Hệ thống pháp luật

Dự thảo mới

Đang xem kết quả 181 đến 211 trong 468.268 văn bản

Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/06/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/06/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 01/06/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 27/05/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 06/04/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 23/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 02/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 02/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/02/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 20/01/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/01/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 10/01/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 08/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 06/05/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra