Hệ thống pháp luật

Dự thảo mới

Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ban hành: 26/09/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ban hành: 01/09/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ban hành: 24/06/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ban hành: 15/06/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ban hành: 02/03/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ban hành: 10/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ban hành: 05/11/2019 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ban hành: 22/10/2019 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ban hành: 21/10/2019 Hiệu lực: Kiểm tra