Dự thảo mới

Đang xem kết quả 121 đến 151 trong 440.854 văn bản

Dự thảo Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 23/06/2020, Dự thảo Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 23/06/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học cơ sở công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 23/06/2020, Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học cơ sở công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 23/06/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới
Ngày 19/06/2020, Dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/06/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 17/06/2020, Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi
Ngày 15/06/2020, Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/06/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư công bố danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 04/06/2020, Dự thảo Thông tư công bố danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 04/06/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 03/06/2020, Dự thảo Thông tư hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 03/06/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Ngày 01/06/2020, Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 01/06/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Lao động
Ngày 27/05/2020, Dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Lao động được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 27/05/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về quản lý lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
Ngày 27/05/2020, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về quản lý lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 27/05/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày 21/05/2020, Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/05/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
Ngày 21/04/2020, Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/04/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 08/04/2020, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 08/04/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Ngày 06/04/2020, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 06/04/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ danh mục bí mật nhà nước độ Mật do Bộ Công an ban hành
Ngày 23/03/2020, Dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ danh mục bí mật nhà nước độ Mật do Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 23/03/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Quốc hội ban hành
Ngày 02/03/2020, Dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Quốc hội ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 02/03/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên thay thế Nghị định 109/2009/NĐ-CP
Ngày 02/03/2020, Dự thảo Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên thay thế Nghị định 109/2009/NĐ-CP được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 02/03/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày 15/02/2020, Dự thảo Thông tư quy định về chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/02/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày 20/01/2020, Dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 20/01/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày 15/01/2020, Dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/01/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non
Ngày 10/01/2020, Dự thảo Nghị định quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 10/01/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày 07/01/2020, Dự thảo Nghị định quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 07/01/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
Ngày 05/11/2019, Dự thảo Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/11/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp
Ngày 22/10/2019, Dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/10/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định phân loại khu vực thể chế Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 22/10/2019, Dự thảo Thông tư quy định phân loại khu vực thể chế Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/10/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành
Ngày 22/10/2019, Dự thảo Nghị quyết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/10/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư
Ngày 21/10/2019, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/10/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
Ngày 21/10/2019, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/10/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí
Ngày 23/09/2019, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 23/09/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 19/09/2019, Dự thảo Thông tư quy định về công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/09/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 19/09/2019, Dự thảo Thông tư quy định về công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/09/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 19/09/2019, Dự thảo Thông tư quy định về công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/09/2019 Hiệu lực: