Dự thảo mới

Đang xem kết quả 31 đến 60 trong 543 văn bản

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 10/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày 20/04/2022, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 10/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 20/04/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 14/04/2022, Dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/04/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 08/04/2022, Dự thảo Thông tư Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 08/04/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế
Ngày 08/04/2022, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 08/04/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/03/2022, Dự thảo Thông tư hướng dẫn về ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 30/03/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Ngày 30/03/2022, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 30/03/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 28/03/2022, Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 28/03/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Tòa án nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày 28/03/2022, Dự thảo Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Tòa án nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và...
Loại: Pháp lệnh   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 28/03/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định mức hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 22/03/2022, Dự thảo Thông tư quy định mức hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/03/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia
Ngày 21/03/2022, Dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/03/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 11/03/2022, Dự thảo Thông tư về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 11/03/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày 08/03/2022, Dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 08/03/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 07/03/2022, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 07/03/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế
Ngày 15/02/2022, Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/02/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 11/02/2022, Dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 11/02/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính
Ngày 11/01/2022, Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
Ngày 10/01/2022, Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 10/01/2022, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 05/01/2022, Dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ
Ngày 27/12/2021, Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 27/12/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết về thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày 14/12/2021, Dự thảo Nghị quyết về thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/12/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 14/12/2021, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/12/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định ..../2021/NĐ-CP về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 03/12/2021, Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định ..../2021/NĐ-CP về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 03/12/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 28/10/2021, Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 28/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 26/10/2021, Dự thảo Thông tư về tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 18/10/2021, Dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 18/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 15/10/2021, Dự thảo Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Luật dân số
Ngày 15/10/2021, Dự thảo Luật dân số được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm về quản lý giáo dục
Ngày 07/10/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm về quản lý giáo dục được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 07/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học
Ngày 05/10/2021, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/10/2021 Hiệu lực: