Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5153/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Bình.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3328/CTQBI-TTHT ngày 15/8/2023 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình về chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 được quy định trên cơ sở Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Bình căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, Nghị định số 44/2023/NĐ-CP nêu trên để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thống nhất.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Quảng Bình được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c)
- Vụ/ đơn vị: PC, KK&KTT, DNL;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thị Minh Hiền