiện, kịp thời xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác PCTN của cơ quan, đơn vị, địa phương mình có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó phải xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN

Tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gắn với phát huy dân chủ ở cơ sở, chăm lo cho đời sống nhân dân và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nội dung tuyên truyền: Tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, trọng tâm là: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về "tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp"; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”, Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về "tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ"; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh về "triển khai, thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020"; Kế hoạch số 60/KH-UBND tỉnh ngày 07/3/2019 về "triển khai, thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018"; Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” và Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021, năm 2020".

Các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống nhằm phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên và người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Đối tượng tuyên truyền: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh.

- Hình thức tuyên truyền: Sử dụng các hình thức như báo, đài, trang thông tin điện tử, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, tổ chức thi viết tìm hiểu pháp luật về PCTN ...

3. Công tác phòng ngừa tham nhũng

Tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể:

- Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản ...

- Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.

- Tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giải quyết công việc.

- Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

4. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

- Về công tác kiểm tra nội bộ: tăng cường chỉ đạo việc xây dựng, triển khai thực hiện tự kiểm tra và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương nhằm chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.

- Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng: Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định làm căn cứ tiến hành thanh tra, kiểm tra; qua đó phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cơ chế, chính sách nhằm khắc phục sơ hở trong công tác quản lý nhà nước; tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra theo quy định.

- Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng: Tiếp tục triển khai và thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo"; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; Chỉ thị số 14/CT-TTG ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về "chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo" và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân về "nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng"; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Về công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN: Triển khai thực hiện Chương trình số 34-CTr/TU ngày 20/12/2019 của Tỉnh ủy về "chương trình kiểm tra, giám sát của tỉnh năm 2020". Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật về PCTN; lựa chọn các nội dung cho phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại trong triển khai thực hiện và kiên quyết xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm theo quy định.

- Về công tác điều tra, truy tố, xét xử: Tăng cường phối hợp với cơ quan Đảng, cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống, xử lý hành vi tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng phát hiện qua thanh tra; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01/2019/QCPH-VKS-CA-BĐBP-HQ-KL-TTr-CT-QLTT ngày 30/7/2019 giữa Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh; tổng hợp báo cáo kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trên địa bàn theo quy định.

5. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Xem xét, xử lý kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp và người dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên yêu cầu; phối hợp và tạo điều kiện để UBMTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông tham gia giám sát việc thực hiện công tác PCTN theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2020 của đơn vị mình cho phù hợp thực tế và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN theo quy định (qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ).

2. Đề nghị UBMTTQ các cấp và tổ chức, đoàn thể tăng cường giám sát việc thực hiện Kế hoạch công tác PCTN năm 2020 của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

3. Giao Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2020 của các đơn vị, địa phương; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- V0, NC;
- Lưu: NC, VT.
08 bản, KH 03

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Thắng